M. Laurinkus: šnipų surinktą informaciją tikrai gavo ir Rusija
Šni­pų Bal­ta­ru­si­jai su­rink­ta me­džia­ga bu­vo per­duo­ta Ru­si­jai. Tuo ne­abe­jo­ja bu­vęs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vas Me­čys Lau­rin­kus. Anot jo, Bal­ta­ru­si­ja ir Ru­si­ja yra pa­si­ra­šiu­sios spe­cia­lias su­tar­tis, to­dėl ne tik da­li­ja­si in­for­ma­ci­ja, bet ir šni­pi­nė­ji­mo už­duo­ti­mis.

„Net­gi ne­ver­ta daug svars­ty­ti šiuo klau­si­mu. Tie­siog tai da­ro­ma pa­gal su­tar­tį. Ga­liu pa­sa­ky­ti ir dar dau­giau, tarp šių tar­ny­bų yra dar­bo pa­si­da­li­ji­mas. Ki­taip sa­kant, Bal­ta­ru­si­ja da­ro tam ti­krą da­lį dar­bo pa­gal su­tar­tį, Ru­si­ja – ki­tą da­lį. Šiuo­se al­jan­suo­se yra dar­bo pa­si­da­li­ji­mas“, – sa­ko M. Lau­rin­kus.

– Su­gau­ti šni­pai šni­pi­nė­jo Bal­ta­ru­si­jai. Ar ga­li­ma gal­vo­ti, kad tais duo­me­ni­mis da­li­na­si ir in­for­ma­ci­ja nau­do­ja­si ir Ru­si­ja?

– Ži­no­ma, kad da­li­na­si, nes yra tam ti­kros su­tar­tys tarp Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos. Šio­je sri­ty­je jie bend­ra­dar­biau­ja se­niai. Jie ne­ga­li ne­si­da­lin­ti. Tai yra sa­vai­me su­pran­ta­ma.

Rei­kia pa­svei­kin­ti šį žings­nį [šni­pų su­lai­ky­mą – LRT.lt]. Tai reiš­kia, kad kontrž­val­gy­ba dir­ba. Anks­čiau apie su­lai­ky­mą bu­vo pa­skel­bęs VSD, da­bar – kraš­to ap­sau­ga. Kraš­to ap­sau­go­je tai nė­ra pir­mas at­ve­jis – 2000 m. bu­vo vie­nas iš pir­mų­jų. Du as­me­nys bu­vo, taip sa­kant, ob­jek­te. Vie­nas bu­vo su­lai­ky­tas. Lie­tu­vos pi­lie­tis. Pa­gal to me­to nuo­sta­tą ir po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, apie tai ne­bu­vo skel­bia­ma.

– Ką ro­do tai, kad per trum­pą lai­ką jau bu­vo su­lai­ky­ti du šni­pai: jų su­ak­ty­vė­ji­mą, ge­res­nį mū­sų dar­bą, pa­si­kei­tu­sį po­žiū­rį?

– Yra pri­ima­mi ati­tin­ka­mi spren­di­mai dėl skel­bi­mo. Aš jau esu sa­kęs. Tai nė­ra vien tos kontrž­val­gy­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos – ar tai bū­tų VSD, ar karš­to ap­sau­gos, ar ki­tos – va­do­vų spren­di­mai pa­skelb­ti. Skel­bi­mas yra po­li­ti­nis veiks­mas, ku­ris įver­ti­na­mas įvai­riais as­pek­tais. Svar­bu, kad si­tua­ci­ją kon­tro­liuo­ja, kontrž­val­gy­ba dir­ba, as­me­nys su­lai­ko­mi.

Ma­nau, kad šiuo at­ve­ju ma­to­mi aiš­kūs tink­lo po­žy­miai. Tai jau bu­vo mi­nė­ta. Kuo to­liau, tuo aki­vaiz­džiau, kad vis dėl­to tink­las eg­zis­tuo­ja.

– VSD at­sto­vas spau­dai Vy­tau­tas Ma­kaus­kas tei­gia, kad, skir­tin­gai ne­gu da­bar yra skel­bia­ma, su­lai­ky­tie­ji as­me­nys nė­ra „smul­kios žu­ve­lės“. Kaip ma­no­te Jūs?

– Bu­vo pa­sa­ky­ta vi­siš­kai tei­sin­gai. Nė­ra smul­kių da­ly­kų žval­gy­bo­je. Tai pri­klau­so nuo ga­li­my­bių, prie ko žmo­gus ga­li prie­iti. Šal­to­jo ka­ro me­tu so­vie­tai Va­ka­rų vals­ty­bė­se bu­vo už­ver­ba­vę dau­gy­bę žmo­nių. Tai bū­da­vo vai­ruo­to­jai, va­ly­to­jos. Tai ti­krai ne smul­kios žu­ve­lės. Jie tu­rė­jo ga­li­my­bę prie daug ko prie­iti ir daug ką pa­sa­ky­ti.

