M. Dargužaitė: ateinu dirbti, o ne šiaip kalbėti
Nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės kanc­le­rė Mil­da Dar­gu­žai­tė tei­gia at­ei­nan­ti dirb­ti ir siek­ti re­zul­ta­tų. Pa­sak jos, pa­grin­di­niai jos dar­bo pri­ori­te­tai bus vals­ty­bi­nio sek­to­riaus efek­ty­vu­mo di­di­ni­mas, di­des­nis skaid­ru­mas ir vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių re­for­ma.

In­ter­viu BNS M.Dar­gu­žai­tė sa­kė ti­kin­ti, kad nau­jo­ji Sau­liaus Skver­ne­lio mi­nis­trų ko­man­da pa­dės pa­siek­ti šiuos tiks­lus.

– Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis jums pa­siū­lė užim­ti Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio par­ei­gas. Ko­dėl ry­žo­tės pri­im­ti šį pa­siū­ly­mą?

– Aš ma­nau, kad jau la­bai daug ir il­gai kal­ba­ma apie vie­šo­jo sek­to­riaus efek­ty­vi­ni­mą ir bū­tent šio­se par­ei­go­se man prem­je­ras pa­ve­dė tas re­for­mas įgy­ven­din­ti. Ma­no ma­ny­mu, šios re­for­mos yra ti­krai la­bai rei­ka­lin­gos, la­bai jau se­niai apie jas kal­ba­ma, ir ma­nau, kad su ši­tos Vy­riau­sy­bės pa­gal­ba ti­krai bus ga­li­ma pa­da­ry­ti la­bai daug nau­din­gų dar­bų to­je sri­ty­je.

– Ko­kie bus pir­mie­ji jū­sų dar­bai? Kaip at­ro­dys ta vie­šo­jo sek­to­riaus re­for­ma?

– Apie kon­kre­čius pla­nus da­bar dar per anks­ti kal­bė­ti, bet ma­nau, kad pa­grin­di­nes kryp­tis, ką rei­kia da­ry­ti, ti­krai ži­no­me. Pir­mas pri­ori­te­tas bū­tų už­ti­krin­ti, kad pa­ti Vy­riau­sy­bė dirb­tų kaip vie­na ko­man­da, siek­da­ma bend­rų tiks­lų, ir kad dar­bas bū­tų orien­tuo­tas į re­zul­ta­tą. Taip pat, kad dar­bo ko­ky­bė pa­ge­rė­tų, kad bū­tų ma­ži­na­ma biu­ro­kra­ti­ja, efek­ty­vi­na­mi dar­bo pro­ce­sai. Ki­tas svar­bus pri­ori­te­tas yra skaid­res­nis Vy­riau­sy­bės val­dy­mas ir aps­kri­tai vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų val­dy­mas, įtrau­kiant vi­sas rei­ka­lin­gas ša­lis jau dis­ku­si­jų ly­gy­je, kad pri­ima­mi spren­di­mai bū­tų iš anks­to ap­tar­ti su vi­so­mis ša­li­mis, kad vi­si dirb­tu­me bend­ro­mis pa­stan­go­mis.

Taip pat, kad vals­ty­bės duo­me­nys, ku­rie yra ne­pri­va­tūs, bū­tų vi­si prie­na­mi ir kad bū­tų skaid­rus pri­ėji­mas prie duo­me­nų, kad vi­si ga­lė­tų ma­ty­ti, ką vals­ty­bė da­ro ir ko­kias pa­slau­gas tei­kia ir ko­kius re­zul­ta­tus pa­sie­kia.

Sma­gu ma­ty­ti, kad vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių re­for­ma vėl įgau­na im­pul­są ir prem­je­ro tar­ny­ba pri­siims ly­de­riau­jan­čią po­zi­ci­ją už­ti­kri­nant, kad vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės bū­tų val­do­mos skaid­riai ir efek­ty­viai. Vals­ty­bės sek­to­riu­je efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pra­sme ga­li­ma daug ką pa­da­ry­ti nuo to­kių pa­pras­tų da­ly­kų, kaip vals­ty­bi­nio tur­to efek­ty­ves­nis val­dy­mas iki cen­tra­li­zuo­to ad­mi­nis­tra­vi­mo funk­ci­jų, IT, žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių val­dy­mo ir pa­na­šiai.

