Mankšta prieš Seimo rinkimus
Me­rų ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai ro­do, kaip ga­li su­sik­los­ty­ti par­ti­jų li­ki­mas po ki­tais me­tais vyk­sian­čių Sei­mo rin­ki­mų. Kol kas ti­krai švie­si at­ei­tis nu­ma­to­ma tik ke­lioms po­li­ti­nėms jė­goms. Už bor­to ne­no­rin­čioms lik­ti įta­kin­goms par­ti­joms siū­lo­ma su­sig­rieb­ti.

Po­li­to­lo­gų per­ne­lyg ne­nus­te­bi­no me­rų ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų re­zul­ta­tai. Ver­tin­da­mi pir­muo­sius šių rin­ki­mų re­zul­ta­tus eks­per­tai jau nu­ma­to ir ga­li­mus 2016 me­tų ru­de­nį vyk­sian­čių Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus.

Var­di­jo ne­sėk­mių priežastis

Di­džio­sios po­li­ti­nės par­ti­jos va­kar pa­tei­kė rin­ki­mų re­zul­ta­tų ver­ti­ni­mus. Dau­giau­sia rin­kė­jų bal­sų pel­niu­si So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) ne­su­lau­kė di­de­lio mies­to gy­ven­to­jų pa­lai­ky­mo, be to, jos kan­di­da­tas ne­pa­te­ko į an­trą­jį tu­rą rung­tis dėl Sei­mo na­rio man­da­to Žir­mū­nų vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je. Par­ti­jos pir­mi­nin­ko prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, LSDP Vil­niaus sky­riu­je pa­si­kei­tė val­džia, o va­do­vau­ti at­ėjęs jau­ni­mas dar nė­ra pa­kan­ka­mai ži­no­mas. So­cial­de­mo­kra­tų rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas pri­dū­rė, kad prie pra­lai­mė­ji­mo kai ku­riuo­se mies­tuo­se pri­si­dė­jo ir skan­da­lai, su­si­ję su jų kan­di­da­tais.

Pra­sčiau nei per pra­ėju­sius sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus pa­si­ro­džiu­sios Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kė, Sei­mo va­do­vė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė tvir­ti­no, kad pa­si­ro­dy­ta ne­blo­gai. „Tu­ri­me šiek tiek ir nuo­sto­lio, tą rei­kia pri­pa­žin­ti. Di­die­ji mies­tai šį kar­tą "ne­sub­liz­gė­jo" ir kaž­ko pri­trū­ko. Gal­būt rei­kė­jo ak­ty­viau lan­ky­ti gy­ven­to­jus na­muo­se, kaip da­rė Li­be­ra­lų są­jū­dis, ir jie tu­ri ge­res­nį re­zul­ta­tą“, - kal­bė­jo ji.

Daug rin­kė­jų pra­ra­du­sios par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas sa­kė, kad yra apie ką pa­gal­vo­ti. Jis svars­tė, kad su­men­ku­siam pa­lai­ky­mui įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kin­gų „tvar­kie­čių“ at­žvil­giu at­lie­ka­mi iki­teis­mi­niai ty­ri­mai ir vi­di­nė opo­zi­ja par­ti­jo­je. Ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams R. Pa­ksas ža­dė­jo ana­li­zuo­ti klai­das, keis­ti tak­ti­ką ir stra­te­gi­ją.

Užuo­džia val­džios kvapą

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) rin­ki­mų šta­bui va­do­vau­jan­ti Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė tvir­ti­no, kad rin­ki­mų re­zul­ta­tai kon­ser­va­to­riams yra ne­blo­gi. „Nei la­bai džiū­gau­ja­me, nei itin skun­džia­mės. Il­ga­lai­kė ana­li­zė ro­do, kad TS-LKD nė­ra sėk­min­giau­siai pa­si­ro­dan­ti sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se. Pa­pras­tai Sei­mo, Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) rin­ki­muo­se, skai­čiuo­jant ab­so­liu­čiais bal­sais, gau­na­me dau­giau“, - ti­ki­no ji.

