M.Bastys: mano teisės yra pažeistos
So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos at­sto­vas Min­dau­gas Bas­tys sa­ko, kad jo tei­sės yra pa­žeis­tos, ap­kal­tos ko­mi­si­jai ne­lei­dus jam už­duo­ti klau­si­mų Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vui Da­riui Jau­niš­kiui.

„Mes no­rė­jo­me apk­laus­ti VSD va­do­vą kaip liu­dy­to­ją ap­kal­tos pro­ce­se ir ko­mi­si­ja to­kios ga­li­my­bės mums ne­su­tei­kė, tai vie­na­reikš­miš­kai yra ma­no tei­sės pa­žeis­tos. Mes ne­ga­li­me šian­dien įsi­ti­kin­ti, ar VSD iš tie­sų tą pa­žy­mą, ku­rią pa­tei­kė, iš­sa­miai ir vi­sa­pu­siš­kai yra iš­ty­ręs ma­no at­žvil­giu klau­si­mus“, – žur­na­lis­tams sa­kė M.Bas­tys.

Ta­čiau jis at­si­sa­kė įvar­din­ti, ko­kius klau­si­mus bū­tų už­da­vęs VSD va­do­vui: „Aš tik VSD di­rek­to­riaus ga­lė­čiau klaus­ti, čia, vie­šai, aš to ne­si­ren­giu da­ry­ti“.

Ko­mi­si­jos ty­ri­mą jis va­di­no ten­den­cin­gu ir sa­kė, jog tai „tie­siog suo­rga­ni­zuo­tas pui­kus po­li­ti­nis pro­ce­sas, su­si­do­ro­jant su ma­ni­mi kaip as­me­niu“. Ta­čiau klau­sia­mas, kas ga­lė­tų bū­ti to­kio pro­ce­so or­ga­ni­za­to­riai, sa­kė: „Ne­ga­liu to­kių da­ly­kų da­bar teig­ti, ga­liu tik spė­ti, ne­no­rė­čiau klai­din­ti vi­suo­me­nės“.

Ap­kal­tos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Ag­nė Ši­rins­kie­nė po po­sė­džio žur­na­lis­tams tei­gė, kad M.Bas­čiui ga­li­my­bė klaus­ti ne­su­da­ry­ta, nes D.Jau­niš­kis pra­ne­šė ne­tu­rin­tis dau­giau in­for­ma­ci­jos, iš­sky­rus pa­teik­tą Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui ir anks­čiau ap­kal­tos ko­mi­si­jai.

„Vi­si pro­to­ko­lai, įskai­tant ir VSD va­do­vo anks­tes­nės apk­lau­sos, M.Bas­čio ad­vo­ka­tams yra prie­ina­mi, ir jie ga­li su­si­pa­žin­ti su vi­sa in­for­ma­ci­ja, ku­ria dis­po­nuo­ja ir mū­sų ko­mi­si­ja“, – sa­kė A.Ši­rins­kie­nė.

Tre­čia­die­nį taip pat pla­nuo­ta M.Bas­čio apk­lau­sa, ta­čiau jis at­si­sa­kė liu­dy­ti ko­mi­si­jai mo­ty­vuo­da­mas, kad jam rei­kia lai­ko pa­si­ruoš­ti. M.Bas­tį pla­nuo­ta apk­laus­ti jau anks­tes­nia­me po­sė­dy­je, ta­čiau apk­lau­sa bu­vo nu­kel­ta už­si­tę­sus ki­tų liu­dy­to­jų apk­lau­soms.

„Sei­mo na­rys Bas­tys at­si­sa­kė bend­rau­ti su ko­mi­si­ja mo­ty­vuo­da­mas tuo, kad jam rei­kia pa­si­ruoš­ti. Mes jo lauk­si­me penk­ta­die­nį. Jei jis ir to­liau at­si­sa­ki­nės su juo bend­rau­ti, mes tu­ri­me tei­sę pri­im­ti spren­di­mą jo ne­išk­lau­sę“, – pa­brė­žė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.

