M. Lingė: Seimui gali būti naudingas pirmininkas „iš šalies“
Pa­tir­ties na­cio­na­li­nė­je po­li­ti­ko­je ne­tu­rin­tis Sei­mo pir­mi­nin­ku iš­rink­tas „vals­tie­tis“ Vik­to­ras Pra­nckie­tis ga­li įneš­ti į Sei­mo dar­bą nau­jo po­žiū­rio, sa­ko pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas vi­daus po­li­ti­kos klau­si­mais Min­dau­gas Lin­gė.

„Tai, kad yra nau­jas žmo­gus, iš vie­nos pu­sės be abe­jo­nės kal­ba­me, kad gal čia kaž­ko­kios prob­le­mos pa­pil­do­mos kils, bet tai yra ir nau­jos ga­li­my­bės, ir nau­jas po­žiū­ris ga­li at­ei­ti: šiek tiek ir pa­čiai sis­te­mai ga­li bū­ti nau­din­ga ka­da žmo­gus iš ša­lies, ne­suau­gęs kaž­ko­kiais su­si­ta­ri­mais, įsi­pa­rei­go­ji­mais ir ga­lė­tų įneš­ti švie­žio krau­jo“, – pa­klaus­tas, ar nau­ja­jam Sei­mo pir­mi­nin­kui ne­pri­trūks pa­tir­ties, an­tra­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė M.Lin­gė.

Jis pri­mi­nė, kad Sei­mas yra tu­rė­jęs ir vi­sai po­li­ti­ko­je ne­pa­ty­ru­sių Sei­mo pir­mi­nin­kų, V. Pra­nckie­tis yra dir­bęs sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je.

„Lie­tu­vos po­li­ti­nė­je sis­te­mo­je yra bu­vę įvai­rių at­ve­jų – tu­rė­jo­me ir Sei­mo pir­mi­nin­ką aps­kri­tai be po­li­ti­nės pa­tir­ties. Da­bar iš­rink­tas Sei­mo pir­mi­nin­kas at­ėjo iš sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, Kau­no ra­jo­no – tai vis tiek nė­ra vi­siš­kai nau­jo­kas“, – sa­kė M.Lin­gė.

Už V.Pra­nckie­čio kan­di­da­tū­rą pir­ma­die­nį vy­ku­sia­me slap­ta­me bal­sa­vi­me bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai. Jo var­žo­vas li­be­ra­las Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las su­rin­ko 36 bal­sus. Vie­nuo­li­ka biu­le­te­nių ras­ti su­ga­din­ti.

Mi­nis­te­ri­jų pert­var­ka at­mneš­tų tvarkos

Val­dan­čių­jų ke­ti­ni­mai iš­kel­ti da­lį mi­nis­te­ri­jų iš Vil­niaus į Kau­ną bei nai­kin­ti Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją, per­duo­dant jos funk­ci­jas Ūkio mi­nis­te­ri­jai, tu­rė­tų bū­ti pa­grįs­ti nau­dos ana­li­ze.

„Jei­gu bū­tų įver­tin­tas efek­ty­vu­mas, jei­gu bū­tų aps­kai­čiuo­ta nau­da to­kių spren­di­mų, tai, be abe­jo, ga­li­ma kel­ti nors ir į Mar­są“, – an­tra­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas vi­daus po­li­ti­kos klau­si­mais Min­dau­gas Lin­gė.

Anot jo, spren­di­mai ga­lė­tų bū­ti svars­to­mi įro­džius, jog mi­nis­te­ri­jų pert­var­ka at­neš­tų nau­dos.

„Rei­kia ver­tin­ti su­de­da­mą­sias da­lis, ku­rios lem­tų, ar tas spren­di­mas ti­krai už­ti­krin­tų tų mi­nis­te­ri­jų ge­res­nį dar­bą, ar už­ti­krin­tų ge­res­nę ko­ky­bę, ar dar­buo­to­jai dirb­tų ge­riau, ar žmo­nės nuo to gau­tų ge­res­nes vals­ty­bės tei­kia­mas pa­slau­gas. Jei­gu iš tie­sų bus įro­dy­ta, kad tai su­kur­tų di­des­nę pri­dė­ti­nę vie­šą­ją ver­tę ir už­ti­krin­tų ge­res­nį, sklan­des­nį dar­bą, tai, be abe­jo­nės, ši­tie spren­di­mai yra svars­ty­ti­ni“, – kal­bė­jo M.Lin­gė.

Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis yra pa­siū­lęs į Kau­ną iš­kel­ti Ap­lin­kos ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jas. Val­dan­tie­ji taip pat ke­ti­na iki ki­tų me­tų pa­va­sa­rio pa­nai­kin­ti Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją ir jos funk­ci­jas per­duo­ti Ūkio mi­nis­te­ri­jai.