Lyderiams Briuselio mandatas labiau prie širdies
Rin­ki­mams be­si­ruo­šian­čių par­ti­jų vė­liav­ne­šiai vis dar blaš­ko­si tarp Vil­niaus ir Briu­se­lio. Eu­ro­pi­nio man­da­to jie ža­da at­si­sa­ky­ti li­kus po­rai mė­ne­sių iki rin­ki­mų.

Pir­mi sa­vo par­ti­jų rin­ki­mų sa­ra­šuo­se ža­da bū­ti įra­šy­ti trys Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­riai – di­džiau­sios opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis, val­dan­čio­sios Dar­bo par­ti­jos (DP) va­do­vas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis bei for­ma­liai opo­zi­ci­jai pri­klau­san­čios, bet ne­re­tai val­dan­tie­siems pri­jau­čian­čios Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) vai­ri­nin­kas Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis. „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kū­rė­jas per ap­kal­tą nu­ša­lin­ta­sis pre­zi­den­tas Ro­lan­das Pa­ksas ga­li­my­bių bū­ti ved­liu ne­tu­ri, nes šios ka­den­ci­jos Sei­mas ne­įvei­kė jį rea­bi­li­tuo­ti ga­lin­čių tei­sės ak­tų. To­dėl ir pa­si­rin­ki­mo prob­le­ma jam nė­ra ak­tua­li.

Pasak Valentino Mazuronio, “darbiečiai” turės gerai pagalvoti prieš priimdami sprendimą, nes jei jis grįžtų į Lietuvą, Darbo partija Briuselyje liktų be savo atstovo.

Ko­men­ta­rai la­ko­niš­ki

TS-LKD są­ra­šo ly­de­ris ir vie­nos Kau­no apy­gar­dų vien­man­da­ti­nin­kas G. Lands­ber­gis EP man­da­to sa­kė at­si­sa­ky­siąs kaip ža­dė­jęs, „kai bus baig­ti su­da­ri­nė­ti par­ti­jos rin­ki­mų są­ra­šai“. „Ne vė­liau kaip lie­pos mė­ne­sį. Ta­da ti­krai at­si­sa­ky­siu man­da­to ir su­grį­šiu“, – LŽ sa­kė G. Lands­ber­gis. Briu­se­ly­je jį tu­rė­tų pa­keis­ti par­ti­jos ve­te­ra­nė, bu­vu­si eu­ro­par­la­men­ta­rė Lai­ma Liu­ci­ja And­ri­kie­nė. 2014 me­tais vy­ku­siuo­se EP rin­ki­muo­se ji li­ko tre­čia, per plau­ką at­si­li­ko nuo par­ti­jos ko­le­gos Al­gir­do Sau­dar­go. „Ne­siim­siu ver­tin­ti. Rin­kė­jai įver­ti­no, tuo vis­kas ir pa­sa­ky­ta“, – la­ko­niš­kai apie sa­vo įpė­di­nę kal­bė­jo TS-LKD ly­de­ris.

V. To­ma­ševs­kis va­kar LŽ pa­tvir­ti­no tik vie­ną da­ly­ką – LLRA į rin­ki­mus ves bū­tent jis. Ka­da at­si­sa­ky­siąs EP man­da­to, kas jį pa­keis Briu­se­ly­je ir ka­da bus pa­skelb­ti par­ti­jos rin­ki­mų są­ra­šai, po­li­ti­kas at­skleis­ti ne­no­rė­jo. „Ko­dėl tu­rė­čiau jums sa­ky­ti? Tai mū­sų vi­di­niai klau­si­mai“, – tei­gė V. To­ma­ševs­kis. Pa­gal LLRA są­ra­šą par­ti­jos ly­de­rį EP tu­rė­tų pa­keis­ti Vil­niaus ra­jo­no me­rė Ma­ri­ja Rekst, po jos – Sei­mo na­rė Iri­na Ro­zo­va.

