Maistą skurstantiems pirkusi agentūra turės grąžinti 214 tūkst. eurų
Mais­to pro­duk­tų kon­kur­są ne­pa­si­tu­rin­tiems ren­gu­si Že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra tu­rės grą­žin­ti pa­pil­do­mus maž­daug 214 tūkst. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amos.

Kaip ro­do BNS tu­ri­mi do­ku­men­tai, ES par­amą Lie­tu­vo­je ad­mi­nis­truo­jan­ti Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do agen­tū­ra (ES­FA) ba­lan­džio 11 die­ną par­ei­ka­la­vo grą­žin­ti da­lį par­amos už kon­kur­so da­lį, ku­ria pirk­ti grū­di­niai pro­duk­tai – 182 tūkst. eu­rų ES par­amos ir 32 tūkst. vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų.

Tą BNS an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no ir ES­FA di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Aud­ro­nė Ali­šaus­kie­nė.

„Vyk­dant šį pir­ki­mą bu­vo nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų ir agen­tū­rai bu­vo pri­tai­ky­ta fi­nan­si­nė ko­rek­ci­ja“, – sa­kė A.Ali­šaus­kie­nė.

Iš vi­so Rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do agen­tū­rai tu­rės grą­žin­ti 546 tūkst. eu­rų ES par­amos, nes ko­vo mė­ne­sį ES­FA taip pat par­ei­ka­la­vo grą­žin­ti 332 tūkst. dėl ne­tin­ka­mai pirk­tų mais­to pro­duk­tų.

Pa­sak jos, šiuo me­tu ti­ria­mas dar vie­nas Že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros pir­ki­mas.

Lė­šos nau­do­tos neracionaliai

214 tūkst. eu­rų Rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra tu­rės grą­žin­ti iki lie­pos 7 die­nos, ki­taip jai bus skai­čiuo­ja­mi dels­pi­ni­giai, ku­rie sie­kia 0,03 proc. nuo grą­žin­ti­nos su­mos už kiek­vie­ną vė­luo­ja­mą die­ną.

Spren­di­mą su­sig­rą­žin­ti lė­šas ES­FA pri­ėmė rem­da­ma­si iš­va­da, jog grū­di­nių pro­duk­tų pir­ki­mas prieš­ta­ra­vo įsta­ty­mams. Že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra ne­skai­dė pir­ki­mo, į vie­ną tech­ni­nę spe­ci­fi­ka­ci­ją įra­šy­da­ma sep­ty­nis grū­di­nius pro­duk­tus – kvie­ti­nius mil­tus, grei­to par­uo­ši­mo avi­žų ir kvie­čių ko­šes, sau­sus pus­ry­čius, gri­kių bei ry­žių kruo­pas ir tri­jų grū­dų kruo­pas. Be to, kvie­ti­niams mil­tams ir sau­siems pus­ry­čiams bu­vo nu­sta­ty­ti ne­pag­rįs­ti rei­ka­la­vi­mai.

Anot Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do agen­tū­ros, to­kia tech­ni­nė spe­ci­fi­ka­ci­ja ne­už­ti­kri­no kon­ku­ren­ci­jos ir dis­kri­mi­na­vo tie­kė­jus, taip pat ne­už­ti­kri­no įsta­ty­muo­se nu­sta­ty­to pri­nci­po, kad lė­šos vie­šie­siems pir­ki­mams tu­ri bū­ti nau­do­ja­mos ra­cio­na­liai.

Rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros pa­skelb­tą kon­kur­są mais­to pro­duk­tams pirk­ti lai­mė­jo bend­ro­vė „Sa­ni­tex“. ES­FA di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja A.Ali­šaus­kie­nė sa­kė, kad su „Sa­ni­tex“ bu­vo pa­si­ra­šy­ta 7,8 mln. eu­rų ver­tės su­tar­tis, o pirk­ti pro­duk­tai jau iš­da­lin­ti ne­pa­si­tu­rin­tiems.

Tuo me­tu grū­di­nių pro­duk­tų da­lis šia­me kon­kur­se bu­vo ver­ta 4,3 mln. eu­rų.

„Auk­si­niai“ mil­tai vargšams

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pra­šy­mu rin­kos ty­ri­mą at­li­kęs Lie­tu­vos ag­ra­ri­nės eko­no­mi­kos ins­ti­tu­tas nu­sta­tė, kad mil­tai ne­pa­si­tu­rin­tiems bu­vo pirk­ti per bran­giai. Kiek anks­čiau Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba nu­sta­tė, kad 2011–2015 me­tais or­ga­ni­zuo­tuo­se pir­ki­muo­se mil­tai bu­vo pirk­ti vi­du­ti­ne 485 eu­rų už to­ną kai­na, o Rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra mil­tus pir­ko bran­giau­siai – už 732 eu­rus už to­ną.

Anot Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, rin­kos kai­nų ty­ri­mas par­odė, kad mil­tų, mie­ži­nių kruo­pų, grei­to par­uo­ši­mo kvie­čių ko­šių, kon­ser­vuo­tų pu­pe­lių, ma­ka­ro­nų kai­nos vir­ši­jo did­me­ni­nę rin­kos kai­ną, tuo me­tu vie­šu­mo­je ke­lia­mos abe­jo­nės dėl alie­jaus, avi­žų ko­šių, sal­din­to su­tirš­tin­to pie­no ir kiau­lie­nos kon­ser­vų ne­pa­sit­vir­ti­no, nes jų kai­na bu­vo že­mes­nė už did­me­ni­nę rin­kos kai­ną.

