M. Jastramskis: valdančiosios koalicijos formavimas gali būti sudėtingas
Pir­ma­ja­me rin­ki­mų į Sei­mą tu­re Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams ir Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai su­rin­kus apy­ly­gį bal­sų skai­čių, BNS kal­bin­ti po­li­to­lo­gai prog­no­zuo­ja, kad de­ši­nio­sios jė­gos ga­lė­tų tap­ti nau­jos koa­li­ci­jos bran­duo­liu.

Vis dėl­to jie pa­brė­žia, kad si­tua­ci­ja kol kas yra ga­na ne­aiš­ki, o de­ry­bos dėl koa­li­ci­jos, jei­gu lai­min­čios par­ti­jos iš­sau­gos ly­gias po­zi­ci­jas, bus su­nkios.

„Ga­li­me kons­ta­tuo­ti, kad yra ne vie­nas rin­ki­mų lai­mė­to­jas, bet du rin­ki­mų lai­mė­to­jai, ku­rių po­zi­ci­jos yra pra­ktiš­kai ta­pa­čios. Pa­na­šu, kad per pa­sku­ti­nes sa­vai­tes ir gal net po pa­sku­ti­nių rei­tin­gų skel­bi­mo rin­kė­jai at­si­rin­ko, kad yra dvi par­ti­jos, ku­rios la­biau ver­tos jų bal­so ir tai dvi opo­zi­ci­nės par­ti­jos“, – BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jas­trams­kis.

Pa­sak Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Po­li­ti­kos moks­lų ir dip­lo­ma­ti­jos fa­kul­te­to po­li­to­lo­go Min­dau­go Jur­ky­no, la­biau­siai ti­kė­ti­na bū­tų šių dvie­jų par­ti­jų bei Li­be­ra­lų są­jū­džio koa­li­ci­ja.

„Re­zul­ta­tai ro­do, kad iš tie­sų kei­čia­si Lie­tu­vo­je po­li­ti­nės val­džios cen­tras – jis slen­ka­si į de­ši­nę. (...) Po­li­ti­nės gra­vi­ta­ci­jos cen­tras slen­ka­si link kon­ser­va­to­rių, ku­rie tu­rė­tų, ma­no nuo­mo­ne, tu­rė­ti dau­giau­siai man­da­tų po an­tro­jo tu­ro, ir „vals­tie­čių“. Gal „vals­tie­čiai“ ir­gi tu­ri ga­li­my­bę tu­rė­ti dau­giau­siai man­da­tų, bet sa­ky­čiau, kad kon­ser­va­to­rių rin­kė­jai yra la­biau mo­bi­li­zuo­ti. Dar pri­dė­jus li­be­ra­lus, šių par­ti­jų koa­li­ci­ja ir tu­rė­tų tap­ti bū­si­mos Vy­riau­sy­bės pa­grin­du“ – sa­kė M.Jur­ky­nas.

Lau­kia su­nkios derybos

M.Jas­trams­kio tei­gi­mu, val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mas ga­li bū­ti su­dė­tin­gas dėl la­bai vie­no­dų kon­ser­va­to­rių ir „vals­tie­čių“ po­zi­ci­jų.

„Koa­li­ci­ją bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti dė­lio­ti, jei­gu vie­na iš lai­min­čių par­ti­jų lenk­tų ki­tą aiš­kiai ir ta­da bū­tų aiš­ku, kas tu­ri tą pra­na­šu­mą ir ini­cia­ty­vą. O da­bar nie­ko nė­ra aiš­ku – vals­tie­čiai tu­ri 20 man­da­tų dau­gia­man­da­tė­je, Tė­vy­nės są­jun­ga – 19, o į ki­tą eta­pą (vien­man­da­tė­se) iš pir­mų vie­tų pa­te­ko 21 vie­ta vals­tie­čių, 22 TS-LKD. To­dėl jei­gu lai­mės vi­si, ku­rie da­bar uži­ma pir­mą vie­tą ir liks taip, tai šios dvi par­ti­jos tu­rės po apy­ly­giai man­da­tų. Ne­bū­ti­nai taip bus, bet da­bar žiū­rint į prie­kį tiek vie­na, tiek ki­ta tu­ri pra­ktiš­kai to­kias pa­čias po­zi­ci­jas. Ir, aiš­ku, kiek­vie­nai iš jų at­ro­dys, kad čia jos tu­rė­tų tu­rė­ti ini­cia­ty­vą su­da­rant koa­li­ci­ją“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.