Ne­leng­vas spren­di­mas

V. Ma­zu­ro­nis ti­ki­no pa­klu­siąs bet ko­kiam par­ti­jos spren­di­mui – ar­ba ves­ti DP į rin­ki­mus, ar­ba lik­ti EP na­riu. Pa­si­rin­kus pir­mą­jį va­rian­tą, jo tu­ri­mas eu­ro­pi­nis man­da­tas pe­rei­tų „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“, pa­gal ku­rios są­ra­šą jis bu­vo iš­rink­tas į EP. Pa­sak V. Ma­zu­ro­nio, „dar­bie­čiai“ tu­rės ge­rai pa­gal­vo­ti prieš pri­im­da­mi spren­di­mą. Jei jis grįž­tų į Lie­tu­vą, DP Briu­se­ly­je lik­tų be sa­vo at­sto­vo. Pa­gal par­ti­jos są­ra­šą į EP iš­rink­tas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas sa­vo na­rys­tę DP yra su­stab­dęs. „Ant svars­tyk­lių rei­kia su­dė­ti abie­jų va­rian­tų pliu­sus ir mi­nu­sus. Su­va­žia­vi­me la­bai aiš­kiai pa­sa­kiau – esu pa­si­ren­gęs vi­siems spren­di­mams, ku­riuo­se mes lai­ky­si­me nau­din­giau­siais par­ti­jai. Pa­si­rin­ki­mas su­nkus, bet mes jį pa­da­ry­si­me“, – tei­gė V. Ma­zu­ro­nis.

DP pir­mi­nin­kas ma­no, jog vie­nas iš ar­gu­men­tų par­ti­jai ap­sisp­ręs­ti dėl jo to­les­nės po­li­ti­nės kar­je­ros ga­lė­tų bū­ti tas, kad jo įpė­di­niu Briu­se­ly­je tap­tų „tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis. V. Ma­zu­ro­nio nuo­mo­ne, „ži­nant Pe­tro pa­žiū­ras ir emo­cin­gą cha­rak­te­rį, gar­bės ir nau­dos ne­bū­tų daug“. Ly­de­rio tei­gi­mu, DP rin­ki­mų są­ra­šai bus pa­tvir­tin­ti lie­pos pa­bai­go­je ar rugp­jū­čio pra­džio­je. Tuo­met ir pa­aiš­kės, ar jis griš į Lie­tu­vą. Tuo me­tu P. Gra­žu­lis LŽ sa­kė ne­ti­kįs, kad V. Ma­zu­ro­nis at­si­sa­ky­siąs dar­bo EP. „E­su ti­kras šim­tu pro­cen­tų, kad jis ne­ves „dar­bie­čių“ į rin­ki­mus. To­dėl ne­svars­tau ga­li­my­bės vyk­ti į Briu­se­lį“, – tei­gė „tvar­kie­tis“.

Lauks iki pa­sku­ti­nio

Po­li­to­lo­go Ber­na­ro Iva­no­vo tei­gi­mu, at­si­sa­ky­ti dar­bo EP par­ti­jų ly­de­riai ne­sku­ba dėl pa­pras­tos prie­žas­ties. „Briu­se­lio man­da­tas – jų duo­na kas­die­nė, re­sur­sas vi­sais at­žvil­giais – ir fi­nan­si­niu, ir pres­ti­žo. O vi­sa tai, kad jie ten la­bai su­nkiai ir daug dir­ba, kad Eu­ro­pai jų dar­bai la­bai svar­būs, švel­niai ta­riant, yra gud­ra­vi­mas“, – LŽ sa­kė po­li­to­lo­gas. To­dėl, pa­sak jo, at­sis­vei­ki­ni­mą su Briu­se­liu par­ti­jų va­do­vai tem­pia iki pa­sku­ti­nio ga­li­mo ter­mi­no. Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai rin­ki­mų są­ra­šus par­ti­jos tu­ri pa­teik­ti iki rugp­jū­čio 5 die­nos. Pa­gal anks­čiau ga­lio­ju­sias tei­sės nuo­sta­tas į EP iš­rink­ti po­li­ti­kai ga­lė­jo da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se, o per­ga­lės at­ve­ju – ap­sisp­ręs­ti, ko­kį man­da­tą pa­si­lik­ti. Ta­čiau per­nai pa­tai­sy­tas Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad į Sei­mą iš­rink­tas EP na­rys sa­vai­me ne­ten­ka eu­ro­pi­nio man­da­to.