Mantas Varaška: „Pirma – tikslai, paskui – koalicija“
Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, bu­vęs par­la­men­ta­ras so­cial­de­mo­kra­tas Man­tas Va­raš­ka ma­no, kad, užuot ren­gus apk­lau­sas dėl to­les­nės veik­los koa­li­ci­jo­je, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) pir­miau­sia tu­rė­tų iš­sig­ry­nin­ti sa­vo po­li­ti­nę ta­pa­ty­bę ir tiks­lus.

M. Va­raš­kos tei­gi­mu, LSDP va­do­vy­bės vyk­do­ma par­ti­jos sky­rių apk­lau­sa dėl koa­li­ci­jos su „vals­tie­čiais“ at­ei­ties „iš pir­mo žvilg­nio la­bai de­mo­kra­tiš­ka“. Ta­čiau, anot jo, abe­jo­nių ke­lia tiek apk­lau­sos reikš­mė, tiek ir pa­teik­to klau­si­mo es­mė. „LSDP Sta­tu­tas ne­nu­ma­to sky­rių apk­lau­sos kaip par­ti­jos spren­di­mų pri­ėmi­mo bū­do. Kaip be­kal­bė­tų sky­riai, spren­di­mus pri­imi­nės par­ti­jos Ta­ry­ba. Kas iš to, jei 40 ma­žų sky­rių pa­lai­kys LSDP iš­ėji­mą į opo­zi­ci­ją, o 20 ki­taip ma­nan­čių di­des­nių mies­tų at­sto­vų Ta­ry­bo­je kaip dau­gu­ma nu­spręs ki­taip? Pa­sek­mė – 40 (kaip ir dau­gu­mos) sky­rių ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ir chao­sas“, – LSDP por­ta­le sa­vo min­ti­mis da­li­ja­si M. Va­raš­ka. To­dėl, pa­sak M. Va­raš­kos, kai nau­ja­sis par­ti­jos pir­mi­nin­kas par­eiš­kia, jog dėl LSDP ir koa­li­ci­jos at­ei­ties spręs sky­riai, „tai,švel­niai ta­riant, nė­ra tie­sa“. Ta­čiau, po­li­ti­ko žo­džiais, es­mė ta, jog pats klau­si­mas „bū­ti ar ne­bū­ti koa­li­ci­jo­je yra per anks­ty­vas“. „Nė­ra pa­slap­ties, jog par­ti­jo­je to­liau gru­mia­si at­sa­kin­gos ir po­pu­lis­ti­nės po­li­ti­kos, tva­ru­mo, pri­dė­ti­nės ver­tės ska­ti­ni­mo ir kom­pen­sa­vi­mo sro­vės. Ne­prik­lau­so­mai nuo to, ku­ris po­žiū­ris lai­mės, pir­miau­sia rei­kia aiš­kaus par­ti­jos ap­sisp­ren­di­mo, ko­kie yra jos po­li­ti­niai tiks­lai bū­si­miems sa­vi­val­dos, Sei­mo rin­ki­mams“, – įsi­ti­ki­nęs M. Va­raš­ka. Toks vi­di­nis iš­siaiš­ki­ni­mas, anot jo, yra ne­iš­ven­gia­mas prieš pra­de­dant spręs­ti iš­ori­nius klau­si­mus su „vals­tie­čiais“ ar bet ku­ria ki­ta par­ti­ja.

M. Va­raš­ka bu­vo tarp kan­di­da­tų, ku­rie ba­lan­dį var­žė­si dėl LSDP pir­mi­nin­ko pos­to. Po­li­ti­kas, bu­vęs Sei­mo na­rys, ne­se­niai už­si­mi­nė apie ga­li­my­bę var­žy­tis dėl Kaz­lų Rū­dos me­ro pos­to.