To­kio­je si­tua­ci­jo­je, jo ver­ti­ni­mu, su­stip­rė­ja so­cial­de­mo­kra­tų įta­ka, nes jų par­ama vie­nai ar ki­tai koa­li­ci­jai ga­lė­tų tap­ti lem­tin­ga. Ta­čiau tre­čiai li­ku­siai par­ti­jai, M.Jas­trams­kio ver­ti­ni­mu, tiks­lin­giau bū­tų lik­ti opo­zi­ci­jo­je ir truks – plyš į val­džią ne­si­verž­ti.

„Jiems ra­cio­na­liau ti­kriau­siai bū­tų ne­ban­dy­ti truks plyš ei­ti į Vy­riau­sy­bę, nes dar ke­tu­ris me­tus bū­nant val­džio­je ki­tus rin­ki­mus ga­li dar pra­sčiau pa­si­sek­ti – ir taip ši­tie rin­ki­mai bu­vo pra­sti. Jei­gu jie vis dėl­to rink­tų­si, kad jiems bū­ti­nai rei­kia į Vy­riau­sy­bę, jų de­ry­bi­nės po­zi­ci­jos vi­sai ne­blo­gos bū­tų, bet iš il­ges­nės pers­pek­ty­vos, jie ga­li gal­vo­ti, kad ge­riau pa­si­keis­ti ly­de­rį, ge­rin­ti įvaiz­dį, kaž­ko­kį at­nau­ji­ni­mą pa­da­ry­ti par­ti­jos ir ideo­lo­gi­nį, ir žmo­nių at­žvil­giu ir ge­riau pa­bū­ti ket­ve­rius me­tus opo­zi­ci­jo­je“, – kal­bė­jo M.Jas­trams­kis.

Pa­na­šios nuo­mo­nės yra ir M.Jur­ky­nas, ku­rio tei­gi­mu, „vals­tie­čių“ ir kon­ser­va­to­rių koa­li­ci­ja bū­tų sta­bi­les­nė ir ideo­lo­giš­kai.

„Su­da­ry­ti sta­bi­lią koa­li­ci­ją bus leng­viau su kon­ser­va­to­riais, ka­dan­gi „vals­tie­čiai“ tu­ri sa­vo nuo­sta­to­se įvai­rių tau­ti­nių na­cio­na­lis­ti­nių idė­jų, ku­rios ga­li bū­ti ar­ti­mos kon­ser­va­to­riams. Kon­ser­va­to­rių ir „vals­tie­čių“ są­jun­ga rin­ki­muo­se nie­ko ne­nus­te­bin­tų“, – sa­kė jis.

M.Jas­trams­kis pa­ste­bi, kad si­tua­ci­ja ga­li komp­li­kuo­tis, jei­gu Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai ir Li­be­ra­lų są­jū­dis nu­spręs­tų su­da­ry­ti al­jan­są prieš an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą.

„Vals­tie­čiai“ ti­krai ne­no­rės bū­ti an­trą­ja jė­ga, ku­ri tu­rės tai­ky­tis su ke­liais mi­nis­trais“, – įsi­ti­ki­nęs po­li­to­lo­gas.

