Maskva lietuvę paskelbė nepageidaujama
Geo­po­li­ti­nių stu­di­jų cen­tro (GSC) di­rek­to­rė Gre­ta Mo­ni­ka Tuč­ku­tė an­tra­die­nio ke­lio­nę į Mask­vą pri­si­mins il­gai. Įvai­rio­se Eu­ro­pos ša­ly­se, taip pat Ru­si­jo­je ren­gia­muo­se eko­no­mi­kos ir po­li­ti­kos fo­ru­muo­se daž­nai da­ly­vau­jan­ti eks­per­tė pa­ty­rė, ką iš tie­sų reiš­kia di­džio­sios kai­my­nės nuo­lat dek­la­ruo­ja­ma de­mo­kra­ti­ja.

Sau­sio 13-osios po­pie­tę G. M. Tuč­ku­tė at­skri­do į Mask­vą da­ly­vau­ti šio­mis die­no­mis Ru­si­jos sos­ti­nė­je vyks­tan­čia­me pres­ti­ži­nia­me J. Gai­da­ro eko­no­mi­kos fo­ru­me, į ku­rį tra­di­ciš­kai su­si­ren­ka gar­sūs fi­nan­sų, po­li­ti­kos ir ki­tų sri­čių ži­no­vai iš dau­ge­lio vals­ty­bių. Ta­čiau GSC va­do­vės ke­lio­nė bai­gė­si Vnu­ko­vo oro uos­te. Lie­tu­vos pi­lie­tė bu­vo in­for­muo­ta, kad jos vi­za anu­liuo­ta ir į Ru­si­ją ji ne­ga­lės pa­tek­ti ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus.

Įtei­kė raštą

Anot G. M. Tuč­ku­tės, į J. Gai­da­ro fo­ru­mą ji su­si­ren­gė tu­rė­da­ma as­me­ni­nį kvie­ti­mą. Ne kar­tą šia­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­si lie­tu­vė sa­kė, kad ten vyks­tan­tys su­si­ti­ki­mai, dis­ku­si­jos su gar­siais eks­per­tais, po­li­to­lo­gais - pui­ki pro­ga su­ži­no­ti jų nuo­mo­nes, iš­siaiš­kin­ti pa­dė­tį. „Mums bu­vo įdo­mu, kaip ver­ti­na­ma šian­die­ni­nė Ru­si­jos eko­no­mi­nė si­tua­ci­ja“, - ne­slė­pė G. M. Tuč­ku­tė.

Apie šeš­tą va­ka­ro at­skri­du­si į Vnu­ko­vo oro uos­tą pa­sų kon­tro­lės pos­te ji bu­vo pa­pra­šy­ta pa­lauk­ti. „Pak­lau­siau ko­dėl? Man pa­sa­kė, kad at­eis par­ei­gū­nai ir pa­aiš­kins. Tai iš kar­to pa­si­ro­dė įtar­ti­na. Ne pir­mą kar­tą vy­kau į Ru­si­ją, ta­čiau to­kia si­tua­ci­ja nu­ti­ko pir­mą­syk“, - kal­bė­jo ji. Kiek pa­lau­kus, anot pa­šne­ko­vės, at­ėjo „kaž­koks vir­ši­nin­kas“ ir pa­kvie­tė į tar­ny­bi­nes pa­tal­pas. „Čia man bu­vo par­ody­tas raš­tas, ku­riuo man, Gre­tai Mo­ni­kai Tuč­ku­tei, pra­ne­ša­ma, kad esu ne­įlei­džia­ma į Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ją iki 2019 me­tų lap­kri­čio pa­bai­gos“, - pa­sa­ko­jo G. M. Tuč­ku­tė. Dau­giau de­ta­lių ji ža­dė­jo at­skleis­ti šian­dien ren­gia­mo­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je.

„Jei­gu jau į Ru­si­ją ne­ga­li įva­žiuo­ti eks­per­tai, ana­li­ti­kai, po­li­to­lo­gai, eko­no­mis­tai, žmo­nės, ku­rie dir­ba in­te­lek­ti­nį dar­bą, kaip ga­li­ma šne­kė­ti apie de­mo­kra­ti­nius pro­ce­sus, apie ku­riuos nuo­lat kal­ba kad ir Ru­si­jos ži­niask­lai­da? Ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad kaž­kas sle­pia­ma. O gal čia ko­kios nors par­ano­jos ap­raiš­kos?“ - svars­tė pa­šne­ko­vė. Dėl pa­aiš­ki­ni­mo, ko­dėl ta­po per­so­na non grata, G. M. Tuč­ku­tė ke­ti­na kreip­tis į Ru­si­jos am­ba­sa­dą Lie­tu­vo­je.

