M. Dargužaitė: „Galėjau uždirbti kur kas daugiau“
Su­tik­da­ma bū­ti Vy­riau­sy­bės kanc­le­re Mil­da Dar­gu­žai­tė pri­si­pa­žįs­ta at­si­sa­kiu­si ge­ro­kai di­des­nio at­ly­gi­ni­mo nei gau­na da­bar. Spren­di­mą dirb­ti Vy­riau­sy­bė­je, anot jos,  lė­mė no­ras įgy­ven­din­ti Lie­tu­vai rei­ka­lin­gus po­ky­čius.

M. Dar­gu­žai­tė ne­sle­pia per mė­ne­sį, at­skai­čius mo­kes­čius, už­dir­ban­ti 2 062 eu­rus,nors jos dar­bo die­na trun­ka nuo 7 iki 23 va­lan­dos. Bai­gu­si ba­ka­lau­ro stu­di­jas JAV, 2000 me­tais ji sa­ko gau­da­vu­si dau­giau nei dvi­gu­bai tiek. „Net ma­no sti­pen­di­ja, skir­ta pra­gy­ve­ni­mui Pri­nce­ton­‘o Uni­ver­si­te­te, bu­vo šiek tiek di­des­nė nei da­bar­ti­nis at­ly­gi­ni­mas. Prieš grįž­tant į Lie­tu­vą dirb­ti vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je, ma­no pa­ja­mos bu­vo ne­pa­ly­gi­na­mai di­des­nės. Be­je, jei kam įdo­mu – su­tik­da­ma dirb­ti Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio ko­man­do­je, at­si­sa­kiau ki­to dar­bo pa­siū­ly­mo. Bū­čiau už­dir­bu­si kur kas dau­giau nei da­bar. Ta­čiau ma­no spren­di­mą lė­mė ne at­ly­gi­ni­mo dy­dis, o no­ras bei ga­li­my­bės įgy­ven­din­ti rea­lius po­ky­čius, ku­rių rei­kia Lie­tu­vai“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book ra­šo Vy­riau­sy­bės kanc­le­rė.

Pa­sak jos, apie 1800 eu­rų už­dir­ba prem­je­ro pa­ta­rė­jai. Unė Kau­nai­tė, Ar­nol­das Pik­žir­nis, Lu­kas Sa­vic­kas, Pa­ulius Gra­dec­kas, To­mas Ber­žins­kas . „O kaip ki­taip į at­sa­kin­gas par­ei­gas ga­li­ma pri­trauk­ti kom­pe­ten­tin­gus žmo­nes, ypač tuos, ku­rie bai­gę stu­di­jas už­sie­ny­je. Ma­no­te, jie ne­tu­ri kur kas la­biau vi­lio­jan­čių pa­siū­ly­mų? Ir net už to­kį at­ly­gi­ni­mą yra la­bai su­nku pri­si­trauk­ti žmo­nes, ypač tuos, ku­rių la­biau­siai rei­kia no­rint įgy­ven­din­ti po­ky­čius“, – tei­gia M. Dar­gu­žai­tė. Jos nuo­mo­ne, at­ly­gi­ni­mų vals­ty­bės sek­to­riu­je po­li­ti­ka yra ydin­ga. La­bai daž­nai, no­rint pri­trauk­ti kom­pe­ten­tin­gus žmo­nes, net ne­už­ten­ka mak­si­ma­lių lei­džia­mų mo­kė­ti prie­dų. „Tuo pa­čiu tu­ri­me iš­si­pū­tu­sį vals­ty­bi­nį sek­to­rių, ku­ria­me dir­ba per daug žmo­nių, siū­lo­mas per ma­žas at­ly­gi­ni­mas, kad bū­tų ga­li­ma pri­si­trauk­ti pa­ty­ru­sių spe­cia­lis­tų ir pro­fe­sio­na­lų, lie­ka tik vie­nas ki­tas „i­dė­ji­nis vals­ty­bin­gas“ žmo­gus. Už­tat mi­li­jo­nai lei­džia­mi per­kant pa­slau­gas iš kon­sul­tan­tų, vie­toj to, kad nor­ma­liai ap­mo­ka­mi kom­pe­ten­tin­gi spe­cia­lis­tai pa­tys prob­le­mas spręs­tų. Tai tu­ri keis­tis. Jei no­ri­me, kad vals­ty­bė funk­cio­nuo­tų ge­rai, tu­ri­me tu­rė­ti ga­li­my­bę pri­si­trauk­ti ge­rus žmo­nes į vals­ty­bi­nį sek­to­rių. Tai sis­te­mi­nė prob­le­ma, ku­rią sis­te­miš­kai ban­dy­si­me pa­keis­ti. Kai at­si­ras dau­giau kom­pe­ten­tin­gų žmo­nių, dir­ban­čių vals­ty­bės la­bui, ta­da gal ir vi­suo­me­nės nuo­mo­nė pa­si­keis, kad vals­ty­bės tar­nau­to­jas – tai tik tas, ku­ris no­ri prie­iti „prie lo­vio“, – ža­da Vy­riau­sy­bės kanclerė