Pui­kiai rin­ki­muo­se pa­si­ro­džiu­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis sa­vo par­ti­ją kar­tu su LSDP ir TS-LKD pri­sky­rė prie rin­ki­mų nu­ga­lė­to­jų. Jo nuo­mo­ne, prie par­ti­jos sėk­mės pri­si­dė­jo ap­gal­vo­ta rin­ki­mų kam­pa­ni­ja ir su­bren­du­si nau­ja rin­kė­jų kar­ta, ku­riai pri­im­ti­nos li­be­ra­lios idė­jos. „Jei­gu ver­tin­čiau, kaip sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų re­zul­ta­tai ga­li at­si­liep­ti mū­sų to­les­niam po­li­ti­niam gy­ve­ni­mui ir 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mams, tai ma­tau la­bai ne­blo­gą ten­den­ci­ją, kad cen­tro de­ši­nio­sioms po­li­ti­nėms jė­goms at­si­ra­do šan­sas tu­rė­ti di­des­nį rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą ir iš opo­zi­ci­jos tap­ti val­dan­čią­ja dau­gu­ma“, - par­eiš­kė E. Ma­siu­lis.

Pa­vo­jaus sig­na­las socdemams

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­rius Min­dau­gas Jur­ky­nas tei­gė, kad vie­nas ne­ti­kė­tu­mų – ap­čiuo­pia­mas Li­be­ra­lų są­jū­džio rė­mė­jų gre­tų pa­gau­sė­ji­mas. Taip pat eks­per­tą nu­ste­bi­no ge­ro­kai su­men­kęs „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pa­lai­ky­mas.

Pa­sak M. Jur­ky­no, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai at­spin­di vi­suo­me­nės po­li­ti­nes nuo­tai­kas. Vis dėl­to vien iš to spręs­ti apie bū­si­mų Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus ne­ga­li­ma. Esą jie dau­giau­sia pri­klau­sys nuo to, kaip bus ver­ti­na­ma Vy­riau­sy­bė, jos veik­los re­zul­ta­tai, ar ne­bus di­de­lių po­li­ti­nių skan­da­lų, ko­kie kan­di­da­tai bus ke­lia­mi. Kad ir kaip bū­tų, sa­vi­val­dos rin­ki­mai – ženk­las vi­soms po­li­ti­nėms jė­goms pa­mąs­ty­ti. „Vie­noms - ne­už­mig­ti ant lau­rų, ki­toms – pa­si­rai­to­ti ran­ko­ves“, - pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gas.

Nors ir iš­lai­kė tu­rė­tas pir­mū­nės po­zi­ci­jas, LSDP pra­ra­do da­lį rin­kė­jų di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se. „A­tro­do, kad tai bus vie­na di­des­nių prob­le­mų at­ei­ty­je, Sei­mo rin­ki­muo­se. LSDP leng­viau iš­lai­ky­ti rin­kė­jus sa­vi­val­dy­bė­se, kur kan­di­da­tus, jų veik­lą žmo­nės pa­žįs­ta ir to­dėl už juos bal­suo­ja, o su­nkiau tai pa­da­ry­ti mies­tuo­se, kur nė­ra as­me­ni­nio pa­ži­ni­mo, kan­di­da­tai dau­giau yra pa­žįs­ta­mi per ko­mu­ni­ka­ci­jos prie­mo­nes, o ne per as­me­ni­nį san­ty­kį. So­cial­de­mo­kra­tams rei­kia su­si­rū­pin­ti“, - aiš­ki­no M. Jur­ky­nas. Sa­vo iš­va­das tu­rė­tų pa­da­ry­ti ir TS-LKD, nes taip pat su­ma­žė­jo ją pa­lai­kan­čių rin­kė­jų did­mies­čiuo­se. Dar­bo par­ti­ja bei „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ yra jė­gos, dau­giau ar ma­žiau be­si­re­mian­čios pro­tes­to bal­sais, to­dėl joms su­dė­tin­ga iš­si­lai­ky­ti au­gant eko­no­mi­kai, po­li­ti­nei si­tua­ci­jai esant sta­bi­liai, jų elek­to­ra­tas ir to­liau ga­li ma­žė­ti.

