LŽ archyvas. Meilės audros negaili politikos ąžuolų
Po­li­ti­nė pro­vo­ka­ci­ja ar iš ri­kiuo­tės iš­ėję mo­ra­li­niai stab­džiai? Par­la­men­ta­ras Sau­lius Sto­ma, pa­ni­ręs į per­pus jau­nes­nės Rū­tos ža­lias akis, pre­ten­duo­ja ar­ba tap­ti Lie­tu­vos vy­ri­jos fa­vo­ri­tu, kaip Ita­li­jo­je – prem­je­ras Sil­vio Ber­lus­co­ni, ar­ba lėk­ti iš pos­to it Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do (TVF) va­do­vas Do­mi­ni­que'as Straus­sas-Kah­nas.

Pa­ga­liau Lie­tu­va vėl tu­ri ti­krą sek­so skan­da­lą! Te­gu be sek­so, kaip sa­vo aki­mis ga­lė­jo įsi­ti­kin­ti vi­si te­le­vi­zi­jos žiū­ro­vai, ma­tę ne­už­vars­ty­tais ba­tais iš sim­pa­ti­jos bu­to sprun­kan­tį ką tik iš­kep­tą kon­ser­va­to­rių S.Sto­mą, bet už­tat – su po­li­ti­ne po­teks­te, kaip už­si­me­na tas pats Sei­mo na­rys, kal­bė­da­mas apie vis di­dė­jan­tį konf­lik­tą su dar ne­se­niai bend­ra­žy­giu bu­vu­siu Arū­nu Va­lins­ku.

Apie po­li­ti­nių opo­nen­tų pink­les ka­dai­se šne­kė­jo ir Dar­bo par­ti­jos (DP) ly­de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, kai į vie­šu­mą iš­ki­lo in­for­ma­ci­ja apie jo ypa­tin­gą dos­nu­mą ap­link be­si­su­kio­jan­čioms jau­noms gra­žuo­lėms. Apie prieš­inin­kų klas­tas ne­pails­da­mas pa­sa­ko­ja ir į sa­vo kraš­to pro­ku­ro­rų ran­kas pa­te­kęs Ita­li­jos prem­je­ras S.Ber­lus­co­ni, ir pos­to bei ga­li­my­bės da­ly­vau­ti Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­to rin­ki­muo­se dėl mei­lės ne­te­kęs TVF va­do­vas D.Straus­sas-Kah­nas.

Vi­sos šios is­to­ri­jos pa­na­šios: pa­gy­ve­nę po­li­ti­kai, jau­nos mer­gi­nos, dos­niai žars­to­mi pi­ni­gai. Ta­čiau iš pra­mo­gi­nės te­le­vi­zi­jos lai­dos slap­ta nu­fil­muo­tos me­džia­gos, par­ody­tos šią sa­vai­tę, ga­li­ma su­si­da­ry­ti nuo­mo­nę, kad par­la­men­ta­ras S.Sto­ma per­pus jau­nes­nei ža­liaa­kei ke­ti­na at­si­ly­gin­ti ne sa­vo pi­ni­gais, o pa­ta­rė­jos pos­tu Sei­me – jei mer­gi­na iš­lai­kys tri­jų die­nų „ban­do­mą­jį lai­ko­tar­pį“ pa­jū­ry­je.

Am­ži­na is­to­ri­ja

„Sek­so skan­da­las be sek­so“, – taip is­to­ri­ją, į ku­rią įsi­pai­nio­jo, api­bū­di­na pats S.Sto­ma, pro­vo­ka­to­rių iš te­le­vi­zi­jos su­tep­tą sa­vo gar­bę jau pa­pra­šęs ap­gin­ti pro­ku­ro­rų. Vi­są sa­vai­tę Lie­tu­va pa­si­gar­džiuo­da­ma įvai­riais ra­kur­sais ir pla­nais ty­ri­nė­ja, ar siū­lė 57 me­tų par­la­men­ta­ras S.Sto­ma 24-erių gra­žuo­lei in­ty­mius san­ty­kius, ar ne­siū­lė, ža­dė­jo už tai at­si­ly­gin­ti dar­bu Sei­me, ar bu­vo tie­siog iš­pro­vo­kuo­tas dis­ku­tuo­ti apie to­kią ga­li­my­bę.

