Maltos ordino vadovas: „Lietuva daro pažangą“
Vil­niu­je vie­šin­tis Mal­tos or­di­no Di­dy­sis kanc­le­ris sa­ko, kad Lie­tu­va da­ro di­de­lę pa­žan­gą, bet pa­žei­džia­mų žmo­nių te­bė­ra daug.

Mal­tos or­di­no Di­dį­jį kanc­le­rį Alb­rech­tą Frei­her­rį von Boe­se­la­ge­rį pir­ma­die­nį pri­ėmė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Po šio su­si­ti­ki­mo or­di­no at­sto­vas sa­kė, kad, jo aki­mis, la­biau­siai dė­me­sio Lie­tu­vo­je trūks­ta se­ne­liams ir ne­įga­lie­siems.

„Lie­tu­va pa­da­rė di­džiu­lę pa­žan­gą dau­ge­ly­je sfe­rų, nė­ra ko ly­gin­ti da­bar­ti­nės si­tua­ci­jos su ta, ku­ri bu­vo prieš 25 me­tus, kai mes pra­dė­jo­me sa­vo veik­lą čia, bet vis dar yra skur­do sa­lų ir mes ban­do­me kon­cen­truo­ti sa­vo dė­me­sį į to­se sa­lo­se at­si­dū­ru­sius žmo­nes: tai vy­res­ni žmo­nės, ku­rie gau­na tik ma­žas pen­si­jas, ne­įga­lie­ji (...). Vi­so­se ša­ly­se yra žmo­nių, ku­rie iš­kren­ta iš so­cia­li­nių tink­lų ar­ba ku­rie tu­ri silp­nus so­cia­li­nius ry­šius ir to­dėl rei­ka­lin­gos pri­va­čios ini­cia­ty­vos“, – dės­tė jis.

Mal­tos or­di­no Di­dy­sis kanc­le­ris taip pat pa­žy­mė­jo, kad svar­bi jų veik­los da­lis yra jau­ni­mo ug­dy­mas – kad jie mo­kė­tų teik­ti pa­gal­bą, pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę.

A.But­ke­vi­čius sa­vo ruo­žtu pa­dė­ko­jo sve­čiui už Mal­tos or­di­no vyk­do­mą veik­lą ir pro­jek­tus Lie­tu­vo­je, pra­ne­šė Vy­riau­sy­bė.

„Nuo­šir­džiai dė­ko­ju Mal­tos or­di­nui ir Jums as­me­niš­kai – pa­gal­bos su­lau­kė­me, kai jos mums rei­kė­jo la­biau­siai – 1991 m. sau­sio 13-osios įvy­kių me­tu, – kal­bė­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas. – O šie­met Jū­sų dė­ka Lie­tu­vo­je vyks­ta Mal­tos or­di­no am­ba­sa­do­rių su­si­ti­ki­mas, taip pat Vil­nius pa­si­rink­tas re­gio­ni­niam ope­ra­ty­vi­niam cen­trui įsteig­ti“.

Pa­sak prem­je­ro, Mal­tos or­di­nas – la­bai svar­bus par­tne­ris, pa­dė­jęs įgy­ven­din­ti par­amos pro­jek­tus grei­to­sios ir spe­cia­lio­sios pa­gal­bos, me­di­ci­ni­nės prie­žiū­ros, ko­vos su skur­du sri­ty­se.

Lie­tu­vos Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­ba šiuo me­tu mi­ni 25 me­tų veik­los su­kak­tį. Šia pro­ga vyks­ta kon­fe­ren­ci­jos, ki­ti ren­gi­niai, spa­lį su­pla­nuo­tas skulp­to­riaus Sau­liaus Lam­pic­ko su­kur­tos ar­kan­ge­lo Gab­rie­liaus skulp­tū­ros ati­den­gi­mas An­ge­lų kal­vo­je ne­to­li Tra­kų.

Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bą Lie­tu­vo­je 1991 me­tų ru­de­nį įkū­rė gru­pė iš­ki­lių baž­ny­čios ir vi­suo­me­nės vei­kė­jų. Or­ga­ni­za­ci­ja vi­sus sa­vo gy­va­vi­mo me­tus vyk­do pa­gal­bos vargs­tan­tiems mi­si­ją.

Apie 1 200 mal­tie­čių sa­va­no­rių 40 Lie­tu­vos mies­tų nuo­lat tei­kia pa­gal­bą dau­giau kaip 2 200 se­nų, vie­ni­šų, skurs­tan­čių, tu­rin­čių ne­ga­lią vi­sų ra­sių, ti­kė­ji­mų ir tau­tų žmo­nių. Pa­gal­ba tei­kia­ma ir so­cia­liai rem­ti­niems vai­kams, ku­rių da­bar glo­bo­ja­ma dau­giau kaip 1500.

Mal­tie­čių pro­jek­te „Mais­tas ant ra­tų“ da­bar kas­met sen­jo­rams iš­ve­žio­ja­ma dau­giau kaip 100 tūkst. karš­to mais­to por­ci­jų, tuo me­tu jau­ni­mui mal­tie­čiai yra įkū­rę 13 vai­kų die­nos ir jau­ni­mo cen­trų.

Mal­tos ar­ba Su­ve­re­nu­sis ka­ri­nis hos­pi­tal­je­rų Šv. Jo­no or­di­nas yra krikš­čio­niš­ka pa­sau­li­nė or­ga­ni­za­ci­ja, pa­gal­bą skurs­tan­tiems bei li­go­niams tei­kian­ti 120 ša­lių.