In­ci­den­tų bus daugiau

Eu­ro­par­la­men­ta­ro Pe­tro Auš­tre­vi­čiaus tei­gi­mu, šis at­ve­jis dar kar­tą pri­me­na, kad Ru­si­ja tu­ri ne­vie­ši­na­mą ir il­gą są­ra­šą as­me­nų, ku­rie ar­ti­miau­siais me­tais į ša­lį ne­bus įlei­džia­mi. „Tai ro­do, kad Ru­si­ja la­bai pri­mi­ty­viai rea­guo­ja į sank­ci­jas, ku­rias dėl ka­ro Ukrai­no­je jai pa­skel­bė Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES). Tai ana­lo­giš­kas ban­dy­mas at­sa­ky­ti“, - LŽ tvir­ti­no po­li­ti­kas.

Ki­ta ver­tus, in­ci­den­tą Mask­vo­je ne­abe­jo­ti­nai pa­ska­ti­no ir fak­tas, kad Lie­tu­va pa­sta­ruo­ju me­tu taip pat ne­įsi­lei­do ke­lių va­di­na­mų­jų eks­per­tų. „Tai dar kar­tą by­lo­ja, jog tie „nep­rik­lau­so­mi vei­kė­jai“ dir­bo Krem­liui. Va­di­na­si, jų ne­įlei­di­mas ti­krai tu­rė­jo pra­smės“, - tei­gė P. Auš­tre­vi­čius.

Po­li­ti­kas ne­abe­jo­ja - pa­na­šių da­ly­kų, koks nu­ti­ko G. M. Tuč­ku­tei, at­ei­ty­je bus dau­giau. „Vi­si po­žy­miai ro­do, kad Ru­si­ja už­sisk­len­džia ir už­si­da­ro. Ir tai blo­gai“, - pa­brė­žė jis. Eu­ro­par­la­men­ta­ras sa­kė no­rin­tis pers­pė­ti vi­sus Lie­tu­vos po­li­ti­kus „nai­viai ne­si­ti­kė­ti“, kad jų pa­var­džių mi­nė­ta­me Ru­si­jos są­ra­še nė­ra.

Ne­įsi­lei­do propagandininkų

Pra­ėju­sių me­tų rugp­jū­tį Lie­tu­vos pa­sie­nie­čiai Tarp­tau­ti­nia­me Vil­niaus oro uos­te į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją ne­įlei­do is­to­ri­ko, fon­do „Is­to­ri­nė at­min­tis“ di­rek­to­riaus Alek­sand­ro Diu­ko­vo, nes jam tai­ko­mas drau­di­mas at­vyk­ti į Šen­ge­no zo­nos ša­lis.

Krem­liaus pro­pa­gan­di­nin­ku va­di­na­mam A. Diu­ko­vui 2012 me­tų ko­vą bu­vo užd­raus­ta lan­ky­tis Lat­vi­jo­je, o vė­liau jis įtrauk­tas į są­ra­šą as­me­nų, ku­riems ne­lei­džia­ma vyk­ti ir į ki­tas Šen­ge­no erd­vės ša­lis. Sa­vo vei­ka­luo­se A. Diu­ko­vas ypač daug dė­me­sio ski­ria Bal­ti­jos vals­ty­bėms, iš­krei­pia so­vie­tų val­džios vyk­dy­tų trė­mi­mų ir ki­tus is­to­ri­nius fak­tus.

Per­nai lap­kri­tį į Lat­vi­ją bu­vo ne­įleis­tas Ru­si­jos po­li­ti­nės kon­junk­tū­ros cen­tro va­do­vas Ser­ge­jus Mi­che­je­vas. Prie­žas­tis - Lie­tu­vos ini­ci­juo­tas drau­di­mas mi­nė­tam as­me­niui įva­žiuo­ti į ES. S. Mi­che­je­vas Lie­tu­vo­je lan­kė­si per­nai ko­vą. Vil­niu­je jis da­ly­va­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mo ren­gi­nių cik­lo „For­mat-A3“ dis­ku­si­jo­je.

Į šias dis­ku­si­jas pa­pras­tai kvie­čia­mi sve­čiai iš Ru­si­jos pa­si­da­ly­ti sa­vo po­žiū­riu svar­biais klau­si­mais. O tas po­žiū­ris daž­nai at­spin­di ak­tua­lią Krem­liaus dok­tri­ną. Ir pats mi­nė­tų ren­gi­nių cik­las yra Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) aki­ra­ty­je. Apie „For­mat-A3“ VSD ra­šė iš­pla­tin­to­je at­as­kai­to­je.