Is­to­ri­ja vi­siš­kai kas­die­niš­ka ir ba­na­li: ne pir­mos jau­nys­tės vy­riš­kis, kaip pats sa­ko, lais­vas, nes su žmo­na gy­ve­na tik baž­ny­ti­nė­je san­tuo­ko­je, o ci­vi­li­nė dėl ka­žin ko­kių prie­žas­čių nu­trauk­ta, nar­šo po in­ter­ne­tą, ne­slėp­da­mas tiks­lo už­megz­ti drau­gys­tę su prieš­in­gos ly­ties at­sto­vė­mis. Apie tai skel­bia ir sa­vo pro­fi­ly­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“, kur su bend­ra­min­čiais įdo­miau dis­kuo­ti apie jaus­mus nei apie po­li­ti­ką. „Bu­vau pa­sis­kel­bęs, kad ieš­kau mo­ters vi­sam li­ku­siam gy­ve­ni­mui ir ti­kiuo­si, jog ta pa­ieš­ka ne­už­truks vi­są li­ku­sį gy­ve­ni­mą. Iš to vi­są lai­ką bu­vo aiš­ku, kad esu lais­vas žmo­gus, ku­ris dar ti­ki­si ką nors su­si­ras­ti“, – taip pa­sa­ko­ja S.Sto­ma.

Vy­riš­kiui par­ašo jau­na mer­gi­na ir po mė­ne­sio vir­tua­laus bend­ra­vi­mo jie su­si­tin­ka ka­vi­nė­je. „Jei su­si­tin­ki su mer­gi­na, ku­ri vi­sais mo­te­rims ge­rai ži­no­mais bū­dais ro­do, kad yra ta­ve įsi­my­lė­ju­si, no­ri su ta­vi­mi drau­gau­ti, tik apie rim­tus san­ty­kius gal­vo­ja? Jei tu sa­kai, jog esi po­li­ti­kas ir vie­na­nak­čių san­ty­kių ne­ga­li sau leis­ti, nors ir kaip bū­tų gai­la, jei aiš­ki­ni, kad jei­gu tai rim­ta, žiū­ri­me, kas bus to­liau, jei­gu ne­rim­ta – iš­sis­kirs­to­me, o tai už­fik­suo­ta net ma­no SMS ži­nu­tė­se, kaip tai ver­tin­ti?“ – šian­dien vie­šai klau­sia S.Sto­ma.

Vie­šai – nes vi­suo­me­nei da­bar, o po­li­ti­kui jau prieš mė­ne­sį ta­po aiš­ku, kad as­me­ni­nė pa­žin­tis – vi­sai ne as­me­ni­nė, bet ge­rai te­le­vi­zi­nės pra­mo­gų lai­dos su­re­ži­suo­ta pro­vo­ka­ci­ja. Tai­ky­ta, kaip tei­gia­ma, be­veik vi­siems par­la­men­ta­rams. Iš jų itin rim­tai esą su­rea­ga­vo ke­tu­ri, o po at­ran­kos kaip pa­grin­di­nis he­ro­jus bu­vo pa­si­rink­tas S.Sto­ma.

Pa­tei­si­no vil­tis

Pro­vo­ka­ci­jos he­ro­jus pa­tei­si­no vi­sus lai­dos kū­rė­jų lū­kes­čius: kal­bė­da­mas su mer­gi­na ne­gai­lė­jo aš­trių epi­te­tų po­li­ti­niams drau­gams ir prieš­ams, guo­dė­si pra­stais san­ty­kiais šei­mo­je, da­li­jo­si pla­nais tap­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riu, mat ten pa­bu­vęs vie­ną ka­den­ci­ją „tu­ri ga­ran­tuo­tai iki „smer­ties“ iš­lai­ky­mą, nes ten po to ei­na di­džiu­lės ren­tos ne ren­tos“, to­dėl jei su su­ža­vė­ju­sia ža­liaa­ke „kar­tais bū­tų kaž­kas rim­ta“, su to­kiu vy­ru ji ne­pra­pul­tų.

Siū­lė ir bend­rą iš­vy­ką į pa­jū­rį, pats ra­gi­no „šok­ti į te­mą“ dėl dar­bo. „Tai pa­ti no­rė­tum, reiš­kia, pa­dė­jė­ja? At­ly­gi­ni­mas ten, da­bar ban­dau pri­si­min­ti, ten tas yra ma­žes­nis ta­ri­fas, ten kaž­kur yra į ran­kas ne­to­li 2000“, – kal­bė­jo S.Sto­ma.

