LŽ archyvas. Mokinukus egzaminuos kas dvejus metus
Šių­me­čių an­tro­kų, ket­vir­to­kų, šeš­to­kų bei aš­tun­to­kų lau­kia na­cio­na­li­nis mo­ki­nių pa­sie­ki­mų pa­ti­kri­ni­mas. Ofi­cia­liai tei­gia­ma, kad toks ži­nių ti­kri­ni­mas yra sie­kis pa­dė­ti vai­kams. Ne­ofi­cia­liai pa­brė­žia­ma, kad šie ir pa­na­šūs eg­za­mi­nai tem­do vai­kys­tę.

Šį pa­va­sa­rį ša­lies mo­kyk­lo­se įvyks na­cio­na­li­nis mo­ki­nių pa­sie­ki­mų pa­ti­kri­ni­mas, ku­rio me­tu bus ti­kri­na­mos an­tro­kų, ket­vir­to­kų, šeš­to­kų bei aš­tun­to­kų ži­nios. Švie­ti­mo sri­ties val­di­nin­kai pa­brė­žia, kad toks ži­nių pa­ti­kri­ni­mas mo­ki­niams pa­dės ge­riau įver­tin­ti sa­vo ži­nias bei ge­bė­ji­mus, o su jais dir­ban­tys spe­cia­lis­tai ge­riau ži­nos, ko moks­lei­viai ne­mo­ka ir ga­lės uo­liau kam­šy­ti jų įgy­tų ži­nių spra­gas. Pa­brė­žia­ma, kad toks pa­ti­kri­ni­mas – ne eg­za­mi­nas, nes ži­nios ne­bus ver­ti­na­mos pa­žy­miu.

Pe­da­go­gai ir psi­cho­lo­gai „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė to­kį ži­nių pa­ti­kri­ni­mą ver­ti­nan­tys ne­vie­na­reikš­miš­kai ir ne­abe­jo­jan­tys, kad tai ke­lia įtam­pą. Ta­čiau vie­nų ma­ny­mu, įtam­pa – tai gy­ve­ni­mo va­rik­lis, ki­tų – žmo­gaus, o ypač vai­ko, žlug­dy­mas.

Kurs pri­dė­ti­nę vertę

Pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se pra­dė­ti tai­ky­ti stan­dar­ti­zuo­ti tes­tai, skir­ti pa­ti­krin­ti an­tro­kų bei šeš­to­kų ži­nias, tu­rės tą­są. Šie­met ne­be stan­dar­ti­zuo­tais tes­tais, o na­cio­na­li­niu mo­ki­nių pa­sie­ki­mų pa­ti­kri­ni­mu įvar­din­tas ži­nių pa­ti­kri­ni­mas bus tai­ko­mas mo­ki­nu­kams, bai­gu­siems an­trą, ket­vir­tą, šeš­tą bei aš­tun­tą kla­ses. Jį at­lie­kant bus ti­kri­na­mi jau­nes­nių­jų mo­ki­nių ra­šy­mo, skai­ty­mo, ma­te­ma­ti­niai ge­bė­ji­mai, pa­sau­lio pa­ži­ni­mo ži­nios, o aš­tun­to­kams teks pa­de­mons­truo­ti ir gam­tos bei so­cia­li­nių moks­lų ži­nias. Šio eg­za­mi­na­vi­mo ap­ra­šą šių me­tų pra­džio­je pa­tvir­ti­no švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė.

„Ir švie­ti­mo po­li­ti­kams, ir mo­kyk­loms, ir tė­vams, ir pa­tiems mo­ki­niams la­bai svar­bu ži­no­ti rea­lią mo­ki­nių pa­sie­ki­mų si­tua­ci­ją“, – ci­tuo­ja­mi to­kie mi­nis­trės J. Pe­traus­kie­nės žo­džiai. Pa­sak mi­nis­trės, ge­ra mo­kyk­la ga­li­ma va­din­ti to­kią ug­dy­mo įstai­gą, ku­ri su­ge­ba su­kur­ti pri­dė­ti­nę ver­tę – t. y. iš­ug­dy­ti, su­do­min­ti, įtrauk­ti vi­sus vai­kus, at­siž­vel­giant į kiek­vie­no jų in­di­vi­dua­lius ge­bė­ji­mus. Ti­ki­ma­si, kad na­cio­na­li­nis pa­sie­ki­mų pa­ti­kri­ni­mas, kai pa­gal kiek­vie­no mo­ki­nio ži­nias Na­cio­na­li­nis eg­za­mi­nų cen­tras par­engs in­di­vi­dua­lias at­as­kai­tas apie jo mo­ky­mo­si re­zul­ta­tus, bus prie­lai­da tai ver­tei su­kur­ti. Pa­brė­žia­ma, kad šie re­zul­ta­tai ne­bus skir­ti mo­kyk­loms rei­tin­guo­ti.

Pa­mo­ka tėvams

Pa­ne­vė­žio „Vil­ties“ pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Da­nu­tė Va­liu­kie­nė pri­si­mi­nė, kad per­nai vy­kęs mo­ki­nu­kų ži­nių pa­ti­kri­ni­mas, kai šie lai­kė stan­dar­ti­zuo­tus tes­tus, bu­vo su­kė­lęs ne­ma­žai stre­so. „Di­džiau­sią įtam­pą jau­tė mo­ky­to­jai, nes tes­tai – tai vi­sų pir­ma jų dar­bo pa­ti­kri­ni­mas“, – sa­kė mo­kyk­los va­do­vė. Ji pa­brė­žė, kad iki šių tes­tų at­si­ra­di­mo bū­da­vo eg­za­mi­nuo­ja­mi vien de­šim­to­kai bei dvy­lik­to­kai, o pro­gim­na­zi­jų moks­lei­vių ge­bė­ji­mai taip ir lik­da­vo ne­pa­ti­krin­ti. „Ma­nau, kad gau­ti rea­lių ži­nių apie jau­nes­nė­se kla­sė­se be­si­mo­kan­čių vai­kų ge­bė­ji­mus tu­rė­tų bū­ti nau­din­ga jų tė­vams, nes ne­ma­žai jų ne­adek­va­čiai ver­ti­na sa­vo vai­kus ir dėl to ne­re­tai ky­la prob­le­mų“, – tei­gė D. Va­liu­kie­nė.

