M. Bastys patvirtintas Seimo vicepirmininku
Už nu­ta­ri­mą bal­sa­vo 70, prieš bu­vo 29, su­si­lai­kė 15 Sei­mo na­rių, pra­ne­šė Sei­mo spau­dos tar­ny­ba.

M. Bas­tys – penk­tas, pa­tvir­tin­tas Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju. Jais taip pat yra: Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­riai Ri­ma Baš­kie­nė (Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja) ir Ar­vy­das Ne­kro­šius, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rys Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rė Ire­na De­gu­tie­nė.