Už­si­mi­nė ir apie bend­ra­vi­mo pers­pek­ty­vas: „Už­tai bū­tų ge­rai kuo anks­čiau pa­jus­ti, kur mes čia kryps­tam. Jei­gu kryps­tam jau rim­tai, tai ga­li­ma ir ne­sis­laps­tyt. O šiaip tai ta­da jau rei­kia slaps­ty­tis. Dvi tak­ti­kos yra skir­tin­gos vi­siš­kai. Tai čia jau da­bar rei­kia pa­si­rinkt tak­ti­ką, ar ne?“

Per tre­čią, jau pa­sku­ti­nį, po­kal­bį S.Sto­mą pro­vo­kuo­jan­ti – ge­rai pa­si­ren­gu­si ar ge­rai par­eng­ta? – mer­gi­na pa­ti pra­kal­bo apie jo po­li­ti­nius par­tne­rius. Par­la­men­ta­ras ne­slėp­da­mas pa­pa­sa­ko­jo apie da­ly­va­vi­mą te­le­vi­zi­jos lai­do­je, ku­rio­je „ap­si­mė­tė šū­dais“ su bu­vu­siu bend­ra­žy­giu A.Va­lins­ku. „Neat­lei­džia man nie­kaip“, – pra­si­ta­rė S.Sto­ma.

Po­li­ti­nis vin­gis

Bū­tent A.Va­lins­ko pa­var­dė, su­šmė­ža­vu­si šio­je „mei­lės is­to­ri­jo­je“, Sei­mo ku­lua­ruo­se ke­lia vis karš­tes­nes dis­ku­si­jas: kas yra šio skan­da­lo re­ži­sie­rius, nes pa­čios ža­liaa­kės Rū­tos ver­si­ja apie sa­va­ran­kiš­ką ty­ri­mą, ku­rio ob­jek­tu ta­po Sei­mo na­riai, tur­būt ne­ti­ki net ji pa­ti? Par­la­men­ta­rai svars­to, kad iki šiol po­li­ti­nė­je are­no­je rim­čiau ne­si­reiš­kęs pub­li­cis­tas, į Sei­mą pa­te­kęs su cir­kus krė­tu­sia Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­ja (TPP), o prieš ke­lias sa­vai­tes pa­pil­dęs Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) gre­tas, ne­at­si­tik­ti­nai ta­po pro­vo­ka­ci­jos au­ka.

„Jis (A.Va­lins­kas – red.) tie­siog yra su­py­kęs ant ma­nęs. Net ne­gal­vo­jau, kad tiek, reiš­kia, žmo­gus pyk­tį lai­ko. Nu tai aš kaž­kiek su­da­ly­va­vau jau, kai ski­lo ta TPP į dvi da­lis, aš at­ski­lau iš vi­so į tre­čią da­lį, vi­sai pa­si­trau­kiau. Tai bu­vo žiau­ru, tai fak­tiš­kai aš bu­vau vie­nas iš iš­da­vi­kų. Ne­at­lei­džia nie­kaip“, – te­le­vi­zi­nin­kų įra­šy­ta­me po­kal­by­je aiš­ki­no mer­gi­nai S.Sto­ma.

Sei­me nie­kam ne pa­slap­tis, kad A.Va­lins­kas, pa­mė­gęs va­din­ti sa­ve „vie­nu iš tri­jų vals­ty­bės va­do­vų“, 2009-ai­siais įvy­ku­sio skan­da­lin­go kry­čio iš Sei­mo pir­mi­nin­ko pos­to (be ki­tų pre­teks­tų, bu­vo ir ne­ofi­cia­liai pa­skleis­tos ži­nios apie jo bei ki­tų TPP ly­de­rių ry­šius su Kau­no nu­si­kal­tė­liais) vie­nu iš pa­grin­di­nių kal­ti­nin­kų lai­kė tą pa­tį S.Sto­mą. „Pa­si­da­riau A.Va­lins­ko prieš­as Nr. 1 be­veik nuo pat pra­džių, kai at­ėjo­me į Sei­mą ir jis pra­dė­jo da­ry­ti ne­adek­va­čius veiks­mus“, – da­bar sa­ko par­la­men­ta­ras.

