M. Dargužaitei – maksimalus priedas prie algos
Net ir ne­tu­rint di­de­lės pa­tir­ties vals­ty­bės tar­ny­bo­je, ga­li­ma ti­kė­tis ne tik pui­kaus at­ly­gi­ni­mo, bet ir so­li­džios prie­mo­kos. Tai sa­vo spren­di­mu įro­dė prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, nuo pat pir­mos dar­bo die­nos, kaip pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti por­ta­lui LRT.lt, ma­žes­nį nei tre­jų me­tų dar­bo sta­žą vals­ty­bės tar­ny­bo­je tu­rin­čiai vy­riau­sy­bės kanc­le­rei Mil­dai Dar­gu­ža­tei skir­da­mas mak­si­ma­lų prie­dą prie al­gos.

Vy­riau­sy­bės kanc­le­re S. Skver­ne­lis ją pa­sky­rė 2016 m. gruo­džio 14 d. Ir iš­kart nu­spren­dė: „Va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 26 straips­niu, nu­sta­tau nuo 2016 m. 14 d. vy­riau­sy­bės kanc­le­rei Mil­dai Dar­gu­žai­tei už įpras­tą dar­bo krū­vį vir­ši­jan­čią veik­lą 60 pro­cen­tų par­ei­gi­nės al­gos dy­džio prie­mo­ką“.

Kaip LRT.lt tei­gė di­de­lę pa­tir­tį vals­ty­bės tar­ny­bo­je tu­rin­tys par­ei­gū­nai, prie­mo­kos prie al­gos, vos tik pra­dė­jus dirb­ti, pa­pras­tai ski­ria­mos kur kas men­kes­nės, nei S. Skver­ne­lis at­sei­kė­jo M. Dar­gu­žai­tei. Iš pra­džių ski­ria­ma 20 pro­cen­tų, po me­tų kar­tais prie­mo­ka pa­di­di­na­ma, o kar­tais ir ne.

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos vy­riau­sy­bė­je nė vie­nas kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jas mak­si­ma­lios 60 proc. prie­mo­kos ne­tu­rė­jo. Jiems bu­vo skir­ti 20–40 proc. prie­dai prie tar­ny­bi­nių at­ly­gi­ni­mų.

Pa­klaus­ta ket­vir­ta­die­nį LRT.lt, ko­kią gau­na al­gą, M. Dar­gu­žai­tė at­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo. Tvir­ti­no, jog, su­tik­da­ma dirb­ti vy­riau­sy­bės kanc­le­re, ji net ne­si­do­mė­jo, koks bus at­ly­gi­ni­mas ir tar­ny­bi­nis prie­das. Esą jai ne tai svar­biau­sia. Ji taip pat ne­at­sa­kė, ar prem­je­ras mak­si­ma­lią al­gos prie­mo­ką jai sky­ręs be jos ži­nios.

Po po­kal­bio su LRT.lt kanc­le­rė sa­vo so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je par­ašė, kad jos at­ly­gi­ni­mas, at­skai­čia­vus mo­kes­čius, dau­giau nei 2 tūkst. eu­rų. Bet apie mak­si­ma­lią prie­mo­ką nuo pat pir­mos dar­bo die­nos M. Dar­gu­žai­tė net ne­už­si­mi­nė. Su prie­mo­ka ji tu­rė­tų gau­ti dau­giau kaip 3000 eu­rų.

Vals­ty­bės tar­ny­bo­je M. Dar­gu­žai­tė tu­ri vos tre­jų me­tų dar­bo sta­žą. Nuo 2011 m. bir­že­lio iki 2012 m. sau­sio ji bu­vo kon­ser­va­to­rių vy­riau­sy­bės ūkio mi­nis­tro Ri­man­to Žy­liaus pa­ta­rė­ja. 2012 m. sau­sį mi­nis­tras ją sa­vo įsa­ky­mu pa­sky­rė vie­šo­sios įstai­gos „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ di­rek­to­re. Šio­se par­ei­go­se ji dir­bo iki 2014 m.

Prem­je­ro at­sto­vas por­ta­lui LRT.lt pa­tvir­ti­no, kad, ga­vu­si so­li­džią prie­mo­ką prie al­gos, nau­jo­ji vy­riau­sy­bės kanc­le­rė ne­li­ko sko­lin­ga – pa­si­nau­do­jo jai, kaip kanc­le­rei, pri­skir­ta tei­se skir­ti vy­riau­sy­bės va­do­vo pa­ta­rė­jams prie­mo­kas prie al­gų ir sky­rė jas taip pat pa­čias di­džiau­sias. Vi­siems prem­je­ro pa­ta­rė­jams nuo pat dar­bo pra­džios jo ko­man­do­je bus mo­ka­mos 60 proc. prie­mo­kos.

Kaip nu­ro­do­ma Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me, už įpras­tą dar­bo krū­vį vir­ši­jan­čią veik­lą, kai yra pa­di­dė­jęs dar­bų mas­tas at­lie­kant par­ei­gy­bės ap­ra­šy­me nu­sta­ty­tas funk­ci­jas ne­vir­ši­jant nu­sta­ty­tos dar­bo lai­ko truk­mės, ski­ria­mi prie­dai prie al­gos. Tie prie­dai pa­ski­ria­mi už pa­pil­do­mų už­duo­čių at­li­ki­mą, kai at­lie­ka­mos par­ei­gy­bės ap­ra­šy­me ne­nus­ta­ty­tos funk­ci­jos. Pa­pil­do­mos už­duo­tys vals­ty­bės tar­nau­to­jui tu­ri bū­ti su­for­mu­luo­tos raš­tu.

Prie­dų vals­ty­bės tar­nau­to­jai ga­li ti­kė­tis ir už dar­bą kenks­min­go­mis są­ly­go­mis.

Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad prie­mo­kos ne­ga­li bū­ti mo­ka­mos il­giau kaip vie­ne­rius me­tus nuo jų pa­sky­ri­mo, iš­sky­rus po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jus, taip pat at­ve­jus, kai prie­mo­kos ski­ria­mos už pro­jek­tų, trun­kan­čių il­giau kaip vie­ne­rius me­tus, vyk­dy­mą. Prie­mo­kų su­ma ne­ga­li vir­šy­ti 60 pro­cen­tų par­ei­gi­nės al­gos.