– Ar ne­ma­no­te, kad jums kils su­nku­mų dėl to Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo dua­liz­mo, kai dvie­jų ly­de­rių S.Skver­ne­lio ir R.Kar­baus­kio po­zi­ci­jos tam ti­krais klau­si­mais ski­ria­si?

– Aš ma­nau, kad bū­tent šiuo vals­ty­bės sek­to­riaus efek­ty­vi­ni­mo tiks­lu su­tam­pa ne tik R.Kar­baus­kio ir S.Skver­ne­lio nuo­mo­nės, bet ir tarp vi­sų par­ti­jų ir vi­sų ša­lių. Man tai pa­si­ro­dė kaip la­bai ge­ra ga­li­my­bė šiuo me­tu to­kius po­ky­čius įgy­ven­din­ti ir ne­tu­rė­tų bū­ti di­de­lio su­sis­kal­dy­mo dėl to, kad tas re­for­mas rei­kia įvyk­dy­ti.

– Ar kal­bė­jo­te su S.Skver­ne­liu, kiek jums bus su­teik­ta lais­vės ir ga­li­my­bių pri­im­ti spren­di­mus?

– Taip, be abe­jo, su prem­je­ru kal­bė­jo­me, ko­kios yra mū­sų vi­zi­jos, ką ga­li­ma pa­da­ry­ti ir mū­sų vi­zi­jos ti­krai su­ta­po. Ti­krai ma­nau, kad prem­je­ras pa­žįs­ta ma­ne, ži­no, kad aš esu bū­tent tas žmo­gus, ku­ris at­ei­na dirb­ti, esu orien­tuo­ta pa­siek­ti re­zul­ta­tus, o ne šiaip kal­bė­ti. Tai bus svar­bi mū­sų tar­pu­sa­vio dis­ku­si­jų te­ma ir ti­krai ma­nau, kad mes kar­tu ga­li­me daug ką pa­da­ry­ti.

– Ar su R.Kar­baus­kiu apie tai esa­te kal­bė­ju­si?

– Dar kon­kre­čiai ne­te­ko kal­bė­ti bū­tent apie kon­kre­tų dar­bą, bet aš dirb­siu Vy­riau­sy­bė­je kar­tu su S.Skver­ne­liu ir ma­nau, kad čia svar­biau­sia yra dirb­ti kar­tu su prem­je­ru ir jo ko­man­da. Ma­nau, kad kas lie­čia vals­ty­bi­nio sek­to­riaus efek­ty­vi­ni­mą, čia ti­krai nė­ra la­bai daug nuo­mo­nių iš­sis­ky­ri­mo.

– Šio­je vie­to­je gal­būt la­biau nuo­mo­nės ski­ria­si dėl tiks­lo įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių?

– Aš ma­nau, kad tiks­las bus pri­im­ti spren­di­mus pa­si­tel­kiant kaš­tų ir nau­dos ana­li­zę, su­pran­tant skir­tin­gas nuo­mo­nes ir koks bū­tų ge­riau­sias re­zul­ta­tais. Aš ti­krai ti­kiu, kad ra­sim bend­rą kal­bą.

– Ar S.Skver­ne­lis as­me­niš­kai jums pa­siū­lė užim­ti šias par­ei­gas?

– Taip, aš su­si­ti­kau su S.Skver­ne­liu ir mes tie­sio­giai su juo kal­bė­jo­me.

– Gal ga­li­te pa­sa­ky­ti, ka­da tai įvy­ko, ka­da su­lau­kė­te šio pa­siū­ly­mo?

– Prieš sa­vai­tę ar dvi.

