Lyderių kaktomuša drumsčia koalicijos ramybę
Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos vir­šū­nes vėl su­kaus­tė įtam­pa – skam­biais par­eiš­ki­mais ap­sis­vai­dė prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ir so­cial­de­mo­kra­tų ved­liu ne­tru­kus tap­sian­tis Gin­tau­tas Pa­luc­kas. Aiš­ki­na­ma, kad taip du ly­de­riai de­mons­truo­ja sa­vo cha­rak­te­rius, ir ne­tru­kus pa­ma­ty­si­me, kuo vi­sa tai baig­sis.

Lai­mė­jęs Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­ko rin­ki­mus G. Pa­luc­kas lei­do su­pras­ti, kad žai­di­mo tai­syk­lės val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je tu­rės keis­tis. „Vals­tie­čiams“ jis iš­kė­lė ke­lias są­ly­gas: Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je tu­ri at­si­ras­ti dau­giau so­cial­de­mo­kra­tiš­ku­mo ir nuo­lat vyk­ti koa­li­ci­niai pa­si­ta­ri­mai.

Ta­čiau su S. Skver­ne­liu pir­ma­die­nį su­si­tik­ti pla­na­vęs G. Pa­luc­kas nie­ko ne­pe­šė. Prem­je­ras par­eiš­kė, kad ir ar­ti­miau­siu me­tu su bū­si­muo­ju soc­de­mų ly­de­riu su­si­tik­ti ne­ke­ti­na, be to, pa­siū­lė jam „grįž­ti į rea­ly­bę“.

Įgė­lė G. Paluckui

S. Skver­ne­lis in­ter­viu LRT ra­di­jui sa­kė, kad G. Pa­luc­kas tu­rė­tų su­si­vok­ti, kuo jis ta­po. „Sup­ran­tu di­džiu­lį džiaugs­mą pa­ga­liau lai­mė­jus ren­ka­mas par­ei­gas, bet tai soc­de­mų par­ti­jos vi­daus rei­ka­las. Na­cio­na­li­niu mas­tu nie­ko ne­įvy­ko. Tai yra ne Sei­mo rin­ki­mai, nors pa­gal iš­rink­to pir­mi­nin­ko re­to­ri­ką at­ro­do, kad įvy­ko nau­ji Sei­mo rin­ki­mai, su­si­for­ma­vo dau­gu­ma, so­cial­de­mo­kra­tai ga­vo dau­gu­mą rin­kė­jų. Tur­būt rei­kia grįž­ti į rea­ly­bę“, – tei­gė jis.

Pa­sak S. Skver­ne­lio, G. Pa­luc­kas tu­rė­tų veng­ti kel­ti nau­jas są­ly­gas „vals­tie­čiams“. Jo tei­gi­mu, po­kal­biai su da­bar­ti­ne LSDP va­do­vy­be ir frak­ci­ja Sei­me vyks­ta nuo­lat, tad prie­kaiš­tai dėl koa­li­ci­jos par­tne­rių ig­no­ra­vi­mo yra ne­pag­rįs­ti.

San­ty­kiai nė­ra sklandūs

G. Pa­luc­kas ti­ki­no, kad jo­kių žai­bų koa­li­ci­jo­je, bent jau iš so­cial­de­mo­kra­tų, nė­ra. „Gal prem­je­ras per emo­cin­gai su­rea­ga­vo į mū­sų par­ti­jos iš­dės­ty­tas tam ti­kras, kaip jis va­di­na, są­ly­gas ar rei­ka­la­vi­mus. Iš ti­krų­jų tai yra mū­sų bend­ro dar­bo, ku­ris ga­lė­tų bū­ti kons­truk­ty­ves­nis, gai­rės. Iš mū­sų pu­sės nė­ra jo­kio emo­ci­nio su­sip­rie­ši­ni­mo ar žai­bų. Bet san­ty­kiai koa­li­ci­jo­je, sa­vai­me su­pran­ta­ma, nė­ra sklan­dūs. Tai ir par­odo su­sier­zi­ni­mas, emo­ci­nis krū­vis. Ta­čiau ne­abe­jo­ju, jei bus koa­li­ci­jos par­tne­rių ge­ra­no­riš­ku­mas, vi­sus emo­ci­nius dir­gik­lius pa­ša­lin­si­me ir iš­sprę­si­me tuos klau­si­mus“, – kal­bė­jo jis. G. Pa­luc­kas svars­tė, kad karš­tą S. Skver­ne­lio reak­ci­ją į jo iš­dės­ty­tas min­tis ga­lė­jo su­kel­ti pa­si­rink­ti pri­ori­te­tai ir tai, kad jie ne­de­rin­ti su Sei­mo LSDP frak­ci­ja. „Ta­čiau tai mū­sų vi­daus rei­ka­las, mes tuos klau­si­mus frak­ci­jo­je taip pat spren­džia­me“, – ti­ki­no bū­si­ma­sis LSDP pir­mi­nin­kas.