Pro­gim­na­zi­jos va­do­vė ne­slė­pė, kad ne­re­tai tė­vai per­ver­ti­na sa­vo vai­kų ga­li­my­bes ir dėl to im­asi konf­lik­tuo­ti su pe­da­go­gais dėl jų vai­kams ra­šo­mo pra­stes­nio pa­žy­mio. Ta­čiau, anot D. Va­liu­kie­nės, tė­vai ne­su­vo­kia, kad jų at­ža­la ga­li bū­ti ne­pa­jė­gi ge­rai mo­ky­tis ir kal­ti­na, jog pe­da­go­gai pra­stai dir­ba ir de­ra­mai ne­iš­mo­ko vai­ko.

Tau­ra­gės Jo­va­rų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Ka­mins­kis tei­gė, kad per­nykš­čiai stan­dar­ti­zuo­ti tes­tai vi­sai mo­kyk­los bend­ruo­me­nei bu­vo su­kė­lę stre­są, tad ne­abe­jo­ti­nai be stre­so ne­bus iš­si­vers­ta ir per šių me­tų na­cio­na­li­nį mo­ki­nių ži­nių pa­ti­kri­ni­mą. „Tu­ri­me tai­ky­tis prie įtam­pos, nie­kur nuo jos ne­ding­si. Steng­si­mės ir mo­ki­nius, ir jų tė­vus nu­teik­ti, kad ži­nios ti­kri­na­mos pa­čių mo­ki­nių la­bui“, – sa­kė A. Ka­mins­kis.

Gy­ve­na­me iš­ban­dy­mų metą

Ro­kiš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­rė Ire­na Za­bu­lie­nė pa­žy­mė­jo, kad bet ko­kį ži­nių pa­ti­kri­ni­mą ga­li­ma ver­tin­ti įvai­riais as­pek­tais. „Drą­siems, ge­rai be­si­mo­kan­tiems mo­ki­niams eg­za­mi­nai, tes­tai ar ki­taip ti­kri­na­mos jų ži­nios su­tei­kia dar dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo. Jau­triems, pra­sčiau be­si­mo­kan­tiems ir sto­ko­jan­tiems pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi bet koks ži­nių pa­ti­kri­ni­mas yra ne­men­kas iš­ban­dy­mas“, – ak­cen­ta­vo di­rek­to­rė. Ji pa­brė­žė, kad gy­ve­na­me epo­cho­je, ku­rią ga­li­ma pa­va­din­ti nuo­la­ti­nių iš­ban­dy­mų me­tu, tad nie­ko nuo­sta­baus, kad „ban­do­mi“ jau pra­di­nu­kai. „Tai da­ro­ma ne vien Lie­tu­vo­je. Ja­po­ni­jo­je vai­kai pra­de­da mo­ky­tis nuo tre­jų me­tų, o pen­ke­rių jau lai­ko eg­za­mi­nus“, – pa­sa­ko­jo I. Za­bu­lie­nė.

Tar­ny­bos di­rek­to­rė pa­brė­žė, kad tė­vai ir pe­da­go­gai į mo­kyk­lo­se vyk­do­mus ži­nių pa­ti­kri­ni­mus tu­rė­tų žiū­rė­ti pa­pras­čiau, ne­gąs­din­ti jais vai­kų, ta­da ir pa­tiems moks­lei­viams ne­be­bus bai­su bū­ti eg­za­mi­nuo­ja­miems, o ži­nių pa­ti­kri­ni­mas taps įpras­tu da­ly­ku. Pa­var­dės vie­šin­ti ne­pa­no­ru­si pe­da­go­gė bei dvie­jų mo­ki­nu­kų ma­ma Ilo­na „Lie­tu­vos ži­nioms“ pri­si­pa­ži­no esan­ti įsi­ti­ki­nu­si, kad Lie­tu­vos mo­kyk­lų pa­si­rink­tas mo­ki­nių mo­ky­mo bū­das – per­ne­lyg aka­de­mi­nis, su­tei­kian­tis daug ži­nių, ku­rias įsi­sa­vin­ti pa­jė­gia to­li gra­žu ne vi­si vai­kai, ta­čiau ne­mo­kan­tis pra­ktiš­kų da­ly­kų, o svar­biau­sia – ne­ska­ti­nan­tis mąs­ty­ti. „Vi­si tie tes­tai – taip pat vien ži­nių, ku­rias rei­kia iš­kal­ti, pa­ti­kri­ni­mas. O juk mums, pe­da­go­gams, la­biau tu­rė­tų rū­pė­ti kaip į gy­ve­ni­mą iš­ėję mū­sų mo­ki­niai pri­tai­kys tas ži­nias“, – sa­kė mo­te­ris. Ji tei­gė, jog su­ži­no­ju­siai apie na­cio­na­li­nį mo­ki­nių ži­nių pa­ti­kri­ni­mą jai vi­sų pir­ma pa­gai­lo sa­vų pa­čios vai­kų. Ilo­na ma­no, kad ruo­ši­ma­sis at­sa­ky­ti į ži­nių pa­ti­kri­ni­mui skir­tus tes­tų klau­si­mus iš jos vai­kų atims da­lį vai­kys­tės.