M. Maldeikis skiriamas Seimo nuolatiniu atstovu ES
Sei­mo val­dy­ba, pa­tei­kė Sei­mo kanc­le­rei Dai­vai Rau­do­nie­nei Sei­mo nuo­la­ti­niu at­sto­vu Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) skir­ti Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to biu­ro pa­ta­rė­ją Ma­tą Mal­dei­kį, ku­ris, ati­ti­kęs rei­ka­la­vi­mus, lai­mė­jo kon­kur­są. Nau­ja­sis at­sto­vas dar­bą pra­dės 2016 m. sau­sį.

Spren­di­mas teik­ti M. Mal­dei­kio kan­di­da­tū­rą pri­im­tas at­siž­vel­giant į Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to ir Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pro­to­ko­li­nius nu­ta­ri­mus ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus ra­šy­ti­nį pri­ta­ri­mą, ra­šo­ma Sei­mo Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to pra­ne­ši­me spau­dai.

Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nuo­la­ti­nio at­sto­vo Eu­ro­pos Są­jun­go­je įsta­ty­mą, Sei­mo nuo­la­ti­niu at­sto­vu ski­ria­mas kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jas, ei­nan­tis ne že­mes­nes kaip Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pa­ta­rė­jo par­ei­gas, ir tu­rin­tis dar­bo pa­tir­ties tarp­tau­ti­nių san­ty­kių sri­ty­je. Pre­ten­den­to at­ran­ka vyk­do­ma pa­gal Sei­mo kanc­le­rio 2012 m. pa­tvir­tin­tą tvar­ką.

In­for­ma­ci­ja apie ren­gia­mą at­ran­ką, kaip nu­ma­ty­ta mi­nė­ta­me tvar­kos ap­ra­še, bu­vo pa­skelb­ta Sei­mo in­tra­ne­to pus­la­py­je. Do­ku­men­tus da­ly­vau­ti at­ran­ko­je pa­tei­kė du pre­ten­den­tai, vie­nas jų at­ran­kos die­ną in­for­ma­vo, kad at­ran­ko­je ne­da­ly­vaus.

Ati­ti­kęs rei­ka­la­vi­mus kon­kur­są lai­mė­jo vie­nin­te­lis da­ly­vis – še­še­rius me­tus Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je dir­ban­tis Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to biu­ro pa­ta­rė­jas M. Mal­dei­kis. Kaip nu­sta­ty­ta įsta­ty­mu, at­rink­tą kan­di­da­tū­rą svars­tė Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ir Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tai, raš­tiš­kai pri­ta­rė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras.

Po tre­jus me­tus truk­sian­čios ka­den­ci­jos at­sto­vas, kaip nu­sta­ty­ta Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mu, tu­ri ga­li­my­bę grįž­ti į iki anks­čiau ei­tas par­ei­gas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je. Nuo 2008 me­tų šias par­ei­gas ei­na Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos vals­ty­bės tar­nau­to­ja Ži­vi­lė Pa­vi­lo­ny­tė, anks­čiau Sei­mo nuo­la­ti­nė­mis at­sto­vė­mis dir­bo Rū­ta Bu­ne­vi­čiū­tė ir Lo­re­ta Rau­li­nai­ty­tė, ku­rios to­liau tę­sia dar­bą Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je.

Sei­mo nuo­la­ti­nis at­sto­vas Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­de­da stip­rin­ti ir plė­to­ti Sei­mo ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mą, re­gu­lia­riai in­for­muo­ja Sei­mą, Sei­mo ko­mi­te­tus, Sei­mo val­dy­bą apie Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų veik­lą, ypač dėl la­bai ak­tua­lių ar­ba ak­tua­lių pa­siū­ly­mų pri­im­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tus, taip pat apie ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos do­ku­men­tų svars­ty­mą.