Ne­pai­sy­da­mas prem­je­ro par­eiš­ki­mų apie ar­ti­miau­siu me­tu ne­pla­nuo­ja­mus su­si­ti­ki­mus, G. Pa­luc­kas aiš­ki­no, kad su S. Skver­ne­liu pla­nuo­ja pa­si­ma­ty­ti ne­tru­kus. Šian­dien va­ka­rop vyks val­dan­čio­sios dau­gu­mos frak­ci­jų su­si­ti­ki­mas, o ket­vir­ta­die­nį – koa­li­ci­jos ly­de­rių pa­si­ta­ri­mas. „Jei­gu jis ne­si­ren­gia juo­se da­ly­vau­ti, pa­si­ma­ty­si­me šiek tiek vė­liau“, – sa­kė G. Pa­luc­kas.

Ne­bi­jo kon­ser­va­to­rių konkurencijos

Ne­ra­dęs lai­ko su­si­ti­ki­mui su bū­si­muo­ju soc­de­mų ly­de­riu, S. Skver­ne­lis va­kar vėl su­si­ti­ko su opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­ku Gab­rie­liu­mi Lands­ber­giu. Tei­gia­ma, kad po­li­ti­kai ap­ta­rė nau­jo da­ri­nio – Ino­va­ci­jų ko­mi­si­jos – stei­gi­mą Sei­me.

G. Pa­luc­kas ne­ma­no, kad ne­be pir­mas toks prem­je­ro ir kon­ser­va­to­rių ly­de­rio su­si­ti­ki­mas yra sig­na­las so­cial­de­mo­kra­tams. „Y­ra ga­lio­jan­ti koa­li­ci­nė su­tar­tis, esa­me par­tne­riai. Jei­gu jau tie­siai švie­siai, ki­to­kių koa­li­ci­jų Sei­me tie­siog ne­ma­tau. Ži­no­ma, jei­gu mū­sų par­tne­riai at­si­sa­kys koa­li­ci­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų ir no­rės pa­mė­gin­ti dirb­ti vie­ni ma­žu­mo­je, tai ir­gi yra tam ti­kra ga­li­my­bė. Ta­čiau šis bend­ra­vi­mas su G. Lands­ber­giu, kon­ser­va­to­riais, ma­tyt, yra dau­giau da­ly­kiš­kas, sie­kiant už­si­ti­krin­ti pa­lai­ky­mą vie­nam ar ki­tam Vy­riau­sy­bės tei­kia­mam tei­sės ak­to pro­jek­tui, ku­ris ne­su­lauk­tų pa­lai­ky­mo pa­čio­je koa­li­ci­jo­je“, – dės­tė jis.

LSDP vi­ce­pir­mi­nin­ko Al­gir­do Sy­so nuo­mo­ne, tiek S. Skver­ne­lis, tiek G. Pa­luc­kas pra­lei­do pro­gą pa­ty­lė­ti. Klau­sia­mas, ko­dėl po­li­ti­kai ais­trin­gai rea­ga­vo į vie­nas ki­to žo­džius, jis tei­gė, kad jie abu yra jau­ni ir ne­pa­ty­rę. A. Sy­sas ne­abe­jo­ja, kad S. Skver­ne­lis ir G. Pa­luc­kas ga­liau­siai ras bend­rą kal­bą. „Vis­kas pa­vyks. Su­pran­ta­te, S. Skver­ne­lis, kaip ir aš, yra juo­do­jo hu­mo­ro ša­li­nin­kas, bet ne vi­si su­pran­ta juo­dą­jį hu­mo­rą“, – kal­bė­jo jis.

