M. Bastys ir apkaltą galintys nulemti draugai
So­cial­de­mo­kra­tas, bu­vęs Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Min­dau­gas Bas­tys pa­kliu­vo į VSD aki­ra­tį. Po­li­ti­kui ne­bu­vo duo­tas lei­di­mas dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja įver­ti­nus jo as­me­ni­nius ry­šius su Ru­si­jos ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­jų  ir nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vais. 

So­cial­de­mo­kra­tui taip pat pra­dė­ta ap­kal­tos pro­ce­dū­ra – Sei­mo opo­zi­ci­ja su­rin­ko par­ašus, kad bū­tų ini­ci­juo­tas ty­ri­mas dėl M. Bas­čio ry­šių. Pra­dė­jus par­la­men­ti­nį ty­ri­mą ir su­lau­kus ne­pa­lan­kių iš­va­dų, M. Bas­tys ga­li ne­tek­ti par­la­men­ta­ro man­da­to.

M. Bas­čiui ko­ją ki­ša jo ry­šiai su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu.

J. Kostinas – fi­lo­lo­gas, pro­fe­so­rius iki 2006 m. dir­bo Vil­niaus uni­ver­si­te­te, va­do­va­vo ru­sų fi­lo­lo­gi­jos ka­ted­rai. Va­do­va­vo Bal­ti­jos ru­sų ins­ti­tu­tui, pri­sis­ta­ti­nė­jo Ru­si­jos tė­vy­nai­nių at­sto­vu Lie­tu­vo­je. Pri­sta­to­mas „Ro­sa­tom“ at­sto­vu Lie­tu­vo­je. 2013 m. „Du­jo­te­ka­nos“ pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Ore­cho­vas ne­igė, kad J. Kos­ti­nas yra ar bu­vo „Du­jo­te­ka­nos“ dar­buo­to­ju, nors anks­čiau teig­ta, kad jis bu­vo šios įmo­nės kon­sul­tan­tas. Tu­ri gi­mi­nai­čių Ru­si­jo­je, ku­rie uži­ma aukš­tas par­ei­gas.

P. Vo­jei­ka – vie­nas iš „Du­jo­te­ka­nos“ stei­gė­jų ir ak­ci­nin­kų, bu­vęs KGB pul­ki­nin­kas.

E. Mac­ke­vi­čius – lie­tu­vių kil­mės žur­na­lis­tas, gy­ve­nan­tis Ru­si­jo­je. Nuo 1991 me­tų dir­ba Ru­si­jos te­le­vi­zi­jo­se. Šiuo me­tu dir­ba RTR, ve­da lai­dą „Ves­ti“. Lai­do­je, tarp ki­tų te­mų, pri­sta­to­mi ir ne­igia­mi re­por­ta­žai apie Lie­tu­vą.

S. Dubininkas – ma­no­ma, bu­vęs Kau­no ma­fi­jos na­rys, šiuo me­tu tu­rin­tis le­ga­lų vers­lą, bet, ti­ki­ma, pa­lai­ko ry­šius su nu­si­kals­ta­mu pa­sau­liu.

V. Pa­cho­mo­vas – vers­li­nin­kas, „Ri­va Con­sul­ting“ sa­vi­nin­kas ir „Au­di­tas ir tei­si­nės kon­sul­ta­ci­jos“ va­do­vas, teis­tas už ky­šio pri­ėmi­mą. V. Pa­cho­mo­vo žmo­na Ra­sa tu­ri bend­rą vers­lą su M. Bas­čio su­tuok­ti­ne Re­na­ta.