M.Bastys VSD vadovą apskundė prokuratūrai
Lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja ne­ga­vęs par­la­men­ta­ras Min­dau­gas Bas­tys krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, pra­šy­da­mas pra­dė­ti ty­ri­mą dėl Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vo Da­riaus Jau­niš­kio ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo.

„Šian­dien yra gau­tas Sei­mo na­rio pra­šy­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo, pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 228 straips­nio pir­mą da­lį“, – BNS penk­ta­die­nį pa­tvir­ti­no Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ri­ta Stun­die­nė.

Šis straips­nis nu­ma­to, kad tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi pikt­nau­džia­vęs ar­ba vir­ši­jęs įga­lio­ji­mus vals­ty­bės tar­nau­to­jas ar jam pri­ly­gin­ti­nas as­muo, jei­gu dėl to di­de­lės ža­los pa­ty­rė vals­ty­bė, tarp­tau­ti­nė vie­šo­ji or­ga­ni­za­ci­ja, ju­ri­di­nis ar fi­zi­nis as­muo, bau­džia­mas bau­da ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki pen­ke­rių me­tų.

Par­la­men­ta­ras M.Bas­tys BNS sa­kė ne­no­rin­tis pla­čiau kal­bė­ti apie skun­dą, nes ne­tu­rin­tis jo po ran­ka, tik pa­tvir­ti­no, kad „Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai ra­šo­ma dėl VSD veiks­mų“.

„Pa­tiks­lin­siu ši­tą da­ly­ką, kai tu­rė­siu po ran­ka, kad, ne­duok Die­ve, ne­pa­sa­ky­čiau žo­džio ne to­kio, šian­dien aš la­bai smar­kiai iš vi­sų pu­sių puo­la­mas“, – sa­kė M.Bas­tys.

„VSD par­ei­ga yra ap­sau­go­ti par­ei­gū­nus, ta­me tar­pe ir Sei­mo na­rius, nuo ki­tų vals­ty­bių žval­gy­bų ža­lin­gų įta­kų. VSD va­do­vui nė­ra su­teik­ta tei­sė da­ly­vau­ti po­li­ti­niuo­se pro­ce­suo­se ir ko­men­tuo­ti pa­žy­mų bei sa­vo spren­di­mų, aiš­kiai vir­šy­ti VSD di­rek­to­riaus įga­lio­ji­mai“, – BNS sa­kė par­la­men­ta­ras.

Anot M.Bas­čio, jis no­ri, kad Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra „iš­siaiš­kin­tų vis­ką, dėl ko bu­vo to­kie veiks­mai da­ry­ti, to­kie (VSD va­do­vo) iš­aiš­ki­ni­mai“. „Aš vis­ką nuo­šir­džiai ir at­vi­rai pa­sa­kiau, o kai ku­rie da­ly­kai bu­vo in­terp­re­tuo­ja­mi kaip nau­din­ga VSD. Šian­dien dar ga­lu­ti­nai ne­no­riu trak­tuo­ti vie­naip ar ki­taip, aš no­riu aiš­kin­tis“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

Krei­pi­me­si į ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą Eval­dą Pa­ši­lį M.Bas­tys nu­ro­do, kad par­la­men­to va­do­vas Vik­to­ras Pra­nckie­tis ga­vo VSD va­do­vo D.Jau­niš­kio pa­si­ra­šy­tą do­ku­men­tą, ku­riuo prieš­ta­rau­ja­ma, kad par­la­men­ta­rui bū­tų iš­duo­tas lei­di­mas su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, ku­rios žy­ma yra „vi­siš­kai slap­tai“.

VSD me­džia­go­je ap­ra­šo­mi M.Bas­čio ry­šiai su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu. VSD ver­ti­ni­mu, šie ry­šiai da­ro M. Bas­tį pa­žei­džia­mu ir kel­tų grės­mę jam pa­ti­kė­tos vals­ty­bės pa­slap­ties sau­gu­mui.

M.Bas­tys trak­tuo­ja, kad bend­ra­vi­mas su VSD me­džia­go­je mi­ni­mais as­me­ni­mis „ga­lė­tų bū­ti ver­ti­na­mas kaip ne­pa­gei­dau­ja­mi ry­šiai Sei­mo na­rio eti­kos pra­sme“, ta­čiau ne grės­mė vals­ty­bės pa­slap­tims.

„VSD iš­va­da, kad esu ne­ap­ti­ki­mas ir ga­liu iš­duo­ti vals­ty­bės pa­slap­tis yra su­bjek­ty­vi ir ne­pa­rem­ta tau­ti­nė­mis ap­lin­ky­bė­mis“, – raš­te pro­ku­ra­tū­rai ra­šo M.Bas­tys.

„Ma­nau, kad VSD dar­buo­to­jai, ži­no­da­mi įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus, ty­čia ne­tin­ka­mai tai­kė įsta­ty­mus ir tai ver­tin­ti­na kaip pikt­nau­džia­vi­mas tar­ny­ba. Mi­nė­tu spren­di­mu VSD man pa­da­rė di­de­lę ža­lą. Spren­di­mas bu­vo iš­pla­tin­tas vi­suo­me­nė­je. Aš, Sei­mo na­rys, pri­sie­kęs Lie­tu­vos vals­ty­bei, par­ody­tas kaip as­muo, ne­tu­rin­tis pa­si­ti­kė­ji­mo, vei­kian­tis prieš Lie­tu­vą ir jos su­ve­re­ni­te­tą ir ga­lin­tis iš­duo­ti pa­slap­tis ar ki­taip pa­kenk­ti“, – sa­vo krei­pi­me­si pro­ku­ra­tū­rai tei­gia par­la­men­ta­ras.

„VSD spren­di­me kal­ba­ma apie tre­čiuo­sius as­me­nis, ta­čiau ap­kal­ti­na­mas dėl jų esu aš, nors ne­at­li­kau jo­kių veiks­mų. Pa­da­ro­ma ty­či­nė iš­va­da, ku­ri ne­ati­tin­ka spren­di­me ap­ra­šy­tų fak­ti­nių ap­lin­ky­bių. To­kio ly­gio fak­ti­nių ap­lin­ky­bių ver­ti­ni­mas ne­ga­li bū­ti lai­ko­mas kaip įsta­ty­mo ne­sup­ra­ti­mas ar ne­ge­bė­ji­mas jų tai­ky­ti. vie­na­reikš­miš­kai da­ry­ti­na iš­va­da, kad bu­vo su­vo­kia­mos pa­sek­mės ir jų no­ri­ma. To­kiais veiks­mai griau­na­ma po­li­ti­nė vals­ty­bės sis­te­ma. Ma­nau, kad mi­nė­tas VSD spren­di­mas ir jė ren­gę bei pa­si­ra­šę dar­buo­to­jai tu­ri bū­ti įver­tin­ti re­mian­tis BK 228 straips­nio 1 da­li­mi“, – sa­ko­ma raš­te ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui.

VSD pra­ėju­sią sa­vai­tę dėl M.Bas­čio ry­šių su nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio ir Ru­si­jos ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­jų at­sto­vais pa­tei­kė ne­igia­mą iš­va­dą dėl lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. V.Pra­nckie­čio ra­gi­ni­mu M. Bas­tys dėl to pa­li­ko Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gas bei su­spen­da­vo na­rys­tę So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je, ta­čiau iš par­la­men­to trauk­tis sa­ko ne­ma­tan­tis pa­grin­do. Jam pra­dė­tas ap­kal­tos pro­ce­sas.