– Ar grei­tai ap­sisp­ren­dė­te?

– Na, aš tu­rė­jau vi­so­kių ki­to­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų, tai man rei­kė­jo įsi­ver­tin­ti vi­sas sa­vo ga­li­my­bes pri­im­ti ti­krai la­bai svar­bius spren­di­mus. Man už­tru­ko lai­ko pa­gal­vo­ti apie sa­vo pa­čios pri­ori­te­tus, bet aš ma­nau, kad čia ti­krai yra la­bai įdo­mi ga­li­my­bė kaž­ką pa­da­ry­ti nau­din­go sa­vo vals­ty­bei.

– Per sa­vo kar­je­rą jau esa­te dir­bu­si vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je, va­do­va­vo­te „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, ta­čiau iš jos pa­si­trau­kė­te teig­da­ma, kad iš­sis­ky­rė jū­sų ir Vy­riau­sy­bės po­žiū­riai. Ar ne­bi­jo­te an­trą kar­tą bris­ti į tą pa­čią upę?

– Ma­nau, kad bū­tent ir bu­vo la­bai svar­bu su­pras­ti, kad prem­je­ro ir ma­no vi­zi­ja su­tam­pa dėl to ką mes no­ri­me kar­tu nu­veik­ti. Sa­ky­čiau, kad ma­no pa­tir­tis „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, dar­bas su kai ku­riais mi­nis­trais (su tuo­me­ti­ne ūkio mi­nis­tre Bi­ru­te Vė­sai­te – BNS), čia ti­krai yra vi­siš­kai ki­tas at­ve­jis. Man kaip tik at­ro­dė čia kaip di­džiu­lis pliu­sas, kad čia yra bū­tent ta ko­man­da, su ku­ria bus ga­li­ma daug ką nu­veik­ti.

– Ar jau ži­no­te, ko­kia bus jū­sų ko­man­da, vi­ce­kanc­le­ris?

– Mes dar tiek de­ta­liai ne­pa­si­žiū­rė­jo­me, bet ti­krai ar­ti­miau­siu me­tu jau tu­rė­si­me pil­ną ko­man­dą. Šiuo me­tu kal­ba­mės su įvai­riais žmo­nėm ir for­muo­ja­me ko­man­dą.

– Čia bus jū­sų pa­si­rin­ki­mas ar prem­je­ro?

– Ma­no. Nes tai bus ma­no ko­man­da. Bet, aiš­ku, dirb­si­me su prem­je­ru kar­tu ir yra la­bai svar­bu, kad mū­sų nuo­mo­nės su­tap­tų ir tu­rė­tu­mė­me kon­sen­su­są. Tai, aiš­ku, bus ta­ria­ma­si su prem­je­ru dėl ker­ti­nių žmo­nių, bet aš ti­krai ne­ma­nau, kad čia bus prob­le­ma.

– Vie­na es­mi­nių prob­le­mų, ke­lia­mų S.Skver­ne­lio, yra vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių efek­ty­vi­ni­mas – tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos vi­sos ke­lia tą klau­si­mą: ko­kių jūs dar­bų im­si­tės šio­je sri­ty­je?