Taip pat LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas ak­cen­ta­vo ne­ma­tan­tis grės­mės val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai. Jo ma­ny­mu, par­tne­riams pa­vyks su­de­rin­ti in­te­re­sus ir į dar­bų prog­ra­mą įtrauk­ti dau­giau so­cial­de­mo­kra­tams ak­tua­lių idė­jų.

Ne­pai­sy­da­mas prem­je­ro par­eiš­ki­mų apie ar­ti­miau­siu me­tu ne­pla­nuo­ja­mus su­si­ti­ki­mus, Gin­tau­tas Pa­luc­kas tei­gė, kad su juo pla­nuo­ja pa­si­ma­ty­ti jau ne­tru­kus.

Pa­vo­jus koalicijai

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­rius Lau­ras Bie­li­nis pa­žy­mė­jo, kad S. Skver­ne­lis „tu­ri cha­rak­te­rį“ ir vi­sa­da pa­na­šiai rea­guo­ja į to­kias si­tua­ci­jas. Ki­ta ver­tus, iš­rink­ta­sis LSDP pir­mi­nin­kas, kaip nau­jas va­do­vas, taip pat tu­ri pa­de­mon­truo­ti tam ti­krą va­lią ir po­zi­ci­jų tvir­tu­mą. „Dėl šios prie­žas­ties abu ly­de­riai ne­iš­ven­gia­mai įei­na į konf­lik­to zo­ną ar san­ty­kį“, – aiš­ki­no jis.

Po­li­to­lo­go tei­gi­mu, S. Skver­ne­lio ir G. Pa­luc­ko su­si­kir­ti­mą ga­li­ma ver­tin­ti kaip or­ga­ni­za­ci­nį konf­lik­tą, kai nau­jas ly­de­ris į su­for­muo­tą struk­tū­rą žvel­gia nau­jai ir no­ri pa­ma­ty­ti ki­to­kius san­ty­kius koa­li­ci­jo­je. L. Bie­li­nio nuo­mo­ne, bū­si­mo­jo LSDP pir­mi­nin­ko pa­gei­dau­ja­mos ko­rek­ci­jos koa­li­ci­jos dar­bų prog­ra­mo­je yra įma­no­mos. Da­bar­ti­nę koa­li­ci­nę su­tar­tį su­da­rė nu­ei­nan­ti so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vy­bė ir do­ku­men­tas ati­tin­ka jų po­žiū­rį bei tuo­me­tę bū­se­ną. „Šian­dien ma­to­me, kad nau­jas ly­de­ris vi­sur no­ri po­ky­čių. Tai na­tū­ra­lu. Jis ne­iš­ven­gia­mai kvies dis­ku­si­ją dėl ga­li­mų ko­rek­ci­jų su­tar­ty­je“, – sa­kė VDU eks­per­tas.

Anot L. Bie­li­nio, S. Skver­ne­lis į koa­li­ci­nę su­tar­tį žvel­gia la­bai tech­niš­kai. Jam svar­bu, kad Vy­riau­sy­bė funk­cio­nuo­tų taip, kaip funk­cio­nuo­ja, ir ne­si­liau­tų dir­bu­si. Pers­vars­ty­ti su­si­ta­ri­mą reikš­tų su­stab­dy­ti su­si­for­ma­vu­sią iner­ci­ją. „Ki­ta ver­tus, ma­to­me du ly­de­rius, ku­rie yra ga­na am­bi­cin­gi, ne­lin­kę per­ne­lyg nuo­lai­džiau­ti. Dėl tos prie­žas­ties vie­nas ir ki­tas vie­šai tar­si dek­la­ruo­ja: iš­girsk ma­ne, aš ne­nu­si­lei­siu. To­kios jų dek­la­ra­ci­jos at­ro­do la­bai pa­vo­jin­gai koa­li­ci­jai, bet pa­lau­ki­me, gal per sa­vai­tę jie­du su­si­tiks, pa­kal­bės, ir vi­sos tos dek­la­ra­ci­jos įgis la­bai aiš­kią su­si­ta­ri­mo for­mą, at­si­ras ko­kių nors nuo­lai­dų iš abie­jų pu­sių ir gal­būt ma­ty­si­me rea­lų po­ky­čio kon­tū­rą ar­ba ski­li­mą“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.