LVŽS rinkimų sąrašo lyderiu patvirtino S. Skvernelį
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LŽVS) są­ra­šo ly­de­riu pa­tvir­ti­no bu­vu­sį vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą Sau­lių Skver­ne­lį. Už to­kį spren­di­mą penk­ta­die­nį bal­sa­vo 45 šios par­ti­jos ta­ry­bos na­riai, su­si­lai­kė 3.

„E­su įsi­ti­ki­nęs, jog tai – ge­riau­sias spren­di­mas. Vi­suo­me­nei ir vals­ty­bei rei­kia ly­de­rio, ku­rio re­pu­ta­ci­ja, kom­pe­ten­ci­ja ir pro­fe­sio­na­lu­mas ne­kel­tų net men­kiau­sių abe­jo­nių. S.Skver­ne­lis – bū­tent toks žmo­gus“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gia LVŽS pir­mi­nin­kas R.Kar­baus­kis.

Apie spren­di­mą rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti su LVŽS S.Skver­ne­lis pra­ne­šė ko­vo pa­bai­go­je.

S.Skver­ne­lis pa­brė­žė ne­ke­ti­nąs bū­ti jo­kios par­ti­jos na­riu ir tai įvar­di­jo kaip vie­ną le­mia­mų mo­ty­vų, ko­dėl pa­si­rin­ko bū­tent LVŽS.

Su LVŽS rin­ki­muo­se taip pat da­ly­vaus ir gy­dy­to­jas Au­re­li­jus Ve­ry­ga, eko­no­mis­tas Sta­sys Ja­ke­liū­nas, aka­de­mi­kas Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša ir Sei­mo na­rys Po­vi­las Urb­šys.