S.Sto­ma ti­ki­na iš pa­čių te­le­vi­zi­nin­kų gir­dė­jęs, kad šis „sek­so skan­da­las“ ne­ap­sė­jo be bu­vu­sio jo bend­ra­žy­gio. „Man sa­kė ir te­le­vi­zi­jo­je, kad Sau­lius Bart­kus (skan­da­lą su­re­ži­sa­vu­sios lai­dos pro­diu­se­ris – red.) yra su­si­me­tęs su A.Va­lins­ku. Bet tai kol kas tik spe­ku­lia­ci­jos, o jei pro­ku­ra­tū­ra no­rės, ne­sun­kiai vis­ką iš­tirs. Ne­mi­nė­jau pro­ku­ro­rams jo­kių pa­var­džių, tik kė­liau klau­si­mą, gal yra ko­kie už­sa­ko­vai ir juos rei­kia nu­sta­ty­ti, nes tai – vi­suo­me­nės in­te­re­sas su­ži­no­ti, kas ga­li da­ry­ti to­kį ne­tei­sė­tą po­vei­kį po­li­ti­kams ar ki­tiems žmo­nėms“, – tvir­ti­na S.Sto­ma.

A.Va­lins­kas, apie bu­vu­sį bend­ra­žy­gį pa­sta­ruo­ju me­tu kal­ban­tis tik kaip apie „tą žmo­ge­lį“, par­eiš­kė ne­ga­lįs ko­men­tuo­ti „vi­siš­ko idio­tiz­mo“ – tai yra svars­ty­mų su­re­ži­sa­vus S.Sto­mos „sek­so skan­da­lą“. „Kuo aš čia dė­tas? Vis­kas vy­ko va­sa­rą, tuo me­tu bu­vau iš­vy­kęs. Ži­no­ma, net ne­abe­jo­ju, kad jis, gel­bė­da­mas sa­vo kai­lį, ban­dys ant vi­sų ki­tų už­pil­ti ei­li­nę por­ci­ją šū­do, aš ir­gi tu­rė­jau bū­ti ta­me są­ra­še. Vi­siš­kai į tai ne­si­gi­li­nau – klaus­ki­te tų, ku­rie tą da­ly­ką or­ga­ni­za­vo. Ar žur­na­lis­ti­nis ty­ri­mas vy­kęs, ar ne­vy­kęs, te­gul spren­džia žiū­ro­vai. O kaip el­gia­si Sei­mo na­rys, taip pat tu­ri spręs­ti rin­kė­jai“, – mie­lai ko­men­ta­vo A.Va­lins­kas.

Bū­rys gra­žuo­lių

Lie­tu­vos rin­kė­jai, re­gis, po­li­ti­kų mei­lės nuo­ty­kiams yra ypač at­lai­dūs. Bent toks įspū­dis ga­li su­si­da­ry­ti pri­si­mi­nus pen­ke­rių me­tų se­nu­mo is­to­ri­ją, ku­ri bu­vo ru­tu­lio­ja­ma kur kas aud­rin­giau ne­gu ne­įvy­kęs S.Sto­mos „sek­so skan­da­las“. 2006-ųjų pa­va­sa­rį, ar­tė­jant DP pir­mi­nin­ko rin­ki­mams ir vis aš­trė­jant konf­ron­ta­ci­jai tarp šiai or­ga­ni­za­ci­jai va­do­va­vu­sio V.Us­pas­ki­cho ir tuo­me­ti­nio jo pa­va­duo­to­jo Vik­to­ro Mun­tia­no, vi­suo­me­nei bu­vo pa­teik­ta kur kas pi­kan­tiš­kes­nė nau­jie­na. Esą V.Us­pas­ki­chas, Kė­dai­niuo­se pa­li­kęs žmo­ną, mau­do­si net ne vie­nos jau­nos mer­gi­nos dė­me­sio jū­ro­je, už tai dos­niai at­si­ly­gin­da­mas – tie­sa, sa­vo pi­ni­gais.