– Aš pa­ti, ka­dan­gi, kai grį­žau į Lie­tu­vą, pra­džio­je dir­bau ūkio mi­nis­tro pa­ta­rė­ja, su šia prob­le­ma esu su­si­pa­ži­nu­si iš se­niau. Aiš­ku, svar­biau­sia yra, kaip skaid­rin­ti veik­lą vi­sų įmo­nių, kaip at­skir­ti, ko­kios pa­slau­gos yra ko­mer­ci­nės, ku­rios – so­cia­li­nės ir kad bū­tų at­skai­to­my­bė tiek mo­kes­čių mo­kė­to­jui, tiek Sei­mui, kam yra pa­nau­do­ja­mi vi­di­niai pi­ni­gai, su­kur­ti sis­te­mą, kad pel­nas bū­tų iš­mo­ka­mas di­vi­den­dais, bet ko­kios in­ves­ti­ci­jos to­les­nės bū­tų pri­ima­mos kon­sen­su­so bū­du ne tik pa­čių įmo­nių va­do­vų, kur jos tu­ri bū­ti in­ves­tuo­ja­mos ir kam iš­lei­džia­mos, taip pat, aiš­ku, vie­nas iš ker­ti­nių klau­si­mų yra pa­čių va­do­vų ko­ky­bė ir kaip tų įmo­nių val­dy­mas yra vyk­do­mas, kaip už­ti­krin­ti, kad tas val­dy­mas yra ne­prik­lau­so­mas, orien­tuo­tas į re­zul­ta­tus, o ne val­do­mas kaip vals­ty­bi­nis tur­tas, ku­rį ga­li­ma iš­švais­ty­ti. To­kios bū­tų pa­grin­di­nės kryp­tys.

– Vie­na iš tų įmo­nių yra „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, tai vi­sos tos prob­le­mos iš­var­din­tos grei­čiau­siai tin­ka bū­tent šiai įmo­nei?

– Taip.

– Ar jūs pa­ti tu­rė­si­te įta­kos tiems spren­di­mams, re­for­moms vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių, ar čia dau­giau bus mi­nis­te­ri­jų klau­si­mas?

– Čia mes dar tu­ri­me tie­sio­giai su­si­tar­ti, bet kaip mes kal­bė­jo­me su S.Skver­ne­liu, prem­je­ro tar­ny­ba tu­rės di­de­lį po­vei­kį ir im­sis ly­de­rys­tės už­ti­krin­ti, kad apie tą re­for­mą bū­tų ne tik kal­ba­ma, bet iš ti­krų­jų rea­liai įgy­ven­din­ta. Dirb­si­me kar­tu su mi­nis­te­ri­jo­mis, ku­rioms yra pa­val­džios tos vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės, bet ly­de­rys­tės ti­krai im­si­mės.

– Dėl pa­čios Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos – ar tu­ri­te vi­zi­ją, ar kal­bė­jo­tės su S.Skver­ne­liu dėl jos pert­var­kos?

– Taip, mes jau apie tai kal­bė­jo­me, aiš­ku, kad už­ti­krin­tu­me vals­ty­bės re­for­mas tu­ri­me tu­rė­ti ir ko­man­dą, ir suo­rga­ni­zuo­tus dar­bus taip, kad re­zul­ta­tai bū­tų pa­siek­ti. Ti­krai pra­dė­si­me nuo to, kad už­ti­krin­si­me, kad pa­ti kan­ce­lia­ri­ja dir­ba siek­da­ma re­zul­ta­tų ir efek­ty­viai.

– Dėl per­so­na­lo skai­čiau bu­vo kal­bė­ta?

– Ti­krai dar ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, apie tai dar anks­ti kal­bė­ti.

– Dėl bu­vu­sio kanc­le­rio, po­no A.Ma­čiu­lio – ar jūs ma­ny­tu­mė­te, kad jis ga­lė­tų lik­ti dirb­ti kan­ce­lia­ri­jo­je?

– Aš su Ma­čiu­liu esu šiek tiek dir­bu­si, kol dar dir­bau „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, aš ma­nau, kad jis ti­krai tu­ri la­bai di­de­lį, ge­rą ba­ga­žą ži­nių, ku­rios mums pra­vers, tai ma­nau, kad ti­krai pra­džio­je žiū­rė­si­me, kad su­si­dirb­tu­me ir aš ta­me kol kas ne­ma­tau prob­le­mų.

– Ar jums ži­no­mos jo įsi­dar­bi­ni­mo vi­ce­kanc­le­riu ap­lin­ky­bės? Iki šiol jis bu­vo kanc­le­ris.

– Šiek tiek ži­no­mos, ta­čiau aš ta­me ti­krai ne­ma­tau prob­le­mos.