LŽ portalas patyrė kibernetinę ataką
An­tra­die­nio va­ka­rą „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­las lzi­nios.lt pa­ty­rė stip­rią ki­ber­ne­ti­nę at­aką. Puo­li­mas bu­vo tę­sia­mas  ir šian­dien, tre­čia­die­nio, ry­te. 

LŽ ser­ve­ris bu­vo at­akuo­tas iš vie­no IP ad­re­so Lie­tu­vo­je. Įvyk­dy­ta SYNf­lood (ser­ve­rio ne­igi­mo) ti­po at­aka. Dėl šios at­akos su­tri­ko por­ta­lo lzi­nios.lt dar­bas. Pa­sak lzi­nios.lt IT spe­cia­lis­tų, at­aka įvyk­dy­ta gru­biai, ser­ve­rį užp­lū­du­sios užk­lau­sos ne­bu­vo su­for­muo­tos iki ga­lo.

Šiuo me­tu LŽ in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tai ša­li­na at­akos pa­da­ri­nius.

Tai jau ne pir­mas toks at­ve­jis per pa­sta­rą­ją sa­vai­tę. LŽ IT spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, nuo pat ba­lan­džio mė­ne­sio pra­si­dė­ję tech­ni­niai ne­sklan­du­mai grei­čiau­siai taip pat bu­vo ki­ber­ne­ti­nės at­akos pa­da­ri­nys.

„Sun­ku pa­sa­ky­ti, kas ir ko­dėl tai ga­lė­jo su­reng­ti. LŽ di­de­lį dė­me­sį ski­ria ko­vai su Ru­si­jos pro­pa­gan­da, taip pat ra­šo­me is­to­ri­nė­mis ir už­sie­nio po­li­ti­kos te­mo­mis, ku­rios su­lau­kia pik­tų, taip va­di­na­mų „vat­ni­kų“, ko­men­ta­rų“, – tei­gė por­ta­lo vyr. re­dak­to­rius Eval­das La­ba­naus­kas.

Pa­sak jo, tai ga­li bū­ti tiek kaž­kie­no „pokš­tas“, tiek lie­tu­viš­kų IT, ypač ži­niask­lai­dos, sis­te­mų „pa­ti­kra“, silp­nų­jų vie­tų iš­aiš­ki­ni­mas. Pa­sta­ro­ji ver­si­ja la­biau ti­kė­ti­na.

Ba­lan­džio pra­džio­je ki­ber­ne­ti­nis iš­puo­lis įvyk­dy­tas ir prieš ko­le­gas iš 15min.lt, o nau­jie­nų agen­tū­ros BNS tink­la­la­py­je prog­ra­mi­šiai net pa­tal­pi­no me­la­gin­gą ži­nu­tę apie esą ip­ri­tu ap­si­nuo­di­ju­sius JAV ka­rius Lat­vi­jo­je.

Pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį at­akuo­tas na­cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas LRT. 2013 m. ge­gu­žės mė­ne­sį nuo ki­ber­ne­ti­nės at­akos nu­ken­tė­jo por­ta­las del­fi.lt.

At­akų skai­čius grės­min­gai didėja

Pa­sak Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos Tink­lų ir in­for­ma­ci­jos sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vo dr. Ry­čio Rai­nio, per pir­mą šių me­tų ket­vir­tį gau­ta dau­giau nei 14 tūks­tan­čių pra­ne­ši­mų apie in­ci­den­tus, su­si­ju­sius su ki­ber­ne­ti­niu sau­gu­mu. Tie­sa, DDOS ti­po at­akos, ko­kią pa­ty­rė ir LŽ por­ta­las, fik­suo­ja­mos la­bai re­tai – jų bū­ta tik 12. Ga­li­mai, taip yra to­dėl, kad šio ti­po at­akos yra skir­tos tie­sio­giai pa­kenk­ti, nu­trauk­ti at­akos ob­jek­to veik­lą. Tuo me­tu dau­gu­mos iš­puo­lių tiks­las – iš­vog­ti in­for­ma­ci­ją, pa­si­pel­ny­ti, ar pa­jung­ti men­kai ap­sau­go­tus įren­gi­nius, kad jais pa­si­nau­do­ti ren­giant ki­tas at­akas.

Iš­vys­ty­ta Lie­tu­vos ry­šių inf­ras­truk­tū­rą, ko­ky­biš­ki tink­lai yra vei­kia kaip mag­ne­tas prog­ra­mi­šiams, tei­gė Ry­tis Rai­nys. Sta­tis­ti­ka ro­do grės­min­gą ten­den­ci­ją – at­akų skai­čius Lie­tu­vo­je kas­met au­ga maž­daug 20 – 30 pro­cen­tų. Tuo me­tu ap­si­gin­ti nuo ki­ber­ne­ti­nių at­akų daž­nai nė­ra pa­jė­gu­mų. Ki­ber­ne­ti­nė ap­sau­ga rei­ka­lau­ja di­de­lių in­ves­ti­ci­jų, ku­rių daž­nai ne­ga­li sau leis­ti nei vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos, nei pri­va­tus sek­to­rius.

Šiai die­nai, pa­ty­rus ki­ber­ne­ti­nę at­aką de­ra ne­del­siant kreip­tis į sa­vo tink­lų ope­ra­to­rių, ku­ris, koor­di­nuo­jant na­cio­na­li­niam elek­tro­ni­nių ry­šių tink­lų ir in­for­ma­ci­jos sau­gu­mo in­ci­den­tų ty­ri­mo pa­da­li­niui (CERT), ga­li pa­dė­ti at­rem­ti at­aką. Ne ma­žiau svar­bu in­for­muo­ti CERT apie pa­tir­tus in­ci­den­tus – kiek­vie­ną at­ve­jį bū­tų ga­li­ma pa­ly­gin­ti su jau tu­ri­mais duo­me­ni­mis ir efek­ty­viau kur­ti ap­si­gy­ni­mo stra­te­gi­ją at­ei­ty­je.

Ki­ta ver­tus, anot Ry­čio Rai­nio, svar­bi yra ir at­akų pre­ven­ci­ja. Šiuo at­ve­ju tin­ka­miau­sia in­ves­ti­ci­ja, anot spe­cia­lis­to, yra ne tiek į tech­no­lo­gi­jas, kiek į žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius – IT spe­cia­lis­tus ir jų par­en­gi­mą.