Lygtinai paleista beveik pusė tūkstančio nuteistųjų
Per pus­me­tį iš įka­li­ni­mo įstai­gų Lie­tu­vo­je pir­ma lai­ko pa­leis­ti 449 nu­teis­tie­ji. Lyg­ti­nio pa­lei­di­mo ko­mi­si­jos ir teis­mai pa­ten­ki­no be­veik treč­da­lį nu­teis­tų­jų pra­šy­mų, skel­bia Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas.

Sau­sį-bir­že­lį pra­šy­mus pa­leis­ti anks­čiau lai­ko pa­tei­kė 1632 nu­teis­tie­ji. Įver­ti­nu­sios ri­zi­ką, ko­mi­si­jos 959-iems iš jų su­ti­ko tai­ky­ti lyg­ti­nį pa­lei­di­mą ir pa­tei­kė nu­ta­ri­mus teis­mams. 456 nu­ta­ri­mus teis­mai at­me­tė, to­dėl į lais­vę anks­čiau lai­ko iš­ėjo 449 nu­teis­tie­ji, li­kę pra­šy­mai dar ne­iš­nag­ri­nė­ti.

Daž­niau­siai sa­vo spren­di­mus ne­priim­ti Lyg­ti­nio pa­lei­di­mo ko­mi­si­jos nu­ta­ri­mo teis­mai mo­ty­vuo­ja, kad taip ne­bus įgy­ven­din­tas tei­sin­gu­mas (341 at­ve­jis iš 456), nu­si­kal­ti­mo su­nku­mu (288 at­ve­jai iš 456) ir di­de­le li­ku­sia ne­at­lik­tos baus­mės da­li­mi (207 at­ve­jai iš 456). Taip pat ver­ti­na­mi anks­tes­ni teis­tu­mai.

Ko­mi­si­jos, at­mes­da­mos pra­šy­mus, at­krei­pia dė­me­sį į nu­teis­tų­jų el­ge­sį baus­mės at­li­ki­mo me­tu (280 at­ve­jų iš 670) ir pa­kar­to­ti­nio nu­si­kals­ta­mu­mo ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ly­gį (244 at­ve­jai iš 670).

Per­nai lyg­ti­nai pa­leis­tas 31 proc. to pra­šiu­sių­jų, už­per­nai – 34 pro­cen­tai.

„Šių me­tų pa­dė­tis, kai lyg­ti­nis pa­lei­di­mas sie­kia vos 27,5 proc. ro­do su­griež­tė­ju­sią teis­mų po­zi­ci­ją“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas pa­si­ruo­šęs glau­džiai bend­ra­dar­biau­ti ir su Ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ra­tū­ra, ir su Na­cio­na­li­ne teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ja, or­ga­ni­zuo­ti mo­ky­mus ir se­mi­na­rus apie lyg­ti­nio pa­lei­di­mą nau­dą bei svar­bą sėk­min­gai nu­teis­tų­jų in­teg­ra­ci­jai.