„Aš ma­tau, kad gy­ny­ba de­da vi­sas pa­stan­gas vil­kin­ti pro­ce­są, jį stab­dy­ti pa­teik­da­ma pra­šy­mus, ku­rie kar­tais net nė­ra su­si­ję su svars­to­mu klau­si­mu. Tai bu­vo pra­šy­mai, su­si­ję su pa­pil­do­mais do­ku­men­tais, įvai­rio­mis apk­lau­so­mis as­me­nų, ku­rie ne­tgi nė­ra tie­sio­giai mi­ni­mi pa­žy­mo­se ir pa­na­šiai, ne­no­rė­čiau de­ta­li­zuo­ti“, – kal­bė­jo A.Ši­rins­kie­nė.

Kar­tu ji at­me­tė M.Bas­čio prie­kaiš­tus, esą prieš jį vyk­do­mas puo­li­mas. „Ti­krai ne­ma­tau jo­kio puo­li­mo, mes ne­iš­reiš­kė­me kaip ko­mi­si­ja jo­kių iš­anks­ti­nių ver­ti­ni­mų (...) O gy­ny­ba sa­vo ar­gu­men­tus nau­do­ja“, – sa­kė pir­mi­nin­kė.

VSD va­do­vas iš­ėjęs iš po­sė­džio žur­na­lis­tams tvir­ti­no ne­tu­rin­tis ko pri­dė­ti prie anks­čiau de­par­ta­men­to pa­teik­tų duo­me­nų.

„Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė klau­sė, ar aš tu­riu ką nors nuo ins­ti­tu­ci­jos pri­dė­ti ša­lia to, kas bu­vo pa­teik­ta Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui ir ši­tai ko­mi­si­jai prieš tai, aš nuo ins­ti­tu­ci­jos ne­tu­riu ko dau­giau pri­dėt, ma­nau, pa­kan­ka­mai pa­tei­kėm in­for­ma­ci­jos ir NSGK iš­va­da ne­vie­na­reikš­miš­kai yra to­kia, ko­kia yra“, – sa­kė D.Jau­niš­kis.

Į klau­si­mą, ar, jo ma­ny­mu, M.Bas­tys vei­kė prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus, D.Jau­niš­kis at­sa­kė, jog VSD to­kio ver­ti­ni­mo ne­tei­kia. „Mes pa­tei­kėm iš­va­dą, kad ry­šiai su as­me­ni­mis, ku­rie vei­kia prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus, da­ro jį pa­žei­džia­mu ir siū­lė­me ne­su­teik­ti lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja“, – sa­kė VSD va­do­vas.

Sei­mo ko­mi­si­ja iki šiol yra iš­klau­siu­si VSD at­sto­vus, su­si­pa­ži­no su Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to ty­ri­mo me­džia­ga, iš­klau­sė ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką Vy­tau­tą Ba­ką.

Iš­va­dą, ar yra pa­grin­das pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są M.Bas­čiui dėl ry­šių su Ru­si­jos nau­dai dir­ban­čiais as­me­ni­mis, ko­mi­si­ja bu­vo įpa­rei­go­ta pa­teik­ti iki ge­gu­žės 15 die­nos, ta­čiau jos dar­bą Sei­mas pra­tę­sė iki bir­že­lio 1-osios.

Sei­mas yra pa­tvir­ti­nęs Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­das, kad par­la­men­ta­ras M. Bas­tys vei­kė prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus, o jo ry­šiai su VSD me­džia­go­je įvar­din­tais as­me­ni­mis ke­lia grės­mę ša­lies sau­gu­mui.

Ap­kal­ta M.Bas­čiui ini­ci­juo­ta dėl VSD nu­ro­dy­tų jo ry­šių su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rys M. Bas­tys vi­sus kal­ti­ni­mus ne­igia ir pa­brė­žia Sei­mo na­rio prie­sai­kos ne­su­lau­žęs.