Mantas Adomėnas: VLKK kaip ekspertinė institucija – diskredituota
Pa­skli­dus ži­niai, kad Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas 2 bal­sų pers­va­ra iš­rin­ko nau­juo­ju Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku  por­ta­lo al­kas.lt re­dak­to­rių Aud­rį An­ta­nai­tį, so­cia­li­nia­me tink­le feis­bu­ke kon­ser­va­to­rius Man­tas Ad­mo­nė­nas lie­ja kri­ti­ką dėl to­kio pa­si­rin­ki­mo.

„Pasinaudodamas turima dauguma, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkus prastūmė Audrį Antanaitį – bene vienintelį naujosios Komisijos narį, kuris yra ne mokslininkas ir ne ekspertas, bet užtat šio nuostabaus leidinio, pagarsėjusio radikalizmu, pseudomokslo sklaida ir šmeižikiškais pareiškimais, leidėjas.“

VLKK kaip ekspertinė institucija diskredituota, ją siekiama padaryti politiniu valstiečių įrankiu. O valstiečių ideologo Jovaišos tautininkiškas radikalizmas pradeda savo „march through institutions“ – iki kadencijos pabaigos matysime mėginimus „savais žmonėmis“, kur svarbu naisietiški įsitikinimai, o ne eksperto gebėjimai ir dalykinis autoritetas, apstatyti ir kitas valstybės institucijas.

Aišku, dar lieka balsavimas Seimo salėje – matysime, kiek dar likę sveiko proto ir pagarbos institucijoms,“ socialiname tinkle rašo Mantas Adomėnas.

VLKK nariais perrinkti Albina Auksoriūtė, Lina Murinienė, Bonifacas Stundžia, Daiva Vaišnienė ir Rasuolė Vladarskienė. Naujais nariais išrinkti Daiva Aliūkaitė, Audrys Antanaitis, Vilija Dailidienė, Daiva Daugirdienė, Laimantas Jonušys, Jūratė Katinaitė, Rūta Kazlauskaitė, Andrius Utka, Vidas Valskys, Jolanta Vaskelienė ir Vilma Zubaitienė.

Įstatymas numato, kad VLKK narius skiria ir atleidžia Seimas Švietimo ir mokslo komiteto teikimu. Siūlymus komitetui teikia universitetai, mokslinių tyrimų įstaigos ir kūrybinės sąjungos.

Sprendžiant asmenvardžių rašybos klausimą VLKK yra ekspertinė įstaiga, jos poziciją privalu gauti prieš Seimui priimant įstatymą, komisijos reikšmę yra pabrėžęs ir Konstitucinis Teismas. Kadangi „valstietis“ Mindaugas Puidokas Seime yra registravęs naują projektą dėl vardų ir pavardžių rašymo, naujoji Kalbos komisija turės dėl jo pateikti savo poziciją.

Lietuvoje dešimtmečius vyksta diskusija dėl asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis – vieni politikai siūlo leisti naudoti lotyniško pagrindo rašmenis asmens dokumentų pagrindiniame puslapyje, kad būtų užtikrinta asmens teisė į jo pavardę, o kiti teigia, kad taip bus sumenkintas valstybinės lietuvų kalbos statusas ir siūlo vardą bei pavardę lotyniško pagrindo rašmenis rašyti tik dokumento antrajame puslapyje.

Dabartinė VLKK yra pasisakiusi, kad tais atvejais, kai užsienietis tampa Lietuvos piliečiu arba užsienietiška pavardė įgyjama per santuoką, suteikiama tokiose šeimose gimusiems vaikams, originali rašyba lotyniško pagrindo rašmenimis galima pagrindiniame paso puslapyje. Tuo metu dėl Lietuvos lenkų pavardžių rašymo komisija nepasisakė.

VLKK nariai skiriami penkeriams metams.