Maltiečiai suvienijo Lietuvą bendrystės dvasia
2015-ųjų pa­bai­go­je – nuo spa­lio 19-osios  iki gruo­džio 31-osios – vi­so­je Lie­tu­vo­je vy­ko lab­da­ros ak­ci­ja „Mal­tie­čių sriu­ba“. Ji bu­vo jau de­šim­to­ji. Pa­au­ko­tos lė­šos skir­tos se­ne­lių glo­bai bei mai­ti­ni­mui vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Pa­sak ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių, silp­no­ji mū­sų vi­suo­me­nės da­lis – vie­ni­ši skurs­tan­tys se­no­liai, ku­riuos par­em­ti, pa­kvie­tus mal­tie­čiams, su­ti­ko Lie­tu­vos vers­lo įmo­nės, vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ži­niask­lai­dos prie­mo­nės ir dau­gy­bė ge­ros va­lios žmo­nių. Sa­vo pa­lai­ky­mą ak­ci­jai iš­reiš­kė ir Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Mal­tie­čių sriu­ba 2015“ bu­vo ypa­tin­ga ne tik dėl ju­bi­lie­ji­nės su­kak­ties, bet ir ge­ro­kai len­kė iki šiol bu­vu­sias ak­ci­jas iš­au­gu­siu mas­tu, ren­gi­nių ir da­ly­vių gau­sa bei iš­sip­lė­tu­sia geog­ra­fi­ja. Pa­sak mal­tie­čių, ji bu­vo kiek ki­to­kia nei anks­čiau, daug kas vy­ko ki­taip, pir­mą kar­tą.

Sce­nos ir te­le­vi­zi­jos ži­no­mi žmo­nės, siek­da­mi at­kreip­ti dė­me­sį į su­nkią sen­jo­rų pa­dė­tį Lie­tu­vo­je, pir­mą kar­tą nu­spren­dė tap­ti mal­tie­čiais sa­va­no­riais. „Mal­tie­čių sriu­bos“ kon­cer­to per LRT te­le­vi­zi­ją tie­sio­gi­nės trans­lia­ci­jos me­tu jie ga­be­no sriu­bos ter­mo­sus pas mal­tie­čių glo­bo­ja­mus se­ne­lius ir kal­bi­no juos. Ren­gi­nio tie­sio­gi­nės trans­lia­ci­jos me­tu per 90 mi­nu­čių bu­vo pa­au­ko­ta dau­giau nei 65 tūkst. eu­rų.

„Tu ir­gi bū­si se­nas“. Marš­ki­nė­liais su to­kiu šū­kiu ap­si­ren­gę ži­no­mi žmo­nės net tris sa­vai­tes so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ kvie­tė vie­šai dis­ku­tuo­ti apie var­ga­ną vie­ni­šą se­nat­vę, ieš­ko­jo at­sa­ky­mų, kaip spręs­ti šias prob­le­mas. Ak­ci­jos „Mal­tie­čių sriu­ba“ pa­ska­tin­ti 50 žmo­nių ta­po sa­vo­tiš­ku til­tu į pla­tes­nę ak­ty­vaus jau­ni­mo au­di­to­ri­ją – šie žmo­nės so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ bend­rai su­dė­jus tu­ri 1 534 521 se­kė­ją. Tai­gi į dis­ku­si­ją apie se­no­lių bė­das įsi­trau­kė mi­li­jo­ni­nė au­di­to­ri­ja.

Ypa­tin­go at­gar­sio su­lau­kė gruo­džio 1 die­ną pra­si­dė­ję gy­vi „Mal­tie­čių sriu­bos“ ren­gi­niai mies­tų gat­vė­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se. Jiems sim­bo­li­nį star­tą da­vė il­ga­me­tis ak­ci­jos glo­bė­jas Pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus. Pir­mo­ji Sriu­bų šven­tė Vil­niu­je į vie­ną vie­tą su­kvie­tė net 14 sriu­bos vi­rė­jų – res­to­ra­nų, or­ga­ni­za­ci­jų, vi­suo­me­nės vei­kė­jų. Vi­si jie, vai­šin­da­mi pra­ei­vius sriu­ba, kar­tu su sa­va­no­riais skel­bė, ko­kie mes stip­rūs, kai esa­me vie­nin­gi. „Žmo­nes pa­kvie­tė­me sim­bo­li­nės va­ka­rie­nės, du­be­nė­lio sriu­bos. To­kios, ko­kią mes, mal­tie­čiai, ve­ža­me se­ne­liams iš­ti­sus me­tus. Tuo no­ri­me par­ody­ti pa­vyz­dį, kaip vi­si drau­ge ga­li­me pa­da­ry­ti ste­buk­lin­gų dar­bų“, – kal­bė­jo Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bos pre­zi­den­tas Ro­mas Abu­ne­vi­čius.

