Malta sutiko išduoti Lietuvai sukčiavimu įtariamą asmenį
Mal­tos teis­mas su­ti­ko iš­duo­ti Lie­tu­vai su­lai­ky­tą as­me­nį, ku­ris kar­tu su bend­ri­nin­kais įta­ria­mas su­kčia­vi­mu ir di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mu.

„Y­ra pra­ėju­sį penk­ta­die­nį gau­ti duo­me­nys elek­tro­ni­niu pa­štu apie tai, kad pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mas Mal­to­je pa­ten­ki­no Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mą per­duo­ti as­me­nį Lie­tu­vai“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė spau­dai Ri­ta Stun­die­nė.

Nuo tei­sė­sau­gos pa­sis­lė­pu­sio įta­ria­mo­jo A.F.P.S. pa­ieš­ka bu­vo pa­skelb­ta dar per­nai va­sa­rį, jis su­lai­ky­tas Mal­to­je pa­gal Lie­tu­vos 2015-ųjų rugp­jū­tį iš­duo­tą Eu­ro­pos areš­to or­de­rį.

Anot pro­ku­ra­tū­ros, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas 2011-ųjų bir­že­lį – pro­ku­ro­rai ti­kri­no įta­ri­mus dėl gal­būt ne­tei­sė­to ver­ti­mo­si ūki­ne, ko­mer­ci­ne, fi­nan­si­ne ar pro­fe­si­ne veik­la. At­lie­kant ty­ri­mą, nu­sta­ty­ta nau­jų ap­lin­ky­bių, lei­du­sių perk­va­li­fi­kuo­ti ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo, ap­gau­lin­go aps­kai­tos tvar­ky­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo.

Be A.F.P.S., įta­ri­mai par­eikš­ti dar dviem fi­zi­niams as­me­nims. BNS šal­ti­nių pro­ku­ra­tū­ro­je duo­me­ni­mis, Mal­to­je su­lai­ky­tas as­muo yra pa­tei­kęs as­mens do­ku­men­tus, nu­ro­dan­čius Aus­tra­li­jos ir Mal­tos pi­lie­ty­bę, ta­čiau jų ti­kru­mas kol kas nė­ra pa­tvir­tin­tas. Li­kę du įta­ria­mi as­me­nys yra lie­tu­viš­ko­mis pa­var­dė­mis.

Pro­ku­ra­tū­ra nu­ro­do, jog A.F.P.S. kar­tu su bend­rais įta­ria­mas nuo 2010 me­tų lap­kri­čio 4 die­nos iki 2011 me­tų lie­pos 13 die­nos par­en­gė pla­ną, kaip ap­gau­le įgy­ti di­de­lės ver­tės sve­ti­mą tur­tą, ir šį pla­ną vyk­dė įstei­gęs įmo­nę ir jai va­do­vau­da­mas. Ty­ri­mą at­lie­ka Vil­niaus po­li­ci­jos ty­rė­jai, jam va­do­vau­ja Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.

Apie Mal­to­je su­lai­ky­tą as­me­nį ra­šan­tis por­ta­las mal­ta­to­day.com nu­ro­do, jog įta­ria­ma­sis An­ge­lo Spi­te­ri bu­vo įstei­gęs fik­ty­vią at­os­to­gų pla­na­vi­mo įmo­nę „A­tos­to­gų san­dė­lis“ Vil­niu­je bei pri­im­da­vo klien­tų už­sa­ky­mus, su­lauk­da­vo ap­mo­kė­ji­mo už pa­slau­gas, ta­čiau jo­kių pa­slau­gų ne­tei­kė.

Kaip skelb­ta anks­čiau, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas Lie­tu­vos po­li­ci­jai įmo­nė­je „A­tos­to­gų san­dė­lis“ 2011-ai­siais at­li­kus pa­ti­kri­ni­mą – po­li­ci­jai apie gal­būt ne­tei­sė­tą įmo­nės veik­lą tuo­met duo­me­nų pa­tei­kė Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba.

Nu­sta­ty­ta, kad įmo­nės dar­buo­to­jai, skam­bin­da­mi ir apk­laus­da­mi žmo­nes, rin­ko in­for­ma­ci­ją apie ke­lio­nes ir at­os­to­gas. Vė­liau pa­pil­do­mai su­si­siek­da­vo su ga­li­mais klien­tais ir juos kvies­da­vo at­vyk­ti į pre­zen­ta­ci­jas įvai­riuo­se vieš­bu­čiuo­se ir už pa­trauk­lią kai­ną siū­lė įvai­rius ke­lia­vi­mo bū­dus.

Po­li­ci­jos tei­gi­mu, su­da­rant su­tar­tis dėl ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų „A­tos­to­gų san­dė­lio“ dar­buo­to­jai su­rink­da­vo iš žmo­nių pi­ni­gus, ta­čiau ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų ne­tei­kė. Su­tar­ties nu­trau­ki­mo at­ve­ju bend­ro­vės klien­tams ža­dė­ta per sa­vai­tę pi­ni­gus grą­žin­ti, ta­čiau as­me­nys pi­ni­gų ne­at­ga­vo.