M. Adomėnas liko be kareiviškos košės
Sei­mo va­do­vy­bė nu­ge­si­no kon­ser­va­to­riaus Man­to Ado­mė­no pa­trio­ti­nį po­lė­kį. Val­dy­ba ne­su­ti­ko, kad par­la­men­ta­ras tris sa­vai­tes la­vin­tų ka­rio sa­va­no­rio įgū­džius ir ne­lan­ky­tų ple­na­ri­nių po­sė­džių.

Sei­mo val­dy­bos ne­įti­ki­no Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rio M. Ado­mė­no ar­gu­men­tai, ko­dėl di­džią­ją bir­že­lio da­lį, kai prieš se­si­jos pa­bai­gą par­la­men­ta­rai sku­ba nu­veik­ti li­ku­sius dar­bus, šis Ruk­lo­je tu­rė­tų val­gy­ti ka­rei­viš­ką ko­šę. Val­dy­ba ne­at­siž­vel­gė ir į kon­ser­va­to­riaus pa­ti­ki­ni­mą, kad už pra­leis­tą lai­ką jis at­si­sa­ky­siąs sa­vo at­ly­gi­ni­mo. “Sei­mo na­riais mus ren­ka ne dėl to, jog ei­tu­me į mo­ky­mus, o tam, kad at­lik­tu­me sa­vo par­ei­gas Sei­me”, - val­dy­bos spren­di­mą LŽ pa­ko­men­ta­vo Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas.

Pla­nų ne­at­si­sa­kys

A. Sy­so tei­gi­mu, ana­lo­giš­ką at­ve­jį val­dy­ba jau svars­tė per­nai, kai ke­tu­ri Sei­mo na­riai – And­rius Ma­zu­ro­nis, Ju­ras Po­že­la, Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, ku­rį vė­liau pa­kei­tė Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius, pra­šė leis­ti ne­da­ly­vau­ti po­sė­džiuo­se, nes tuo me­tu fil­ma­vo­si te­le­vi­zi­jos rea­ly­bės do­ku­men­ti­kos pro­jek­te “Ti­kri vy­rai”. “Ta­da val­dy­ba ne­su­ti­ko. To­dėl ir da­bar lai­ko­mės vie­no­dos tvar­kos”, - sa­kė vi­ce­pir­mi­nin­kas. Jo žo­džiais, “pir­miau­sia - dar­bas, o tik pa­skui vi­si ki­ti da­ly­kai”.

Spa­lį 43-ejų su­lauk­sian­tis M. Ado­mė­nas ne­ma­no, jog fil­ma­vi­ma­sis te­le­vi­zi­jos pro­jek­te ir ka­rių sa­va­no­rių mo­ky­mas yra ta­pa­tūs da­ly­kai. “La­bai gai­la, kad da­lis val­dy­bos na­rių į par­ei­gą tė­vy­nei žiū­ri kaip į vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ją. Tai ne­tei­sin­ga ir pri­mi­ty­vu. Ven­giu bet ko­kio vie­šu­mo, o kur­sai nė­ra te­le­vi­zi­jos lai­da”, - LŽ tvir­ti­no par­la­men­ta­ras. M. Ado­mė­nas pa­ti­ki­no no­rė­jęs, kad šis klau­si­mas bū­tų bu­vęs iš­spręs­tas dis­kre­tiš­kai. Pa­sak jo, įsta­ty­mai įpa­rei­go­ja darb­da­vį iš­leis­ti sa­va­no­rį į mo­ky­mus, o ka­dan­gi Sei­mas at­si­sa­kė tai da­ry­ti, at­si­ra­do ko­li­zi­ja. “Bet ko­kiu at­ve­ju ar­ti­miau­siu me­tu siek­siu da­ly­vau­ti tuo­se kur­suo­se, mė­gin­siu kaip nors de­rin­ti juos su Sei­mo dar­bot­var­ke. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad kons­ti­tu­ci­nė tei­sė gin­ti tė­vy­nę - la­bai svar­bi. Sei­mo ka­den­ci­jos nė­ra am­ži­nos, no­riu bū­ti ak­ty­vus sa­va­no­ris, kad pri­rei­kus ga­lė­čiau at­lik­ti par­ei­gą tė­vy­nei”, - pa­brė­žė M. Ado­mė­nas.