M.Jas­trams­kio tei­gi­mu, šiuo­se rin­ki­muo­se la­bai ne­ti­kė­tas bu­vo Dar­bo par­ti­jos kri­ti­mas: pra­ėju­siuo­se rin­ki­muo­se vie­na iš lai­mė­to­jų bu­vu­si par­ti­ja da­bar ne­su­ge­bė­jo per­ženg­ti net 5 pro­cen­tų bar­je­ro ir į Sei­mą ne­pa­te­ko. 2012 me­tais Sei­mo rin­ki­muo­se Dar­bo par­ti­ja pir­ma­ja­me tu­re lai­mė­jo pri­mą­ją vie­tą tą­kart už­si­ti­kri­nę 19,8 proc. bal­sų.

„Dar­bo par­ti­jos kri­ti­mą bu­vo ga­li­ma prog­no­zuo­ti – kad jie pra­sčiau pa­si­ro­dys ge­ro­kai. Bet kad jie pa­si­ro­dys taip pra­stai – aš no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti, kad tai yra pir­mas kar­tas per Lie­tu­vos Sei­mo is­to­ri­ją, kai prieš tai dau­gia­man­da­tė­je pir­mą vie­tą užė­mu­si par­ti­ja pa­gal bal­sus ki­tuo­se rin­ki­muo­se ne­praei­na 5 proc. bar­je­ro. Vi­sos par­ti­jos iki šiol, ku­rios gau­da­vo dau­giau­siai bal­sų dau­gia­man­da­tė­je ki­tuo­se rin­ki­muo­se su­ge­bė­da­vo bent pen­kis pro­cen­tus su­krapš­ty­ti“, – sa­kė jis.

M.Jur­ky­nas pa­ste­bė­jo, kad ne­ti­kė­tas bu­vo Li­be­ra­lų są­jū­džio pa­si­ro­dy­mas – po ko­rup­ci­jos skan­da­lo šios par­ti­jos rei­tin­gai ro­dė ge­ro­kai pra­stes­nes pers­pek­ty­vas, bei smu­kęs So­cial­de­mo­kra­tų po­pu­lia­ru­mas, taip pat ir tai, kad vien­man­da­tė­je pir­ma­ja­me tu­re ne­pa­vy­ko lai­mė­ti šios par­ti­jos ly­de­riui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui.

„Tai ro­do, kad yra po­li­ti­nių nuo­tai­kų kai­ta, kad yra po­li­ti­nių po­ky­čių po­rei­kis ir koks jų yra mas­tas, pa­ma­ty­si­me po an­tro­jo tu­ro“, – ka­bė­jo jis.

Iš­anks­ti­niais duo­me­ni­mis, su­skai­čia­vus 1954 apy­lin­kių duo­me­nis iš 1996, už Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je bal­sa­vo 21,7 proc. rin­kė­jų, už kon­ser­va­to­rius – 21,5 proc. Pa­gal šiuos re­zul­ta­tus „vals­tie­čiai – ža­lie­ji“ ati­tin­ka­mai jau už­si­ti­kri­no 20 vie­tų, o kon­ser­va­to­riai – 19 vie­tų par­la­men­te.

Tre­čio­je vie­to­je – so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja su 14,5 proc. bal­sų ir 13 man­da­tų, to­liau ri­kiuo­ja­si Li­be­ra­lų są­jū­dis – 8,9 proc. ir 8 man­da­tai, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – Krikš­čio­nių šei­mų są­jun­ga su­rin­ko 5,5 proc. bal­sų ir ga­li ti­kė­tis ne ma­žiau 5 man­da­tų Sei­me, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ su­lau­kė 5,4 proc. rin­kė­jų par­amos ir taip pat ga­li ti­kė­tis ne ma­žiau nei 5 vie­tų Sei­me.

Ki­tos par­ti­jos ne­per­žen­gė rei­kia­mo 5 proc. bar­je­ro, už šios ri­bos at­si­dū­rė ir val­dan­čio­ji Dar­bo par­ti­ja.

An­ti­ko­rup­ci­nė Nag­lio Pu­tei­kio ir Kris­tu­po Kri­vic­ko koa­li­ci­ja ne­per­ko­pė koa­li­ci­niams są­ra­šams bū­ti­no per­ženg­ti 7 proc. bar­je­ro.