Rim­tas kon­ku­ren­tas konservatoriams

Po­li­to­lo­go Al­gio Kru­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus ga­li­ma ver­tin­ti kaip Sei­mo rin­ki­mų re­pe­ti­ci­ją. Iš sa­vi­val­dos rin­ki­mų re­zul­ta­tų ga­li­ma da­ry­ti tam ti­krų prie­lai­dų ir apie par­la­men­to rin­ki­mus. Jis ne­abe­jo­jo, kad ir 2016 me­tų ru­de­nį so­cial­de­mo­kra­tai bus pir­mau­jan­tys. „Ta­čiau sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai dar kar­tą so­cial­de­mo­kra­tams par­odė, kad jie tu­ri rim­tų prob­le­mų di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se – jiems ne­si­se­ka pa­trauk­ti dau­giau rin­kė­jų. Dar blo­giau, kad nors so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tai pa­sta­rai­siais me­tais ne­bu­vo po­pu­lia­rūs Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, bet da­bar par­ti­ja pra­ra­do Aly­tų, ne­bu­vo sėk­min­gas pa­si­ro­dy­mas ir Šiau­liuo­se, ku­rie tra­di­ciš­kai bu­vo la­biau orien­tuo­ti į LSDP“, - aiš­ki­no eks­per­tas.

Nors TS-LKD sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se pa­si­ro­dė ne­blo­gai, esa­ma ir ne­igia­mų ten­den­ci­jų. Kon­ser­va­to­riai pra­ra­do po­zi­ci­jas di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se Li­be­ra­lų są­jū­džio nau­dai. Tai­gi, A. Kru­pa­vi­čiaus nuo­mo­ne, vi­sai įma­no­ma, kad rė­mė­jų gre­tas spar­čiai gau­si­nan­tis Li­be­ra­lų są­jū­dis per Sei­mo rin­ki­mus ga­li nu­šluos­ty­ti no­sį kon­ser­va­to­riams. „Jei­gu da­bar­ti­nės ten­den­ci­jos iš­si­lai­kys, tik lai­ko klau­si­mas, ka­da Li­be­ra­lų są­jū­dis ap­lenks TS-LKD“, - par­eiš­kė jis.

„Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“ iš­ti­ko kri­zė. No­rė­da­ma ge­riau pa­si­ro­dy­ti Sei­mo rin­ki­muo­se ši par­ti­ja tu­rė­tų ieš­ko­ti gel­bė­ji­mo­si bū­dų. Jei „tvar­kie­čiai“ no­ri iš­veng­ti kli­ni­ki­nės mir­ties, A. Kru­pa­vi­čius jiems siū­lo sku­biai gal­vo­ti, ką keis­ti par­ti­jos or­ga­ni­za­ci­jo­je, taip pat jau pra­dė­ti reng­tis Sei­mo rin­ki­mams, o R. Pa­ksas tu­rė­tų la­biau įsi­trauk­ti į po­li­ti­nę agi­ta­ci­ją. Po­li­to­lo­gas pa­žy­mi, kad ki­ta pra­stė­liau pa­si­ro­džiu­si po­li­ti­nė jė­ga – Dar­bo par­ti­ja – nie­ka­da itin ne­iš­sis­ky­rė sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se. „Nors, pa­ly­gin­ti su 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mais, jų po­zi­ci­jos yra la­bai su­silp­nė­ju­sios, per pa­sta­rų­jų me­tų rin­ki­mus jie lie­ka maž­daug to pa­ties ly­gio. „Dar­bie­čių“ pa­dė­tis nė­ra to­kia dra­ma­tiš­ka, bet lau­kiant Sei­mo rin­ki­mų jiems yra apie ką pa­mąs­ty­ti. Jei­gu jie ne­siims prie­mo­nių, par­ti­jos po­zi­ci­jos ki­tuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se bus ge­ro­kai silp­nes­nės“, - pers­pė­jo A. Kru­pa­vi­čius.