Di­džiau­sias triukš­mas tuo­met ki­lo, kai ži­niask­lai­da pa­vie­ši­no ži­nią, kad V.Us­pas­ki­chas ne pir­mus me­tus gy­ve­na su per­pus jau­nes­ne šo­kė­ja An­že­li­ka Fi­li­po­vič. Esą net nu­pir­ko mer­gi­nai bu­tą tie­siai prieš Sei­mą, be to, įdar­bi­no Ūkio mi­nis­te­ri­jo­je (ŪM, šiai ins­ti­tu­ci­jai iš pra­džių va­do­va­vo pats DP ly­de­ris, pa­skui – jo par­ti­jos at­sto­vas Kęs­tu­tis Dauk­šys). Su V.Us­pas­ki­chu sie­ta ir jo pa­dė­jė­ja ŪM dir­bu­si Jur­gi­ta Kas­pe­ra­vi­čiū­tė. Šiai mer­gi­nai po­li­ti­kas fi­nan­sa­vo odon­to­lo­gi­jos vers­lo pra­džią, pa­skui tvar­kė jos kar­je­rą vals­ty­bės įstai­go­se ir DP, taip pat par­ūpi­no gy­ve­na­mą­jį plo­tą.

Į kam­pą užs­peis­tas V.Us­pas­ki­chas per šį skan­da­lą tiek Sei­mo DP frak­ci­jos na­rius, tiek ki­tus par­ti­jos ko­le­gas ban­dė įti­kin­ti esąs pa­vyz­din­gas šei­mos vy­ras ir tė­vas, ku­rį su jau­no­mis ko­le­gė­mis sie­ja tik dar­bo rei­ka­lai. Tuo me­tu jis pa­lei­do į apy­var­tą fra­zę, kar­to­ja­mą iki šiol: „Pas ma­ne bū­na daug sve­čių, mer­gi­nų. Kas va­lo lan­gus, kas ver­da sriu­bą.“

„Kiek vy­rų, tiek ir prob­le­mų, – ta­da juo­ka­vo iš­ti­ki­miau­sia V.Us­pas­ki­cho bend­ra­žy­ge va­din­ta jo pa­va­duo­to­ja DP Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. – Gy­ve­ni­me dar nie­kas nie­ko ki­to ne­su­gal­vo­jo, kaip su­kū­rė Die­vas. Jis su­kū­rė vy­rą ir mo­te­rį. Ir su­kū­rė prob­le­mą.“

Rem­da­mie­si bū­tent šiuo skan­da­lu V.Us­pas­ki­cho opo­nen­tai ban­dė iš­stum­ti jį iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­to. Ne­pa­vy­ko. Užuo­mi­nos apie mei­lės ro­ma­nus, re­gis, dar la­biau su­stip­ri­no DP ly­de­rio po­zi­ci­jas. Su­stip­ri­no taip, kad net pri­vers­tas tais pa­čiais me­tais spruk­ti nuo tei­sė­sau­gos į Ru­si­ją, jis ir to­liau iš­li­ko įta­kin­giau­sias „dar­bie­tis“, o Lie­tu­vos pi­lie­čiai V.Us­pas­ki­chui pa­ti­kė­jo at­sto­vau­ti jiems ne tik Sei­me, bet ir Eu­ro­pos Par­la­men­te.

Sa­vo glo­bė­ją ap­gy­nė ir skan­da­le mi­nė­ta A.Fi­li­po­vič: 2007-ai­siais mer­gi­nai pa­vy­ko teis­me įro­dy­ti, kad pi­kan­tiš­kus jos ry­šius su mi­li­jo­nie­riu­mi V.Us­pas­ki­chu at­sklei­dę žur­na­lis­tai pa­žei­dė jos tei­sę į pri­va­tų gy­ve­ni­mą, taip pat tei­siš­kai įtvir­tin­ti, kad ji ne­bu­vo DP ly­de­rio mei­lu­žė ir dar­bą ŪM ga­vo be po­li­ti­ko įsi­ki­ši­mo.

Jau vė­liau V.Us­pas­ki­chas, kal­bė­da­mas apie pa­vie­šin­tas jo mei­lės is­to­ri­jas, iro­ni­za­vo: „Ką reiš­kia, mei­lu­žė my­li V.Us­pas­ki­chą? Tai nor­ma­lu. Ki­ti yra iš­kry­pė­liai, „cher zna­jet“, kuo už­sii­mi­nė­ja. O aš, reiš­kia, esu nor­ma­lios orien­ta­ci­jos vy­ru­kas – man pa­tin­ka mo­te­rys.“

