M. Chodorkovskis ragina peržiūrėti sankcijas Rusijai
Lie­tu­vo­je vie­šin­tis bu­vęs Ru­si­jos naf­tos mag­na­tas, pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no kri­ti­kas Mi­chai­las Cho­dor­kovs­kis sa­ko, kad Va­ka­rai tu­ri per­žiū­rė­ti sank­ci­jas Ru­si­jai, nes jos su­tel­kė ru­sų par­amą Krem­liui.

„Sank­ci­jos at­li­ko sa­vo tei­gia­mą vaid­me­nį. Ta­čiau il­ga­lai­kis da­bar­ti­nių sank­ci­jų efek­tas yra dis­ku­tuo­ti­nas“, - per kon­fe­ren­ci­ją Vil­niu­je penk­ta­die­nį sa­kė M.Cho­dor­kovs­kis.

Pa­sak jo, sank­ci­jos su­tei­kė po­li­ti­nės nau­dos pre­zi­den­tui V.Pu­ti­nui, nors jo eko­no­mi­nių veiks­mų lais­vė ir su­ma­žė­jo.

„Sank­ci­jos pa­dė­jo kon­so­li­duo­ti Ru­si­jos eli­tą ir vi­suo­me­nę ap­link re­ži­mą. Nors eko­no­mi­nės re­ži­mo ga­li­my­bės su­siau­rė­jo, po­li­ti­nės ga­li­my­bės iš­sip­lė­tė“, - kal­bė­jo M.Cho­dor­kovs­kis.

Jis par­agi­no ieš­ko­ti efek­ty­ves­nių il­ga­lai­kių prie­mo­nių, ku­rios bū­tų la­biau nu­kreip­tos į re­ži­mo at­sto­vus, o ne vi­są Ru­si­jos eko­no­mi­ką.

„Rei­kia nu­brėž­ti skir­tu­mą tarp prie­mo­nių prieš V.Pu­ti­no re­ži­mą ir prie­mo­nių prieš Ru­si­ją ir vi­są Ru­si­jos eko­no­mi­ką“, - tei­gė M.Cho­dor­kovs­kis.

„Ma­nau, kad pa­sta­rą­sias il­gai­niui rei­kė­tų pa­nai­kin­ti ir pa­keis­ti tiks­lin­ges­nė­mis sank­ci­jo­mis prieš žiau­rius ir lo­ja­les­nius pu­ti­nis­tus“, - tei­gė jis.

San­ty­kius su Ru­si­ja ir sank­ci­jų at­ei­tį ES už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai ap­tars pir­ma­die­nį Briu­se­ly­je.

ES eko­no­mi­kai ir to­liau pa­ti­riant su­nku­mų, kai ku­rios Va­ka­rų ir Pie­tų Eu­ro­pos ša­lys no­ri su­švel­nin­ti sank­ci­jas, ti­kė­da­mo­si, kad Ru­si­ja taip pat at­šauks sa­vo ap­ri­bo­ji­mus.

Da­lis Eu­ro­pos po­li­ti­kų ma­no, kad at­gai­vin­ti ry­šiai su Mask­va pa­dė­tų bend­rai ko­vo­ti su is­la­mis­tų grės­me.

Ki­ta gru­pė ša­lių, tarp ku­rių – Bal­ti­jos ša­lys ir Len­ki­ja, tei­gia, kad sank­ci­jų švel­ni­ni­mas tik pa­ska­tins ag­re­sy­vią Mask­vos po­li­ti­ką.

Sank­ci­jos, ku­rios įves­tos rea­guo­jant į Kry­mo anek­si­ją ir par­amą se­pa­ra­tis­tams Ukrai­nos Ry­tuo­se, tu­rė­tų bū­ti per­žiū­ri­mos ko­vo ir lie­pos mė­ne­siais.

Vil­niu­je M.Cho­dor­kovs­kis su­lau­kė dau­gy­bės klau­si­mų, ar grą­žin­tų Ukrai­nai Kry­mą, pa­te­kęs į val­džią, ta­čiau ap­si­ri­bo­jo at­sa­ky­mu, kad klau­si­mo spren­di­mas bū­tų su­dė­tin­gas.

„Sa­vo ak­ty­vų vaid­me­nį ma­tau tik pe­rei­na­muo­ju lai­ko­tar­piu – tai yra nuo re­ži­mo žlu­gi­mo iki pir­mų­jų lais­vų rin­ki­mų. Aki­vaiz­du, kad šiuo san­ty­ki­nai trum­pu lai­ko­tar­piu spren­di­mas dėl Kry­mo ne­ga­li bū­ti pri­im­tas“, - tei­gė jis.

„Rei­kė­tų są­ži­nin­go re­fe­ren­du­mo. Bet bi­jau, kad net jei šian­dien vyk­tų są­ži­nin­gas re­fe­ren­du­mas, tai si­tua­ci­jos ne­pa­keis­tų. Tai tur­būt bus komp­li­kuo­ta ir bus ieš­ko­ma komp­ro­mi­so“, - kal­bė­jo M.Cho­dor­kovs­kis.