„Mal­tie­čių sriu­ba“ pa­skli­do po vi­są Lie­tu­vą – ren­gi­niai vy­ko net 33 vie­to­vė­se. Pir­mą­kart ak­ci­ją sa­vo mies­tuo­se or­ga­ni­za­vo Drus­ki­nin­kų ir Šven­čio­nė­lių sa­va­no­riai. Prie kas­met ak­ci­jo­je da­ly­vau­jan­čių­jų pri­si­jun­gė Šven­čio­nys ir Tra­kai.

Jau tam­pa tra­di­ci­ja, kad ge­ru­mo ak­ci­ja „Mal­tie­čių sriu­ba“ ke­liau­ja į vals­ty­bi­nes ins­ti­tu­ci­jas – Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bę, mi­nis­te­ri­jas, ki­tas or­ga­ni­za­ci­jas. Su ju­bi­lie­ji­ne sriu­ba mal­tie­čiai ap­lan­kė net 12 jų.

Prie tra­di­ci­nių mal­tie­čių ren­gi­nių ne­tra­di­ciš­kai pri­si­jun­gė ir ge­ra­no­riš­kos ša­lies or­ga­ni­za­ci­jos. Klai­pė­dos vers­lo ko­le­gi­ja suo­rga­ni­za­vo lab­da­rin­gą ka­lė­di­nį bė­gi­mą „Pa­do­va­nok sen­jo­rams Ka­lė­das“ ir jo me­tu su­rink­tas lė­šas pa­sky­rė Klai­pė­dos mal­tie­čių pro­jek­tams. Klai­pė­dos fo­tos­tu­di­ja KE­MEL su­ren­gė ka­lė­di­nę fo­to­se­si­ją, o au­kas ati­da­vė sen­jo­rams rem­ti.

Pa­sak mal­tie­čių, ge­ra ini­cia­ty­va prieš Ka­lė­das su­si­vie­ni­jo vi­są Lie­tu­vą bend­rys­tės ir su­ar­tė­ji­mo dva­sia.

Ge­ru­mo ak­ci­jos „Mal­tie­čių sriu­ba 2015“ me­tu iš vi­so su­rink­ta lė­šų su­ma – 225 451 eu­ras. Se­ne­lių glo­bai au­ko­jo dau­giau kaip 60 vers­lo bend­ro­vių, 12 vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų, trum­pai­siais nu­me­riais skam­bin­ta 66 165 kar­tus, suo­rga­ni­zuo­ti 34 re­gio­ni­niai „Mal­tie­čių sriu­bos“ ren­gi­niai.

Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­ba – vie­na di­džiau­sių Lie­tu­vos so­cia­li­nės pa­gal­bos or­ga­ni­za­ci­jų, vie­ni­jan­ti dau­giau kaip 1 000 sa­va­no­rių ir vei­kian­ti 30 mies­tų. Pro­jek­tas „Mais­tas ant ra­tų“ vyk­do­mas 17 mies­tų, „Sa­va­no­riš­ka prie­žiū­ra na­muo­se“ – 10 mies­tų. Mal­tie­čiai tu­ri 11 vai­kų die­nos ir jau­ni­mo cen­trų, 5 Sen­jo­rų klu­bus, dir­ba su ne­įga­liai­siais, be­na­miais, tu­ri apie 500 jau­nų žmo­nių vie­ni­jan­čią or­ga­ni­za­ci­ją Jau­nie­ji mal­tie­čiai. Vi­sų Lie­tu­vos mal­tie­čių tiks­las pa­dė­ti skurs­tan­tiems, vargs­tan­tiems, li­go­niams, ne­įga­lie­siems, at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į pa­gal­bos jiems rei­ka­lin­gu­mą.