M. Adomėnas: konservatoriams reikia apsivalyti
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) Vil­niaus su­ei­gos pir­mi­nin­kas par­la­men­ta­ras Man­tas Ado­mė­nas tei­gia ta­pęs par­ti­jos vi­daus in­tri­gų au­ka, bu­vęs apš­meiž­tas ir ke­ti­na by­li­nė­tis.

TS-LKD vyks­tan­čius pro­ce­sus jis pa­va­di­no kri­mi­na­li­niu už­ri­biu ir ra­gi­no par­ti­ją ap­si­va­ly­ti.

„Man at­ro­do, kad mū­sų par­ti­jo­je rei­kia ap­si­va­ly­mo ir at­si­nau­ji­ni­mo, kai pra­si­de­da to­kie sa­vi­des­truk­ci­jos pro­ce­sai. Kai prieš svar­biau­sius ke­le­rių me­tų rin­ki­mus ne­su­ge­ba­ma iš­ei­ti iš vi­di­nių san­ty­kių aiš­ki­ni­mo­si ir nau­do­ja­mos šmeiž­to prie­mo­nės, tai kri­zės ženk­las, ir tai yra la­bai rim­tas pa­grin­das su­si­mąs­ty­ti, ko­kia po­li­ti­nė at­ei­tis mū­sų lau­kia“, - penk­ta­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sei­me sa­kė M.Ado­mė­nas.

Taip jis rea­ga­vo į tre­čia­die­nį TS-LKD Vil­niaus su­ei­go­je pa­skelb­tas abe­jo­nes dėl Vil­niaus kon­ser­va­to­rių fi­nan­sų nau­do­ji­mo.

Vil­niaus kon­ser­va­to­riai iž­de pa­si­ge­do per 160 tūkst. li­tų. In­for­ma­ci­ja apie tai bu­vo pa­skelb­ta ži­niask­lai­do­je.

„230 tūkst. li­tų, ku­riuos tu­rė­jo­me me­tų pra­džio­je, yra iš vie­no pro­cen­to (gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio - BNS) gau­tos lė­šos. Vals­ty­bės do­ta­ci­jas iš biu­dže­to nau­do­ja cen­tri­nis par­ti­jos apa­ra­tas (...). 2014 me­tais par­ti­jos veik­lai, ren­gi­niams iš­leis­ta 87 tūkst. li­tų. Dar 30 tūkst. iš­leis­ta vie­no pro­cen­to rin­ki­mo kam­pa­ni­jai. Taip pat 20 tūkst. li­tų su­mo­kė­ta rin­ki­mų tink­la­piui su­kur­ti, 9 tūkst. li­tų - už pa­tal­pų re­mon­tą ir ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, 9 tūkst. - ku­ro ir trans­por­to są­nau­dos, per 8 tūkst. li­tų iš­leis­ta su­ei­gos se­kre­to­rės dar­bo už­mo­kes­čiui, 6 tūkst. - kam­pa­ni­jai prieš Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras. Taip ir su­si­da­rė 167 tūkst. li­tų, ku­rių trū­ku­mu ir esu kal­ti­na­mas“, - dės­tė M.Ado­mė­nas.

Jis pa­brė­žė, kad vi­si mo­kė­ji­mai da­ry­ti pa­ve­di­mu, jo­kių at­sis­kai­ty­mų gry­nai­siais ne­vyk­do­ma, o vi­sas sąs­kai­tas pa­ti­kri­na par­ti­jos se­kre­to­ria­tas.

„Stul­bi­na, kad kaž­kam par­ti­jo­je po­li­ti­nė ko­va dėl do­mi­na­vi­mo Vil­niu­je ar po­li­ti­nės val­džios įtvir­ti­ni­mas, yra svar­biau ne­gu ar­tė­jan­tys rin­ki­mai, kad gau­tų par­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos Vil­niu­je pir­mi­nin­ko pos­tą, dis­kre­di­tuo­jant esa­mą pir­mi­nin­ką, tai yra ma­ne, svar­biau nei mū­sų lai­mė­ji­mas Vil­niu­je“, - pik­ti­no­si Sei­mo na­rys.

Anot jo, de­zin­for­ma­ci­ja ir vi­di­nės in­for­ma­ci­jos nu­te­ki­ni­mas ta­po ne­re­ti reiš­ki­niai TS-LKD.

„Kvie­čiu par­ti­jos pir­mi­nin­ką And­rių Ku­bi­lių su­val­dy­ti ši­tą si­tua­ci­ją, nu­trauk­ti nu­te­ki­ni­mo, in­tri­gų, vi­di­nės ko­vos kul­tū­rą, ku­ri ta­po ne­be­su­val­do­ma ir ken­kia vi­sai par­ti­jai“, - sa­kė M.Ado­mė­nas.

TS-LKD Vil­niaus su­ei­gos va­do­vas tei­gė, kad su­nku bū­tų ras­ti ki­tą par­ti­ją, „ku­rio­je to­kie da­ly­kai ir to­kie me­to­dai bū­tų nau­do­ja­mi“.

„Sa­vo ruo­žtu kreip­siuo­si į teis­mą, siek­siu, kad kal­tie­ji dėl ši­to šmeiž­to bū­tų iš­trauk­ti į die­nos švie­są ir nu­baus­ti“, - tvir­ti­no jis.

„Tai vi­siš­kas kri­mi­na­li­nis už­ri­bis“, - kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Trauk­tis ar stab­dy­ti na­rys­tės TS-LKD M.Ado­mė­nas tvir­ti­no ne­ke­ti­nąs, ka­dan­gi ne­pa­da­rė nė vie­no ne­tei­sė­to ar par­ti­jos in­te­re­sams ken­kian­čio veiks­mo.

Anks­čiau M.Ado­mė­nas bu­vo pri­vers­tas pa­si­trauk­ti iš ko­vos dėl Vil­niaus me­ro pos­to, nes TS-LKD pre­zi­diu­mas siū­lė ki­tus kan­di­da­tus.

Įta­ri­mus dėl fi­nan­si­nio skaid­ru­mo penk­ta­die­nį pa­nei­gė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos vyk­do­mo­ji se­kre­to­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė.

„Dėl par­ti­jos Vil­niaus fi­nan­sų ne­ma­to­me jo­kio pa­grin­do kel­ti dis­ku­si­jų. Vyks­ta nuo­la­ti­nis su­ei­gos dar­bas, pa­si­ren­gi­mas sa­vi­val­dos rin­ki­mams, fi­nan­sai nau­do­ja­mi, mū­sų ži­nio­mis, tvar­kin­gai“, – tei­gė ji.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai vyks ki­tų me­tų ko­vo 1 die­ną.