Lygių teisių kontrolieriai gauna vis daugiau skundų
Mi­nint Tarp­tau­ti­nę žmo­gaus tei­sių die­ną, pra­ne­ša­ma, jog Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos ty­ri­mų dėl dis­kri­mi­na­ci­jos skai­čius to­liau di­dė­ja ir 2015 m. bus di­džiau­sias nuo Tar­ny­bos įstei­gi­mo 1999 m. Šiais me­tais (gruo­džio 10 d. duo­me­ni­mis) Tar­ny­bo­je jau pra­dė­ta 319 ty­ri­mų (gau­ta 260 skun­dų bei dar pra­dė­ti 59 ty­ri­mai sa­vo ini­cia­ty­va).

Tai ženk­liai dau­giau, nei anks­čiau. Iki šiol dau­giau­sia ty­ri­mų per vi­są Tar­ny­bos gy­va­vi­mo lai­ką bu­vo at­lik­ta 2013 m. ir 2014 m. (ati­tin­ka­mai 281 ir 279).

Be­veik pu­sė ty­ri­mų (48 proc.) at­lik­ta dėl val­džios ir val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jų veik­los. Di­džiau­sia at­lie­ka­mų ty­ri­mų sta­tis­ti­ka fik­suo­ja­ma dėl val­džios ir val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jų lei­džia­mų tei­sės ak­tų. Treč­da­lis ty­ri­mų at­lik­ta dėl ga­li­mos dis­kri­mi­na­ci­jos dar­bo san­ty­kių sri­ty­je, nors anks­čiau bū­tent šios sri­ties skun­dai su­da­ry­da­vo dau­gu­mą.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Lo­ba­čevs­ky­tė, svei­kin­da­ma su Tarp­tau­ti­ne žmo­gaus tei­sių die­na, tei­gia, kad nors Tar­ny­bai šie me­tai yra re­kor­di­niai pa­gal gau­tų skun­dų skai­čių, su­vo­ki­mo apie ly­gias ga­li­my­bes vis dar ženk­liai trūks­ta. Kai šio su­vo­ki­mo at­si­ras dau­giau, o žmo­nės ži­nos sa­vo tei­ses, krei­pi­mų­si tu­rė­tų dau­gė­ti ir Tar­ny­bos vi­zi­ja – ly­gias ga­li­my­bes su­vo­kian­ti vi­suo­me­nė – ne­bus tik dek­la­ra­ty­vi nuo­sta­ta.

Vie­nas iš ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rės A.Lo­ba­čevs­ky­tės šių me­tų veik­los pri­ori­te­tų – re­gio­nų lan­ky­mas. Nuo rug­sė­jo mė­ne­sio kon­tro­lie­rė ap­si­lan­kė 24 sa­vi­val­dy­bė­se; vi­sas sa­vi­val­dy­bes pla­nuo­ja­ma ap­lan­ky­ti iki va­sa­ros pra­džios. Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rei lan­kan­tis re­gio­nuo­se, čia pa­ste­bi­ma dis­kri­mi­na­ci­jos ap­raiš­kų (pa­vyz­džiui, dis­kri­mi­nuo­jan­čių skel­bi­mų ka­vi­nė­se), ryš­kė­ja dau­ge­lio Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ne­igia­mos iš­anks­ti­nės nuo­sta­tos pa­bė­gė­lių at­žvil­giu. To­kia si­tua­ci­ja su­da­ro są­ly­gas tam, kad ar­ti­mo­je at­ei­ty­je skun­dų dėl dis­kri­mi­na­ci­jos skai­čius ga­li di­dė­ti.

2015 m. ma­žiau­siai ty­ri­mų (4) at­lik­ta dėl švie­ti­mo įstai­gų veik­los; tai ma­žiau nei 1 proc. vi­sų ty­ri­mų. Dėl ga­li­mos dis­kri­mi­na­ci­jos pre­kių ir pa­slau­gų sri­ty­je šiais me­tais at­lik­tas 51 ty­ri­mas (17 proc.).