Ita­lai sim­pa­ti­zuo­ja

Mei­lės is­to­ri­jas cha­riz­ma­tiš­kiems ly­de­riams lin­kę at­leis­ti ne tik lie­tu­viai. Štai 74 me­tų Ita­li­jos prem­je­ras S.Ber­lus­co­ni, nors yra pro­ku­ro­rų tam­po­mas po teis­mus dėl itin gau­sių mei­lės nuo­ty­kių, iki šiol ne­pra­ra­do da­lies ita­lų sim­pa­ti­jų. Nuo šių me­tų sau­sio Mi­la­no pro­ku­ra­tū­ra ti­ria mi­nis­tro pir­mi­nin­ko nuo­ty­kius ir sie­kia įro­dy­ti jo ry­šius su ne­pil­na­me­te pros­ti­tu­te Ru­bi – vie­na iš 33 mo­te­rų, da­ly­va­vu­sių po­li­ti­ko sek­so va­ka­rė­liuo­se, va­di­na­muo­se „bun­ga bun­ga“. S.Ber­lus­co­ni kal­ti­na­mas ir tuo, kad pa­si­nau­do­jo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi no­rė­da­mas nu­slėp­ti skan­da­lin­gą is­to­ri­ją. Da­bar prem­je­ras pri­si­pa­žįs­ta do­va­no­jęs Ru­bi 45 tūkst. eu­rų nuo­sa­vam gro­žio cen­trui įreng­ti, ta­čiau iki šiol ne­igia, kad jie my­lė­jo­si.

Įdo­mus fak­tas: nors S.Ber­lus­co­ni rei­tin­gai nuo skan­da­lo pra­džios kri­to iki 31 proc., jis ne­pra­ra­do pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi: pa­sak prem­je­ro, mi­ni­mas skai­čius tik ro­do, kiek mo­te­rų no­rė­tų su juo per­mie­go­ti. Pa­si­ti­kė­ji­mo po­li­ti­kui įkve­pia ir pa­pras­tų pi­lie­čių vie­šai reiš­kia­ma nuo­mo­nė, kad jis esą įkū­ni­ja Ita­li­jos žmo­nių ver­ti­na­mas cha­rak­te­rio sa­vy­bes.

Kai­na­vo pos­tą

Tuo me­tu V.Us­pas­ki­cho pa­at­vi­ra­vi­mus pri­me­nan­tis TVF va­do­vo D.Straus­so-Kah­no pri­si­pa­ži­ni­mas – „Taip, man pa­tin­ka mo­te­rys... Tai ką?“ – jam kai­na­vo ne tik šį įta­kin­gą pos­tą, bet ir nu­trau­kė sva­jo­nes apie ga­li­mą per­ga­lę Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. Šį pa­va­sa­rį pra­ban­gaus Niu­jor­ko vieš­bu­čio kam­ba­ri­nė ap­kal­ti­no TVF va­do­vą už­puo­lus ją dar­bo me­tu ir pa­si­kė­si­nus iš­ža­gin­ti.

Įdo­mu, kad ren­gian­tis 2012-ųjų pre­zi­den­to rin­ki­mams D.Straus­sas-Kah­nas bu­vo va­di­na­mas vie­nin­te­le so­cia­lis­tų vil­ti­mi ir, kaip ro­dė prog­no­zės, tu­rė­jo įveik­ti dar vie­nos ka­den­ci­jos sie­kian­tį de­ši­nių­jų kan­di­da­tą da­bar­ti­nį vals­ty­bės va­do­vą Ni­co­las Sar­ko­zy. Kal­bė­da­mas apie lau­kian­čias ba­ta­li­jas tuo­me­tis TVF va­do­vas, jau ne kar­tą įsi­pai­nio­jęs į skan­da­lin­gas is­to­ri­jas, pats už­si­mi­nė esąs įsi­ti­ki­nęs, kad jį bus ban­do­ma „pa­kiš­ti, ir tam grei­čiau­siai bus pa­nau­do­ta mo­te­ris“. Pa­kal­bė­jo – ir ne­at­sis­py­rė kam­ba­ri­nės ke­rams.

Tie­sa, D.Straus­sui-Kah­nui, ku­ris at­kak­liai tvir­ti­no, kad ly­ti­niai san­ty­kiai vy­ko abi­pu­siu su­ti­ki­mu, teis­mas kal­ti­ni­mus iš­prie­var­ta­vi­mu pa­nai­ki­no. Ta­čiau po­li­ti­ko var­gai tuo ne­si­bai­gė: kam­ba­ri­nė pa­tei­kė ci­vi­li­nį ieš­ki­nį ir par­ei­ka­la­vo ne­skel­bia­mo dy­džio kom­pen­sa­ci­jos.