Marijampolėje ir Rukloje – naujų šauktinių priesaika
Penk­ta­die­nį Lie­tu­vos Di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Vy­te­nio bend­ro­sios par­amos lo­gis­ti­kos ba­ta­lio­ne Ma­ri­jam­po­lė­je ir Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­ma­ja­me pul­ke Ruk­lo­je vyks nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių prie­sai­kos ce­re­mo­ni­ja.

Ruk­lo­je Lie­tu­vai pri­sieks 150 nau­jų ka­rių, Ma­ri­jam­po­lė­je – 89, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Jau­nuo­liai Mo­ko­ma­ja­me pul­ke bai­gė aš­tuo­nių sa­vai­čių truk­mės Ba­zi­nį ka­rio ir Spe­cia­lis­to ren­gi­mo kur­sus. Li­ku­sius še­šis ko­lek­ty­vi­nio ren­gi­mo mė­ne­sius jie tar­naus Ge­ne­ro­lo Adol­fo Ra­ma­naus­ko ko­vi­nio ren­gi­mo cen­tre Ne­men­či­nė­je.

Tuo me­tu Vy­te­nio bend­ro­sios par­amos lo­gis­ti­kos ba­ta­lio­ne jau­nuo­liai tar­ny­bą pra­dė­jo lie­pos 4 die­ną, jie yra įpu­sė­ję Ba­zi­nio ka­rio ren­gi­mo kur­są.

De­vy­nių mė­ne­sių truk­mės nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą Sei­mas at­nau­ji­no per­nai ko­vą. Tai pa­da­ry­ta at­siž­vel­giant į pa­si­kei­tu­sią geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją ir vals­ty­bės sau­gu­mui ky­lan­čias grės­mes.

Grą­ži­nus šauk­ti­nių tar­ny­bą sie­kia­ma su­stip­rin­ti ir pa­grei­tin­ti ka­riuo­me­nės da­li­nių už­pil­dy­mą pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riais, su­for­muo­ti pa­kan­ka­mą ka­riuo­me­nės par­eng­tą­jį re­zer­vą ir už­ti­krin­ti tin­ka­mą pi­lie­čių pa­si­ren­gi­mą gin­ti sa­vo vals­ty­bę.

Šie­met, kaip ir per­nai, tar­ny­bą at­liks 3 tūkst. ka­ro prie­vo­li­nin­kų. Nuo 2017 me­tų į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą kas­met bus šau­kia­ma nuo 3,5 tūkst. iki 4 tūkst. ka­rių.