M. Jastramskis: socialdemokratų reitingas gali ir toliau mažėti
So­cial­de­mo­kra­tų rei­tin­gas ga­li ir to­liau ma­žė­ti, pers­pė­ja po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jas­trams­kis pa­aiš­kė­jus, kad šios val­dan­čio­sios par­ti­jos rei­tin­gas per mė­ne­sį nu­kri­to 5,5 pro­cen­to.

„Kai val­dan­čio­sios par­ti­jos rei­tin­gas pa­gau­na kri­ti­mo tra­jek­to­ri­ją ei­nant iki rin­ki­mų, tai la­bai ne­daug šan­sų, kad ši­ta tra­jek­to­ri­ja pa­si­keis ir pra­dės di­dė­ti. So­cial­de­mo­kra­tai dau­giau­siai apie ką da­bar ga­li gal­vo­ti, tai apie sta­bi­li­za­vi­mą, (...) bet la­bai ti­kė­ti­na, kad jis ga­li dar la­biau su­ma­žė­ti, nes prieš­rin­ki­mi­nis lai­ko­tar­pis val­dan­tie­siems nė­ra pa­lan­kus“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to po­li­to­lo­gas.

Jo tei­gi­mu, su­ma­žė­ti so­cial­de­mo­kra­tų rei­tin­gui bu­vo ke­le­tas prie­žas­čių.

Eks­per­tas tei­gė, kad par­ti­jos at­sto­vai iki šiol ne­da­vė vi­suo­me­nei aiš­kaus at­sa­ky­mo į va­di­na­mą­jį Vi­jū­nė­lės skan­da­lą. Įta­kos rei­tin­gui kris­ti taip pat tu­rė­jo Drus­ki­nin­kų me­ro Ri­čar­do Ma­li­naus­ko pa­si­trau­ki­mas iš par­ti­jos bei tai, kad ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas ne­at­sis­ta­ty­di­no.

Pa­sak M.Jas­trams­kio, so­cial­de­mo­kra­tai ga­lė­jo bū­ti „ma­žiau aro­gan­tiš­ki“ ir „pro­tin­giau pa­sielg­ti“ su bu­vu­siu vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru Sau­liu­mi Skver­ne­liu, ku­ris yra po­pu­lia­riau­sias ša­lies po­li­ti­kas.

„Vie­šų­jų ry­šių at­žvil­giu jie ti­krai ne­tu­rė­jo kri­zės val­dy­mo. (...) Man tai pa­na­šu, kad to­je par­ti­jo­je yra pa­si­me­ti­mas ne­ma­žas“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Ba­lan­džio mė­ne­sį reikš­min­gai ma­žė­jo ir val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, ir jos va­do­vo mi­nis­tro pir­mi­nin­ko Al­gir­do But­ke­vi­čiaus rei­tin­gai, ro­do šeš­ta­die­nį dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ skel­bia­ma vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sa. Tuo me­tu bu­vu­sį vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą Sau­lių Skver­ne­lį pri­si­vi­lio­ju­sios Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos rei­tin­gai nuo­sek­liai di­dė­ja – ši par­ti­ja ba­lan­dį pa­ki­lo į an­trą­ją po­zi­ci­ją rei­tin­gų len­te­lė­je.

Už so­cial­de­mo­kra­tus per rin­ki­mus, jei­gu jie vyk­tų ki­tą sek­ma­die­nį, tei­gė, jog bal­suo­tų 15,7 proc. (ko­vą – 21,2 proc.) bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ apk­laus­tų ša­lies gy­ven­to­jų. Va­sa­rį so­cial­de­mo­kra­tų rei­tin­gas sie­kė 23 pro­cen­tus. Ne­pai­sant kri­ti­mo so­cial­de­mo­kra­tai iš­lie­ka pir­mi par­ti­jų rei­tin­gų len­te­lė­je. Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, prem­je­ru ba­lan­džio mė­ne­sį pa­si­ti­kė­jo 47,1 proc. apk­laus­tų gy­ven­to­jų, ko­vą mi­nis­tro pir­mi­nin­ko rei­tin­gas sie­kė 50,7 pro­cen­tus.

Į an­trą­ją vie­tą vals­tie­čiai šok­te­lė­jo iš šeš­tos po­zi­ci­jos, ku­rio­je bu­vo ko­vą (7,1 proc.). Ba­lan­dį už juos nu­ro­dė ke­ti­ną bal­suo­ti 11,1 proc. res­pon­den­tų. Už Li­be­ra­lų są­jū­dį bal­suo­tų 9,6 proc. (10,4 proc.) rin­kė­jų. „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ją rink­tų­si 8,4 proc. (7,7 proc.) at­sa­kiu­sių­jų, Tė­vy­nės są­jun­gą – Lie­tu­vos krikš­čio­nis de­mo­kra­tus 8 proc. (10,2 proc.) rin­kė­jų, Dar­bo par­ti­ją – 7,7 proc. (6,8 proc.) apk­laus­tų­jų. Už Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją bal­suo­tų 2,5 proc. (3,2 proc.) res­pon­den­tų.