Už­duo­tys for­muo­ja­mos pa­gal bend­rą už­duo­tį, ko no­ri­ma pa­siek­ti. For­muo­ja­ma pa­gal tai, kaip dir­ba pa­ti žval­gy­bos re­zi­den­tū­ra ta­me tink­le ir ko yra sie­kia­ma: ar sie­kia­ma kaž­ko ka­ri­nė­je, moks­li­nė­je, tech­ni­nė­je, eko­no­mi­nė­je, po­li­ti­nė­je sri­ty­je. Tam yra skir­tin­gi vei­ki­mo me­to­dai, žmo­nės, sis­te­ma.

Šiuo me­tu rei­kia pa­si­džiaug­ti, kad si­tua­ci­ja ir mū­sų po­kal­biai pa­ga­liau pe­rei­na į pro­fe­sio­na­lų ly­gį. Pa­ga­liau ga­li­ma pra­dė­ti vi­suo­me­nei aiš­kin­ti pro­fe­sio­na­liai. [...] Vi­si šie su­lai­ky­mai nė­ra pro­gi­niai. Jie liu­di­ja, kad esa­ma ki­tų vals­ty­bių, ku­rios tu­ri in­te­re­są su­kur­ti Lie­tu­vo­je in­for­ma­ci­jos rin­ki­mo sis­te­mą. To­dėl su­ėmi­mas ir de­mas­ka­vi­mas nė­ra pa­grin­di­nis tiks­las. Tiks­las – iš­siaiš­kin­ti, ko sie­kia­ma, ko no­ri­ma, ir ne­tgi žais­ti at­virkš­čią žai­di­mą. Bū­na ir taip. Kar­tais bū­na vi­siš­kai ne­skel­bia­ma vien dėl to, kad bū­tų ga­li­ma žais­ti ki­tą, at­virkš­čią žai­di­mą.

– Ar mū­rų tar­ny­bos tai da­ro?

– Ži­no­ma, kad da­ro. Ga­lų ga­le mes ga­li­me pra­dė­ti pro­fe­sio­na­liai kal­bė­ti apie rim­tus da­ly­kus ir nu­ei­ti nuo to­kių šou ele­men­tų, ku­rie vis dėl­to do­mi­nuo­ja vi­suo­me­nės są­mo­nė­je. At­ro­do, kad taip tu­ri bū­ti ir tai su­nku pa­keis­ti.

Tarp Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos sau­gu­mo tar­ny­bų in­for­ma­ci­jos per­da­vi­mas yra for­ma­li­zuo­tas. Jie tu­ri ofi­cia­lias su­tar­tis dėl kei­ti­mo­si in­for­ma­ci­ja. Tai nė­ra at­ra­di­mai. Ne­tgi ne­ver­ta daug svars­ty­ti šiuo klau­si­mu. Tie­siog tai da­ro­ma pa­gal su­tar­tį. Ga­liu pa­sa­ky­ti ir dar dau­giau, tarp šių tar­ny­bų yra dar­bo pa­si­da­li­ji­mas. Ki­taip sa­kant, Bal­ta­ru­si­ja da­ro tam ti­krą da­lį dar­bo pa­gal su­tar­tį, Ru­si­ja – ki­tą da­lį. Šiuo­se al­jan­suo­se yra dar­bo pa­si­da­li­ji­mas.

– Ką reiš­kia „tink­las“? Kaip mums tai su­pras­ti?

– Jei vie­na vals­ty­bė ki­to­je tu­ri in­te­re­są su­rink­ti in­for­ma­ci­ją, ji ku­ria re­zi­den­tū­rą, tam ti­krą žmo­nių gru­pę, ku­ri ima or­ga­ni­zuo­ti žval­gy­bi­nę veik­lą. Vis­kas or­ga­ni­zuo­ja­ma tos ša­lies vi­du­je. [...] Yra tam ti­kri žmo­nės, ap­rū­pi­ni­mas. Už tai su­mo­ka­ma. Yra už­duo­tys, ko ir kaip rei­kia, su ko­kiais žmo­nė­mis rei­kia dirb­ti. Vis­kas nu­sta­to­ma.

Anks­čiau bū­da­vo ne­tgi ku­ria­mi ke­li taš­kai. Šal­to­jo ka­ro me­tais Ru­si­ja kū­rė ke­lis taš­kus Va­ka­ruo­se, ku­rie tar­pu­sa­vy ne­bend­rau­da­vo ir vie­nas apie ki­tą ne­ži­no­jo. Pa­skui vy­ko įvai­rios per­mai­nos. Tau­py­da­mi pi­ni­gus, cen­trus su­jung­da­vo ir pan. Ki­taip sa­kant, tink­las yra su­si­jęs su or­ga­ni­zuo­tos veik­los kū­ri­mu ša­lies vi­du­je.