Lauras Bielinis. /Alinos Ožič nuotrauka

Lau­kia įdo­mūs rinkimai

Pa­sak VDU pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio, rin­ki­mai par­odė, kad tos par­ti­jos, ku­rios jiems ren­gė­si in­ten­sy­viai, nuo­lat bend­ra­vo su sa­vo rin­kė­jais, pa­sie­kė re­zul­ta­tą. O par­ti­jos, įsi­vė­lu­sios į vi­daus prob­le­mų spren­di­mą bei konf­lik­tus, ga­vo ma­žiau, nei ti­kė­jo­si. To­dėl jei šios jė­gos, pir­miau­sia “dar­bie­čiai” ir “tvar­kie­čiai”, ne­pa­da­rys rei­kia­mų iš­va­dų, pa­na­šus sce­na­ri­jus ga­li pa­si­ka­ro­ti ir Sei­mo rin­ki­muo­se. “Sa­vi­val­dos rin­ki­mai tu­ri ki­to­kią spe­ci­fi­ką. Čia žmo­nės ren­ka­si ne po­li­ti­ką ir ideo­lo­gi­ją, o ga­li­my­bę spręs­ti ūki­nes prob­le­mas. Ki­ta ver­tus, par­ti­jų re­pu­ta­ci­ja rin­ki­muo­se yra svar­bi. To­dėl sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se iš­ryš­kė­ju­sios pre­fe­ren­ci­jos ga­li ir iš­lik­ti. Tai pri­klau­sys nuo to, kaip par­ti­jos su­ge­bės pa­si­nau­do­ti tu­ri­mais lai­mė­ji­mais”, - LŽ sa­kė L. Bie­li­nis. Jo tei­gi­mu, tiek DP, tiek “Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas”, no­rė­da­mos sėk­min­gai pa­si­ro­dy­ti Sei­mo rin­ki­muo­se, tu­ri iš­spręs­ti vi­di­nes prob­le­mas, ku­rias pui­kiai ma­to rin­kė­jai. „Na­mų dar­bai“ lau­kia so­cial­de­mo­kra­tų bei kon­ser­va­to­rių. „Soc­de­mai vei­kia la­bai ener­gin­gai, jų or­ga­ni­za­ci­nis po­ten­cia­las iš tie­sų yra di­džiu­lis. Ma­nau, jie tie­siog tu­ri to­bu­lin­ti tu­ri­mą rin­ki­mų sis­te­mą. Ir LSDP, ir TS-LKD rei­kia ieš­ko­ti ir kel­ti nau­jus ly­de­rius, jau­ni­mą“, - pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gas. Jo nuo­mo­ne, šiuo po­žiū­riu ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad so­cial­de­mo­kra­tai Vil­niu­je pra­lai­mė­jo. „Vi­suo­me­nei jie pri­sta­tė nau­ją so­cial­de­mo­kra­tų ge­ne­ra­ci­ją – jau­nus ne­pa­žįs­ta­mus po­li­ti­kus“, - tvir­ti­no L. Bie­li­nis.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA) pa­ga­liau tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti, kam ji at­sto­vau­ja - „ar po­li­ti­nei ideo­lo­gi­nei kryp­čiai, ar tau­ti­nei“. „Sta­tis­ti­ka ro­do, kad pu­sė ki­ta­tau­čių bal­sa­vo ne už LLRA. Va­di­na­si, jie ren­ka­si ne pa­gal kal­bos, o pa­gal ki­tus kri­te­ri­jus. Ki­ta ver­tus, pa­čio­je par­ti­jo­je eg­zis­tuo­ja au­to­ri­ta­ri­nis val­dy­mo bū­das, ku­ris truk­do de­mo­kra­ti­jai“, - tei­gė po­li­to­lo­gas. Jo ma­ny­mu, V. To­ma­ševs­kis nė­ra tas ly­de­ris, ku­ris ga­lė­tų šią par­ti­ją at­ves­ti į per­ga­lę. Tai ga­lė­tų pa­da­ry­ti ki­ti „į­do­mūs ir ener­gin­gi žmo­nės“, ku­rių yra kiek­vie­no­je par­ti­jo­je. „A­ki­vaiz­du, kad Sei­mo rin­ki­mai bus la­bai įdo­mūs“, - sa­kė L. Bie­li­nis.

Įžvel­gė po­ky­čių galimybę

M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­to Po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to di­rek­to­riaus Vir­gi­ni­jaus Va­len­ti­na­vi­čiaus nuo­mo­ne, sa­vi­val­dos rin­ki­mų re­zul­ta­tai lei­džia prog­no­zuo­ti, kad nau­jo­jo Sei­mo val­dan­čio­ji dau­gu­ma ga­li bū­ti ki­to­kia. „Mo­ra­li­niu po­žiū­riu Li­be­ra­lų są­jū­dis ga­li jaus­tis nu­ga­lė­to­jas. LSDP ir TS-LKD nors ir iš­lai­kė po­zi­ci­jas, bet, man at­ro­do, ti­kė­jo­si ko nors ge­res­nio. Šių dvie­jų tra­di­ci­nių par­ti­jų re­zul­ta­tus ge­riau­siu at­ve­ju ga­li­ma va­din­ti tryp­čio­ji­mu vie­to­je“, - LŽ sa­kė po­li­to­lo­gas. To­dėl kai pa­grin­di­nė val­dan­čio­ji LSDP tryp­čio­ja vie­to­je, o gal net šiek tiek at­si­trau­kia, Sei­mo rin­ki­muo­se iš pri­nci­po at­si­ve­ria ga­li­my­bė svars­ty­ti, kad val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ga­li keis­tis. Ki­ta ver­tus, kaip pa­žy­mė­jo V. Va­len­ti­na­čius, so­cial­de­mo­kra­tai ga­li guo­stis, kad ir kon­ser­va­to­riai ne­pa­sis­tū­mė­jo. „Tad vi­sas tas ga­li­mas pa­si­kei­ti­mas yra ga­li­mo li­be­ra­lų pa­ky­lė­ji­mo ir „dar­bie­čių“ bei „tvar­kie­čių“ nuo­smu­kio sąs­kai­ta“, - sa­kė ins­ti­tu­to va­do­vas. Ar Li­be­ra­lų są­jū­džiui iki Sei­mo rin­ki­mų pa­vyks iš­lai­ky­ti „ko­vi­nę dva­sią“, pa­sak po­li­to­lo­go, pri­klau­sys nuo to, kaip me­ru iš­rink­tam R. Ši­ma­šiui (V. Va­len­ti­na­vi­čius ma­no, kad bū­tent šis li­be­ra­las juo taps) sek­sis tvar­ky­tis Vil­niu­je. „Pag­rin­di­nė sos­ti­nės oli­gar­chi­nio val­dy­mo prob­le­ma nė­ra leng­vai spren­džia­ma. Vis­kas pri­klau­sys, ar R. Ši­ma­šiui pa­vyks są­ži­nin­gai su­ri­kiuo­ti val­dy­mą Vil­niaus mies­te ir la­bai aiš­kiai par­ody­ti, kad ne di­dy­sis vers­las val­do sos­ti­nę, o pi­lie­čiai. Pri­klau­so­mai nuo to į Sei­mo rin­ki­mus li­be­ra­lai ga­li at­ei­ti kur kas la­biau su­stip­rė­ję“, - aiš­ki­no po­li­to­lo­gas. O so­cial­de­mo­kra­tai, jo ma­ny­mu, aki­vaiz­džiai tu­ri „už­si­bu­vi­mo val­džio­je, už­si­liū­lia­vi­mo prob­le­mų“. Ta­čiau taip ra­miai plau­kiant Sei­mo rin­ki­mams ga­li pri­trūk­ti jė­gų. „Vėl soc­de­mai ga­li guo­stis, kad kon­ser­va­to­riai tu­ri aiš­kios kryp­ties, aiš­kios stra­te­gi­jos ir net par­ti­jos vie­ny­bės už­ti­kri­ni­mo prob­le­mų. Vil­niu­je tos prob­le­mos pa­si­ro­dė la­bai aš­triai ir skau­džiai“, - tei­gė V. Va­len­ti­na­vi­čius.

Rasa Ališauskienė. /LŽ archyvo nuotrauka

Už­si­mez­gė įdo­mi intriga

So­cio­lo­gės Ra­sos Ali­šaus­kie­nės tei­gi­mu, di­de­lių ne­ti­kė­tu­mų, ga­lin­čių tu­rė­ti lem­tin­gos įta­kos bū­si­miems Sei­mo rin­ki­mams, sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se ne­bū­ta. Li­be­ra­lų są­jū­džio po­pu­lia­ru­mo au­gi­mas jau bu­vo pa­ste­bi­mas per pre­zi­den­to ir EP rin­ki­mus. „Jie la­bai daug dir­bo, pa­si­rin­ko ge­rus rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­to­dus, tie­sio­giai bend­ra­vo su rin­kė­jais“, - li­be­ra­lų pa­stan­gas per sa­vi­val­dos rin­ki­mus įver­ti­no so­cio­lo­gė. Ji aiš­ki­no, kad dau­gu­mo­je ša­lių toks tie­sio­gi­nis bend­ra­vi­mas „y­ra pa­ti veiks­min­giau­sia for­ma“. „Ta­čiau par­ti­jos daž­nai jos ne­iš­nau­do­ja, nes tai ti­krai su­nkus dar­bas“, - sa­kė R. Ali­šaus­kie­nė. Ki­ta ver­tus, kaip tei­gė so­cio­lo­gė, li­be­ra­lai vi­sa­da tu­rė­da­vo ne­ma­žą pa­lai­ky­mą. "Tik prieš 4-5 me­tus jų ša­li­nin­kai bu­vo jau­nes­ni - iki 30 me­tų žmo­nės. Da­bar rin­kė­jai pa­sis­lin­ko į ki­tą am­žiaus pu­sę – nuo 30 iki 45 me­tų. Jie pa­pras­tai par­ei­gin­giau at­ei­na bal­suo­ti“, - LŽ tvir­ti­no pa­šne­ko­vė. Ki­ta „į­do­mi in­tri­ga“, ga­lin­ti tu­rė­ti įta­kos Sei­mo rin­ki­mams, ta, kad aug­da­mi li­be­ra­lai tam­pa rim­tais kon­ku­ren­tais pa­grin­di­nei de­ši­nia­jai jė­gai – kon­ser­va­to­riams. „Prak­tiš­kai da­bar abi par­ti­jos yra vie­no­do svo­rio. Ir rin­kė­jas pa­na­šus. Ar ne­nu­tiks taip, kad rin­kė­jas rink­sis iš vie­nos iš šių par­ti­jų­jų, bet ne­ateis iš kai­rės. Čia - įdo­miau­sia in­tri­ga“, - tvir­ti­no R. Ali­šaus­kie­nė. Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vau­sian­čių par­ti­jų re­zul­ta­tams taip pat tu­rės įta­kos nau­jų­jų tie­sio­giai iš­rink­tų me­rų veik­la. „Par­ti­jų ver­ti­ni­mas pri­klau­sys ir nuo to, kaip jiems sek­sis dirb­ti“, - ti­ki­no pa­šne­ko­vė.