LŽ programėlė – jau „Google Play“
Karš­čiau­sias dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ ir por­ta­lo lzi­nios.lt nau­jie­nas, iš­sa­miau­sią ana­li­zę ir įdo­miau­sius ko­men­ta­rus iš­ma­nia­ja­me įren­gi­ny­je da­bar ga­li­ma skai­ty­ti at­si­siun­tus prog­ra­mė­lę iš „Goog­le Play“.

Mū­sų skai­ty­to­jus ži­nios pa­sieks dar leng­viau, grei­čiau ir pa­to­giau. Star­ta­vo nau­ja por­ta­lo lzi­nios.lt ver­si­ja mo­bi­lie­siems te­le­fo­nams ir plan­še­ti­niams kom­piu­te­riams su ope­ra­ci­ne sis­te­ma „And­roid“. Čia ra­si­te dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ ir por­ta­lo lzi­nios.lt straips­nius apie Lie­tu­vos ir pa­sau­lio po­li­ti­ką, eko­no­mi­ką, kul­tū­rą ir spor­tą, taip pat orų prog­no­zę, nau­jau­sią te­le­vi­zi­jos ka­na­lų prog­ra­mą bei ho­ros­ko­pus.

Mo­bi­liai­siais įren­gi­niais nar­šo vis dau­giau in­ter­ne­to var­to­to­jų Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je. Bū­da­mi mies­te ir gam­to­je, per ke­lio­nę ir kai­mo so­dy­bo­je, dar­bo­vie­tė­je ir pa­plū­di­my­je no­ri­me ži­no­ti, kas vyks­ta mū­sų ša­ly­je ir pa­sau­ly­je. Nau­jie­nų ir įdo­mių pub­li­ka­ci­jų ieš­ko­me per mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus bei plan­še­tes. Skai­ty­to­jų pa­gei­da­vi­mu, por­ta­lo lzi­nios.lt mo­bi­lią­ją ver­si­ją da­bar bus ga­li­ma pa­siek­ti dar pa­pras­čiau. Tie, ku­riems pa­tin­ka nau­jie­nas sek­ti mo­bi­lia­ja­me te­le­fo­ne ar plan­še­tė­je, da­bar „Lie­tu­vos ži­nias“ ga­li at­si­da­ry­ti vie­nu pa­spau­di­mu. Te­rei­kia iš „Goog­le Play" at­si­siųs­ti LŽ programėlę. Ge­ro skai­ty­mo!