Mandatų atsisakė per 200 naujai išrinktų tarybų narių
Po ko­vą vy­ku­sių rin­ki­mų man­da­tų at­si­sa­kė apie 210 nau­jai iš­rink­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių, pra­ne­šė Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK).

Tai su­da­ro dau­giau kaip aš­tun­ta­da­lį vi­sų ta­ry­bų na­rių. Į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas iš­rink­ta apie 1,5 tūkst. po­li­ti­kų.

Pir­mų­jų pra­šy­mų dėl man­da­tų at­si­sa­ky­mų VRK su­lau­kė pa­skel­bu­si ga­lu­ti­nius rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Ba­lan­džio pra­džio­je te­ko pa­ten­kin­ti be­veik šim­to po­li­ti­kų at­si­sa­ky­mus tap­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riais ar­ba pra­šy­mus pra­leis­ti juos ei­lė­je.

Kaip ro­do VRK duo­me­nys, nė­ra nė vie­nos sa­vi­val­dy­bės, kur bū­tų ne­si­kei­tę ta­ry­bos na­riai. Kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se to­kių at­si­sa­ky­mų su­lauk­ta po ke­lio­li­ka. Pa­vyz­džiui, Ši­la­lės ra­jo­ne, kur dir­ba 25 ta­ry­bos na­riai, po rin­ki­mų jau pa­si­kei­tė 13 po­li­ti­kų. Ma­žei­kių ra­jo­ne man­da­tų at­si­sa­kė 11 iš­rink­tų­jų, Aly­taus ra­jo­ne - de­šimt, Laz­di­jų - de­vy­ni (ir vi­si kon­ser­va­to­riai), Klai­pė­do­je, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne - po aš­tuo­nis, Ro­kiš­kio - sep­ty­ni.

Dau­gu­ma man­da­tų at­si­sa­kiu­sių­jų tai pa­da­rė dėl par­ei­gų, ne­su­de­ri­na­mų su ta­ry­bos na­rio par­ei­go­mis. Iš maž­daug 140 kan­di­da­tų, ėju­sių su ta­ry­bos na­rio sta­tu­su ne­su­de­ri­na­mas par­ei­gas, apie 100 at­si­sa­kė man­da­to, 40 – par­ei­gų. Per 30 kan­di­da­tų, tu­rė­ju­sių užim­ti pa­si­trau­ku­sių­jų vie­tas ta­ry­bo­se ir esan­čių po­rin­ki­mi­niuo­se są­ra­šuo­se, man­da­to taip pat at­si­sa­kė.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio par­ei­gos yra ne­su­de­ri­na­mos su pre­zi­den­to, Sei­mo na­rio, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio, Vy­riau­sy­bės na­rio par­ei­go­mis, su kai ku­rio­mis Vy­riau­sy­bės įstai­gos ar įstai­gos prie mi­nis­te­ri­jos par­ei­go­mis. Be to, jos ne­su­de­ri­na­mos su tos ka­den­ci­jos sa­vi­val­dy­bės me­ro po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jo par­ei­go­mis, sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus ar kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos vals­ty­bės tar­nau­to­jo par­ei­go­mis, su ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ir jo pa­va­duo­to­jo, ki­to­mis par­ei­go­mis, ku­rių są­ra­šas nu­ma­ty­tas Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­me.