Maskva nori nuspėjamos Lietuvos
Ar­ti­miau­siu me­tu Ru­si­jos Dū­mo­je tu­rė­tų bū­ti įkur­ta tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių su Lie­tu­va gru­pė ir abie­jų ša­lių par­la­men­ta­rai tu­rė­tų pra­dė­ti nuo dvi­ša­lių san­ty­kių at­mos­fe­ros ge­ri­ni­mo, sa­ko Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Vil­niu­je Alek­sand­ras Udal­co­vas.

„Sei­mas ir Vals­ty­bės Dū­ma – struk­tū­ros, ku­rios tu­ri di­de­lę įta­ką mū­sų san­ty­kių at­mos­fe­rai, vi­si su­pran­ta­me, kad šiuo me­tu tie san­ty­kiai nė­ra ge­riau­si, to­dėl gal ir ver­ta pra­dė­ti nuo to, kad pa­gal­vo­tu­me apie at­mos­fe­rą, ją pa­ko­re­guo­tu­me ir su­kur­tu­me pa­lan­kes­nes są­ly­gas tar­pu­sa­vio dia­lo­gui“, – pir­ma­die­nį po su­si­ti­ki­mo su Sei­mo pir­mi­nin­ku Vik­to­ru Pra­nckie­čiu žur­na­lis­tams sa­kė am­ba­sa­do­rius.

Jis tei­gė, kad Ru­si­jos no­ras – tu­rė­ti pa­ti­ki­mą, nu­spė­ja­mą ir ge­ra­no­riš­ką par­tne­rį bei kai­my­ną.

„Su­ta­rė­me, kad tu­ri­me re­zer­vo bend­ra­dar­biau­ti mū­sų de­pu­ta­tams. Tarp mū­sų par­la­men­tų jau se­niai jo­kių kon­tak­tų ne­bu­vo dėl su­pran­ta­mų prie­žas­čių. Ma­ne in­for­ma­vo, kad Sei­me su­da­ry­ta Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių gru­pė su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja (...) To­kios gru­pės su­kū­ri­mą ver­ti­na­me la­bai po­zi­ty­viai. Mask­vai per­duo­siu, kad ir mes tu­rė­tu­me pa­sku­bė­ti su ana­lo­giš­kos gru­pės stei­gi­mu Vals­ty­bės Dū­mo­je ir or­ga­ni­zuo­ti mū­sų par­la­men­ta­rų su­si­ti­ki­mą, dėl ko, ma­nau, su­ta­rė­me“, – tei­gė A.Udal­co­vas.

Anot jo, Ru­si­jos Dū­mo­je to­kia gru­pė ga­lė­tų bū­ti įkur­ta ar­ti­miau­sio­mis sa­vai­tė­mis, mė­ne­siais.

Dip­lo­ma­tas pa­brė­žė, kad vals­ty­bių san­ty­kiai bū­tų nor­ma­lūs, bū­ti­ni kon­tak­tai.

„Žmo­nių, dip­lo­ma­tų, de­pu­ta­tų, val­di­nin­kų kon­tak­tai pa­dė­tų mums ge­riau su­pras­ti vie­nas ki­to po­žiū­rį ir ras­ti są­ly­čio taš­kų“, – sa­kė jis.

Aleksandras Udalcovas /Alinos Ožič nuotrauka

Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jas už­sie­nio po­li­ti­kais klau­si­mais Kęs­tu­tis Kudz­ma­nas tei­gė, kad per po­kal­bį su Ru­si­jos am­ba­sa­do­riu­mi iš­sa­ky­tas rū­pes­tis dėl bran­duo­li­nio sau­gu­mo, skir­tin­gi tai­ko­mi bran­duo­li­nio sau­gu­mo stan­dar­tai Ru­si­jos vals­ty­bi­nės bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ sta­to­mo­se elek­tri­nė­se Veng­ri­jo­je, Suo­mi­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je.

„ Mums ke­lia ne­ri­mą kai­my­nys­tė­je „Ro­sa­tom“ sta­to­ma elek­tri­nė. Tai ne tik re­gio­ni­nio sau­gu­mo klau­si­mas“, – sa­kė K.Kudz­ma­nas.

V.Pra­nckie­tis su A.Udal­co­vu taip pat ap­ta­rė pa­dė­tį Ry­tų Ukrai­no­je, Mins­ko su­si­ta­ri­mų įgy­ven­di­ni­mą, kal­bė­ta apie Eu­ro­pos Są­jun­gos tai­ko­mas sank­ci­jas Ru­si­jai.

Anot Sei­mo Spau­dos tar­ny­bos, ar­tė­jant Sau­sio 13-osios mi­nė­ji­mui Sei­mo pir­mi­nin­kas Ru­si­jos am­ba­sa­do­riui pri­mi­nė, kad pu­sė mi­li­jo­no Ru­si­jos gy­ven­to­jų 1991 me­tais Mask­vo­je pa­lai­kė Lie­tu­vą ir iš­reiš­kė am­ba­sa­do­riui su­si­rū­pi­ni­mą dėl Ru­si­jos ne­no­ro bend­ra­dar­biau­ti ti­riant Sau­sio 13-osios ir Me­di­nin­kų žu­dy­nių by­las.

„Po ke­le­to die­nų mes mi­nė­si­me 1991 me­tų sau­sio 13 die­nos įvy­kius. Pri­si­me­na­me au­kas, pri­si­me­na­me ir tą di­džiu­lį so­li­da­ru­mą Lie­tu­vai, ku­ris tuo­met bu­vo iš­reikš­tas Mask­vo­je ir ki­tuo­se mies­tuo­se. To­dėl no­ri­me, kad Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja bend­ra­dar­biau­tų su Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis ti­riant Sau­sio 13-osios ir Me­di­nin­kų žu­dy­nių by­las“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė V.Pra­nckie­tis.

Pri­nci­pin­gas dialogas

Lie­tu­vos dia­lo­gas su Ru­si­ja tu­ri bū­ti pri­nci­pin­gas, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius, ko­men­tuo­da­mas Ru­si­jos am­ba­sa­do­riaus Alek­sand­ro Udal­co­vo po su­si­ti­ki­mo su Sei­mo pir­mi­nin­ku Vik­to­ru Pra­nckie­čiu iš­sa­ky­tą sie­kį ge­rin­ti dvi­ša­lių san­ty­kių at­mos­fe­rą.

„Jei par­la­men­ta­rai bend­rau­ja, pats fak­tas yra ge­rai. Klau­si­mas, apie ką kal­ba, bet pats pro­ce­sas tu­ri vyk­ti. Par­la­men­ta­rai lais­vi žmo­nės dis­ku­tuo­ti, kur­ti gru­pes, su­si­tik­ti, bet la­bai svar­bu, kad tas dia­lo­gas bū­tų pri­nci­pin­gas, kas mes kal­bė­tu­mėm ne iš kaž­ko­kių gy­ny­bi­nių po­zi­ci­jų, nes mes ne­tu­ri­me ko gin­tis, la­bai svar­bu, kad tas bū­tų su­pras­ta ir ki­toj pu­sėj“, – pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

„Vi­si kon­tak­tai ver­tin­gi ta­da, kai jie ver­ty­biš­kai pa­grįs­ti, pri­nci­pi­nai, ta­da yra nau­da. Aš la­bai lin­kiu ir ti­kiuo­si, kad bus bū­tent taip“, – pri­dū­rė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras.