M. Sinkevičius ketina ruoštis ES paramos pabaigai
Į ūkio mi­nis­trus siū­lo­mas Jo­na­vos ra­jo­no me­ras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius tei­gia, kad vie­nas pa­grin­di­nių jo pri­ori­te­tų bus pa­si­ruo­ši­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos ma­žė­ji­mui po 2020 me­tų. Anot jo, kad ša­lis ne­pa­tir­tų šo­ko, rei­kia iki fi­nan­si­nio lai­ko­tar­pio pa­bai­gos mak­si­ma­liai su­stip­rin­ti eko­no­mi­ką.

„Vi­si su­pran­ta­me, kad tu­ri­me fi­nan­si­nį lai­ko­tar­pį 2014–2020 me­tų, ir aiš­ku, kad vė­liau Eu­ro­pos Są­jun­gos par­ama, ma­tyt, kad ne­nu­trūks, bet smar­kiai su­ma­žės. Mes tu­ri­me mak­si­ma­liai lai­ką li­ku­sį iki 2020 me­tų iš­nau­do­ti su­stip­rin­ti sa­vo eko­no­mi­ką– tiek smul­kų­jį vers­lą, tiek pri­trauk­ti in­ves­tuo­to­jų, kad mū­sų eko­no­mi­ka, eko­no­mi­kos va­rik­lis ne­bū­tų la­bai pri­klau­so­mas nuo pa­sau­li­nių, glo­ba­li­nių tur­bu­len­ci­jų,“, – po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te penk­ta­die­nį sa­kė M.Sin­ke­vi­čius.

Jis ti­ki­no, kad svars­to­mas Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos pri­jun­gi­mas prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos ne­bus tarp jo pri­ori­te­tų. Anot jo, dėl to tu­rė­tų kal­bė­tis Vy­riau­sy­bė, Sei­mas ir Pre­zi­den­tū­ra.

„Tai nė­ra pir­mi­nis ma­no už­da­vi­nys pir­mie­siems mū­sų bū­si­miems už­da­vi­niams, jei­gu svars­to­me šią po­zi­ci­ją, kaip ga­lu­ti­nę, tu­ri­me de­rin­tis ši­tą po­zi­ci­ją kaip ga­lu­ti­nę, tu­ri­me de­rin­tis ją tiek su pre­zi­den­te, Sei­mu, tiek su Vy­riau­sy­be, ar yra ra­cio­na­lu­mas, eko­no­mi­nė pra­smė“, – ti­ki­no M.Sin­ke­vi­čius.

Anot jo, jis yra su­ta­ręs su pa­skir­tuo­ju prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu de­rin­ti vi­ce­mi­nis­trų kan­di­da­tū­ras – jis pats kol kas nė­ra ap­sisp­ren­dęs dėl kan­di­da­tū­rų.

„Kal­bė­siu tiek su da­bar dir­ban­čiais as­me­ni­mis, tiek su so­cial­de­mo­kra­tais, tiek ir ne“, – tei­gė M.Sin­ke­vi­čius, pa­klaus­tas, ar vi­ce­mi­nis­tru liks so­cial­de­mo­kra­tas Ma­rius Ska­rups­kas.

Jis ža­dė­jo bū­ti la­biau ma­to­mu mi­nis­tru nei jo pirm­ta­kas Eval­das Gus­tas. M.Sin­ke­vi­čius svars­tė, kad mi­nis­te­ri­jo­je vyks­ta daug tei­gia­mų po­ky­čių, o E.Gus­tas ma­žiau bu­vo ma­to­mas tie­siog dėl ko­mu­ni­ka­ci­jos prob­le­mų.

„Ti­kiuo­si, kad su­ge­bė­siu pri­trauk­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį ne kaž­ko­kiu tai pop­su, o rea­liais nu­veik­tais dar­bais ir ką ga­lė­siu pa­sa­ky­ti ir su­ge­bė­siu pa­sa­ky­ti, ti­krai tą da­ry­siu pats“, – ti­ki­no kan­di­da­tas į mi­nis­trus.

So­cial­de­mo­kra­to, da­bar­ti­nio su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro Ri­man­to Sin­ke­vi­čiaus sū­nus M.Sin­ke­vi­čius tei­gė ma­nąs, jog pa­siū­ly­mą ga­vo dėl sa­vo su­ge­bė­ji­mų, o ne dėl šio ry­šio. Jis taip pat ti­ki­no, kad tai ne­da­rys įta­kos jo spren­di­mams.

„Aš jau su­au­gęs žmo­gus, po­li­ti­ko­je dau­giau nei 10 me­tų, ir nei mi­nis­te­ri­ja yra vai­kų dar­že­lis, į ku­rį ma­ne at­ve­da tė­tis ar ma­ma, ma­nau, kad esu sa­va­ran­kiš­kas ir įta­kos nei ma­no spren­di­mams ir dar­bui nei tė­vas, nei aps­kri­tai šei­ma ne­tu­rės. Vi­sus konf­lik­tus, jei to­kių bū­tų, aš as­me­niš­kai esu pa­si­ruo­šęs dek­la­ruo­ti ir esu ti­kras, kad pa­jėg­siu dirb­ti be jo­kių įta­kų“, – tei­gė jis.

Jis taip pat ne­at­me­tė, jog kan­di­da­tuos So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se.