Lygių galimybių kontrolierė siūlo keisti kompensavimo už privačius darželius Vilniuje tvarką
Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Lo­ba­čevs­ky­tė bai­gė ty­ri­mą dėl 100 eu­rų kom­pen­sa­ci­jos už pri­va­čius dar­že­lius Vil­niaus mies­te. Kon­tro­lie­rė pri­pa­ži­no ne­tie­sio­gi­nę dis­kri­mi­na­ci­ją dėl so­cia­li­nės pa­dė­ties bei siū­lo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai keis­ti kom­pen­sa­vi­mo tvar­ką.

Kaip tei­gia­ma Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai, ty­ri­mas pra­dė­tas sa­vo ini­cia­ty­va, ga­vus Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus aps­kri­ty­je tar­ny­bos pa­klau­si­mą. Dėl kom­pen­sa­vi­mo už vai­kų ug­dy­mą pri­va­čiuo­se dar­že­liuo­se tvar­kų įvai­rio­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se į Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bą jau krei­pė­si ir dau­giau as­me­nų.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė A.Lo­ba­čevs­ky­tė kons­ta­ta­vo: „Pa­si­tu­rin­tys tė­vai ar glo­bė­jai, ku­rie net ne­tei­kė pra­šy­mų sa­vo vai­kus ug­dy­ti vals­ty­bi­nė­se švie­ti­mo įstai­go­se ir iš­kart krei­pė­si į pri­va­čius dar­že­lius, ga­lė­tų at­si­dur­ti la­biau pa­lan­kio­je pa­dė­ty­je pa­gal so­cia­li­nę pa­dė­tį už tuos, ku­rie bu­vo pri­vers­ti ieš­ko­ti vie­tos pri­va­čiuo­se dar­že­liuo­se, nes jų vai­kai ne­ga­vo vie­tos vals­ty­bi­niuo­se dar­že­liuo­se. Taip tarp šių tė­vų gru­pių ga­lė­tų bū­ti pa­di­din­ta so­cia­li­nė at­skir­tis“.

At­li­ku­si ty­ri­mą, ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė nu­spren­dė kreip­tis į Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą ir siū­ly­ti pa­keis­ti Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2015 m. bir­že­lio 17 d. pri­im­tu spren­di­mu pa­tvir­tin­tą kom­pen­sa­vi­mo tvar­ką taip, jog bū­tų už­ti­krin­ta, kad vi­suo­se tei­sės ak­tuo­se bū­tų įtvir­tin­tos ly­gios tei­sės ir ga­li­my­bės, ne­pai­sant ly­ties, ra­sės, tau­ty­bės, kal­bos, kil­mės, so­cia­li­nės pa­dė­ties, ti­kė­ji­mo, įsi­ti­ki­ni­mų ar pa­žiū­rų, am­žiaus, ly­ti­nės orien­ta­ci­jos, ne­ga­lios, et­ni­nės pri­klau­so­my­bės, re­li­gi­jos.

Vil­niaus mies­to me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius sa­vo ruo­žtu tei­gia, kad į ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rės iš­va­dą rea­guo­ja­ma ne­bus. Anot R. Ši­ma­šiaus, kon­tro­lie­rės nuo­mo­nė yra abe­jo­ti­na.