Ins­ti­tu­to skai­čia­vi­mais, bend­rai mais­to pir­ki­mas ne­pa­si­tu­rin­tie­siems ga­lė­jo vir­šy­ti 13 proc., bet pa­žy­mi­ma, kad pro­duk­tai ne­pa­si­tu­rin­tie­siems yra spe­ci­fi­niai, jiems rei­ka­lin­gos spe­cia­lios pa­kuo­tės, žy­mė­ji­mas, to­dėl jų kai­na ga­li bū­ti aukš­tes­nė, ne­gu rin­kos kai­na.

Eu­ro­pos Są­jun­ga, siek­da­ma už­ti­krin­ti pa­gal­bą la­biau­siai skurs­tan­tiems as­me­nims, Lie­tu­vai 2014–2020 me­tams sky­rė 76,5 mln. eu­rų. Mais­to pro­duk­tų krep­še­lį su­da­ro kvie­ti­niai mil­tai, cu­krus, alie­jus, ma­ka­ro­nai, ry­žiai, gri­kiai, kruo­pos, mė­sos kon­ser­vai, sau­si pus­ry­čiai.

Mi­nis­trė no­ri nai­kin­ti agentūrą

Pra­ėju­sią sa­vai­tę že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė par­eiš­kė, kad Rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros ne­liks nuo 2017 me­tų. Lik­vi­duo­ti šią agen­tū­rą ra­gi­na ir Pre­zi­den­tū­ra.

Agen­tū­ros lik­vi­da­vi­mui dar tu­rės pri­tar­ti Sei­mas, ku­ris dėl to tu­rė­tų bal­suo­ti dar pa­va­sa­rio se­si­jo­je, sa­kė že­mės ūkio mi­nis­trė.

Pa­sak jos, da­bar Rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ro­je dir­ba apie 40 dar­buo­to­jų, ta­čiau „spe­cia­lis­tų ten stip­rių nė­ra“.

Mi­nis­trė tei­gė, kad agen­tū­ros va­do­vo kon­kur­sas yra nu­trauk­tas – nau­jas va­do­vas ne­be­bus ieš­ko­mas.

Šių me­tų sau­sio pa­bai­go­je iš par­ei­gų pa­si­trau­kė agen­tū­ros va­do­vė Al­do­na Mi­liu­vie­nė. Pa­aiš­kė­jus, kad agen­tū­ra mil­tus pir­ko per bran­giai va­sa­rį at­sis­ta­ty­di­no ir že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras Vi­lius Mar­tu­se­vi­čius.

Pa­ta­rė­jas Ž.Pu­tra­men­tas – įtariamasis

Ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ria­mas Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas Žil­vi­nas Pu­tra­men­tas nuo rug­sė­jo nu­ša­lin­tas nuo par­ei­gų.

Nu­ša­li­ni­mo ter­mi­nas Ž.Pu­tra­men­tui tę­sis iki ge­gu­žės, jis nu­ša­lin­tas sie­kiant ne­truk­dy­ti iki­teis­mi­niam ty­ri­mui, BNS sa­kė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas.

Rugp­jū­čio 19 die­ną Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) su­lai­kė Ž.Pu­tra­men­tą ir bu­vu­sią agen­tū­ros di­rek­to­rę Ra­si­tą Krau­je­ly­tę-No­rei­kie­nę, ku­ri agen­tū­ro­je ne­be­dir­ba nuo bir­že­lio. Par­ei­gū­nai taip pat su­lai­kė dvie­jų įmo­nių sa­vi­nin­kę, ku­ri įta­ria­ma da­vu­si ky­šį. Anot ži­niask­lai­dos, su­lai­ky­to­ji vers­li­nin­kė yra bend­ro­vių „Pro­je­ko­na“ ir „Ai­pa“ va­do­vė Kris­ti­na Ko­vai­tė.

Įta­ria­ma, kad vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir vers­li­nin­kė su­kū­rė nu­si­kals­ta­mą ko­rup­ci­jos sche­mą, pa­gal ku­rią vers­li­nin­kei bu­vo su­da­ry­tos iš­skir­ti­nės są­ly­gos lai­mė­ti agen­tū­ros or­ga­ni­zuo­ja­mus vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sus, ku­rių bend­ra ver­tė – apie 128 tūkst. eu­rų. Už tai vers­li­nin­kė at­si­ly­gin­da­vo do­va­nų ku­po­nais ir iš vi­so „pa­do­va­no­jo“ apie 10 tūkst. eu­rų.

STT par­ei­gū­nai taip pat at­sklei­dė, kaip do­va­nų ku­po­nai bu­vo kei­čia­mi į gry­nuo­sius pi­ni­gus, – tar­nau­to­jai už juos įsi­gy­da­vo pre­kių, pa­vyz­džiui, bran­gius kai­li­nius, o vė­liau jas grą­žin­da­vo ir gau­da­vo gry­nuo­sius.