Bū­tų ge­ras pavyzdys

TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma LŽ pa­tvir­ti­no, kad frak­ci­jos va­do­vy­bė ne­prieš­ta­ra­vo M. Ado­mė­no pla­nams ke­lias sa­vai­tes to­bu­lin­ti ka­rio įgū­džius. “Po­li­ti­niai pla­nai mums lei­džia, kad tuo me­tu jo ne­bū­tų Sei­mo sa­lė­je. Ži­no­ma, spren­di­mas yra val­dy­bos va­lia”, - kal­bė­jo J. Raz­ma. Kon­ser­va­to­riaus nuo­mo­ne, tai, jog į mo­ky­mus už­si­ra­šo Sei­mo na­rys, – ge­ras pa­vyz­dys jau­ni­mui, ypač šauk­ti­niams. “Šis mo­ty­vas lė­mė mū­sų pri­ta­ri­mą”, - pri­dū­rė jis. Kar­tu J. Raz­ma su­ti­ko, kad pa­lan­kes­nis kur­sų me­tas bū­tų lie­pa ar­ba rugp­jū­tis.

Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rio G. Ste­po­na­vi­čiaus tei­gi­mu, mi­nė­ta­me te­le­vi­zi­jos pro­jek­te da­ly­va­vę par­la­men­ta­rai ži­no­jo ne­gia­mą Sei­mo val­dy­bos nuo­mo­nę, to­dėl kiek įma­no­ma sten­gė­si de­rin­ti fil­ma­vi­mo ir ple­na­ri­nių po­sė­džių gra­fi­kus, kad “nuos­to­liai bū­tų ma­žiau­si”. “Ma­nau, iš­la­vi­ra­vo­me. Jo­kių įspė­ji­mų dėl pa­sek­mių po pro­jek­to ne­bu­vo”, - LŽ sa­kė G. Ste­po­na­vi­čius. Ver­tin­da­mas val­dy­bos spren­di­mą dėl M. Ado­mė­no, li­be­ra­las pri­mi­nė, jog kur­sai ren­gia­mi ne vien bir­že­lį. “Bė­da ta, kad iki šiol ne­reg­la­men­tuo­tos Sei­mo na­rių at­os­to­gos ir mū­sų man­da­tas yra ne­per­trau­kia­mas. To­dėl pir­miau­sia - Sei­mo na­rio par­ei­gos”, - pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras.

Pra­ėju­sių me­tų va­sa­rą pa­na­šią di­le­mą spren­dė ir ki­tas TS-LKD at­sto­vas, bu­vęs Kau­no me­ras And­rius Kup­čins­kas. Rugp­jū­tį jis da­vė sa­va­no­rio prie­sai­ką ir tris sa­vai­tes pra­lei­do Ruk­lo­je vy­ku­siuo­se ba­zi­niuo­se ka­rio sa­va­no­rio įgū­džių kur­suo­se. Bu­vęs Kau­no va­do­vas to­bu­lė­jo sa­vo kas­me­ti­nių at­os­to­gų sąs­kai­ta.

Sa­va­no­riai aktyvūs

Pa­sak Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų, ka­rio sa­va­no­rio įgū­džių kur­sai vyks­ta ga­na daž­nai, be­veik kas mė­ne­sį. To­dėl kiek­vie­nas, at­siž­velg­da­mas į sa­vo dar­bo ar pro­fe­si­jos spe­ci­fi­ką, gra­fi­ką, pla­nus, ga­li pa­si­rink­ti tin­ka­mą lai­ką. Ba­lan­dį kur­suo­se da­ly­va­vo 70 sa­va­no­rių, tiek pat jų su­si­rinks ir bir­že­lį. Lie­pą to­bu­lin­ti įgū­džius pa­no­ro dvi­gu­bai dau­giau žmo­nių – 140. Toks tri­jų sa­vai­čių kur­sas bū­ti­nas vi­siems ka­riams sa­va­no­riams. Mo­ky­mus bai­gę ka­riai to­bu­li­na įgū­džius pa­gal par­eng­tą me­tų pla­ną, nu­ma­tan­tį kon­kre­čias pra­ty­bas ir jų lai­ką. Ka­riu sa­va­no­riu ga­li bū­ti as­muo nuo 18 iki 55 me­tų.