Magijos paslaugomis išviliotas turtas gali būti laikomas sukčiavimu
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas iš­nag­ri­nė­jęs ka­sa­ci­nę by­lą dėl ma­gi­jos pa­slau­gų tei­ki­mo, kons­ta­ta­vo, kad ma­gi­jos pa­slau­gų tei­kė­jų vei­kos, pa­si­nau­do­jant nu­ken­tė­ju­sių­jų pa­tik­lu­mu, kai ty­čia už­val­do­mas jų tur­tas ne­pag­rįs­tai tei­giant, kad gre­sia pa­vo­jus nu­ken­tė­ju­sių­jų ar jų ar­ti­mų­jų gy­vy­bei svei­ka­tai ar tur­tui – pri­pa­žįs­ta­ma su­kčia­vi­mu.

Nag­ri­nė­ja­mo­je by­lo­je Ala Na­ru­še­vi­čie­nė bu­vo kal­ti­na­ma ap­gau­le įgi­ju­si ir už­val­džiu­si di­de­lės ver­tės tur­tą. Nu­sta­ty­ta, kad nu­ken­tė­ju­sie­ji krei­pė­si į A. Na­ru­še­vi­čie­nę aiš­kia­re­gės kon­sul­ta­ci­jų. Ji įti­ki­no nu­ken­tė­ju­siuo­sius dėl jiems ir jų ar­ti­mie­siems grę­sian­čių ne­lai­mių, ne­tek­čių ir jos ga­lių tai įveik­ti. Taip už ta­ria­mą tur­to ap­sau­gą, gy­ve­ni­mo ir vers­lo su­tvar­ky­mą, sie­los iš­va­ly­mą, už­kal­bė­ji­mų nu­ėmi­mą, amu­le­tus ir pan. ap­gau­le iš ke­tu­rių nu­ken­tė­ju­sių­jų įgi­jo di­de­lės ver­tės tur­tą, pra­ne­šė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas.

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­žy­mė­jo, kad as­me­nų, tei­kian­čių ma­gi­jos po­bū­džio pa­slau­gas par­anor­ma­lūs ge­bė­ji­mai nė­ra pa­tvir­tin­ti moks­lo ir pra­kti­kos, kaip ir ob­jek­ty­vūs to­kios veik­los re­zul­ta­tai. To­kių pa­slau­gų tei­ki­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je įsta­ty­mu nė­ra užd­raus­tas. Pa­aiš­ki­na­ma, kad šios pa­slau­gos ga­li bū­ti įvai­rios, pa­vyz­džiui, pra­mo­gi­nio po­bū­džio, nau­do­ja­mos kaip prie­mo­nė žmo­gaus gy­ve­ni­mo ko­ky­bei pa­ge­rin­ti (sa­viį­tai­ga, pla­ce­bo efek­tas).

„Vien tik su ma­gi­ja su­si­ju­sių pa­slau­gų tei­ki­mo fak­tas sa­vai­me ne­su­da­ro pa­grin­do to­kios vei­kos lai­ky­ti su­kčia­vi­mu, nes ob­jek­ty­viai nu­ma­ty­ti to­kių pa­slau­gų pa­gei­dau­ja­mo re­zul­ta­to ne­ga­li­ma“ – pa­žy­mi­ma nu­tar­ty­je.

Teis­mas sa­vo nu­tar­ty­je at­krei­pė dė­me­sį, kad ma­gi­jos pa­slau­gų tei­ki­mas yra ri­bo­ja­mas jei jis vyk­do­mas ne­są­ži­nin­gai. „Kai ma­gi­jos pa­slau­gų tei­kė­jas, pa­si­nau­do­da­mas nu­ken­tė­ju­sio­jo pa­tik­lu­mu, ty­čia už­val­do nu­ken­tė­ju­sio­jo tur­tą, kaip ap­gau­lę pa­nau­do­da­mas ob­jek­ty­viais duo­me­ni­mis ne­pag­rįs­tus tei­gi­nius apie grės­mes nu­ken­tė­ju­sio­jo ar jo ar­ti­mų­jų gy­vy­bei, svei­ka­tai ar tur­tui ir tai tu­ri įta­kos su­da­ry­ti nu­ken­tė­ju­sia­jam ne­nau­din­gą san­do­rį, vei­ka kva­li­fi­kuo­ti­na kaip su­kčia­vi­mas“ – ak­cen­tuo­ja Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas. Pa­žy­mi­ma, kad to­kios vei­kos pa­vo­jin­gu­mas yra di­des­nis, kai kal­ti­nin­kas ma­ni­pu­liuo­ja žmo­gaus są­mo­ne, iš­gal­vo­to­mis grės­mė­mis gy­vy­bei, svei­ka­tai ar tur­tui. Sie­kiant nau­dos, to­kiu ma­ni­pu­lia­vi­mu leng­viau pa­veik­ti nu­ken­tė­ju­sį­jį, kad šis su­da­ry­tų sau ne­nau­din­gą san­do­rį. Be to, taip yra ap­sun­ki­na­mas nu­ken­tė­ju­sio­jo tei­sių ir tei­sė­tų in­te­re­sų gy­ni­mas. Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad ke­tu­rių nu­ken­tė­ju­sių­jų tur­tą A. Na­ru­še­vi­čie­nė už­val­dė bū­tent to­kiu bū­du, to­dėl šios jos vei­kos pa­grįs­tai pri­pa­žin­tos su­kčia­vi­mu. Šio­je da­ly­je kal­ti­na­ma­sis nuo­spren­dis ne­pa­keis­tas, ta­čiau ka­sa­ci­nis teis­mas pa­kei­tė Kau­no apy­lin­kės teis­mo 2015 m. rug­sė­jo 4 d. nuo­spren­dį ir Kau­no apy­gar­dos teis­mo 2016 m. ko­vo 15 d. nuo­spren­dį dėl su­kčia­vi­mo dvie­jų nu­ken­tė­ju­sių­jų at­žvil­giu, ne­kons­ta­ta­vus, kad šiais at­ve­jais nu­ken­tė­ju­sie­ji A. Na­ru­še­vi­čie­nės pa­slau­go­mis pa­si­nau­do­jo ap­gau­lės įta­ko­je, to­dėl ka­sa­ci­nis teis­mas by­lą dėl su­kčia­vi­mo šio­je da­ly­je nu­trau­kė.

Ši Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo nu­tar­tis yra ga­lu­ti­nė ir ne­skun­džia­ma.

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas yra vie­nin­te­lis ka­sa­ci­nis teis­mas įsi­tei­sė­ju­siems bend­ro­sios kom­pe­ten­ci­jos teis­mų spren­di­mams per­žiū­rė­ti. Ka­sa­ci­nio teis­mo pa­grin­di­nė pa­skir­tis – už­ti­krin­ti vie­no­dą bend­ro­sios kom­pe­ten­ci­jos teis­mų pra­kti­ką vals­ty­bė­je. Į Lie­tu­vos Aukš­čiau­sią­jį Teis­mą at­ren­ka­mos tik su­dė­tin­giau­sios ir reikš­min­giau­sios teis­mų pra­kti­kai by­los. Re­mian­tis pro­ce­są reg­la­men­tuo­jan­tiems įsta­ty­mais, ka­sa­ci­nis teis­mas, ne­per­ženg­da­mas ka­sa­ci­nio skun­do ri­bų, pa­ti­kri­na aps­kųs­tus spren­di­mus tei­sės tai­ky­mo as­pek­tu .