LVŽS nesitars dėl kandidatų palaikymo antrajame ture
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LŽVS) ne­ke­ti­na tar­tis su ki­to­mis par­ti­jo­mis dėl kan­di­da­tų pa­lai­ky­mo an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re. Tiek par­ti­jos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, tiek są­ra­šo ly­de­ris Sau­lius Skver­ne­lis ti­ki­na, kad ki­tų par­ti­jų ly­de­rių pa­lai­ky­mas kan­di­da­tams ne­tu­ri reikš­mės rin­kė­jams.

„Aš iš ti­krų­jų ma­nau, kad mes per daug su­reikš­mi­na­me par­ti­jų va­do­vų įta­ką, siū­lant pa­si­rink­ti kan­di­da­tą an­tra­ja­me tu­re. Rin­kė­jai at­si­rinks ir be mū­sų ki­ši­mo­si“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pir­ma­die­nį sa­kė po pir­mo­jo tu­ro pir­mau­jan­čios LŽVS va­do­vas R.Kar­baus­kis.

To­kią nuo­mo­nę iš­sa­kė ir S.Skver­ne­lis: „Mes per­ver­ti­na­me par­ti­jų ly­de­rių pa­sa­ky­mus rem­ti vie­ną ar ki­tą kan­di­da­tą. Šie rin­ki­mai par­odė, kad žmo­nės bal­suo­ja už as­me­ny­bes“.

Pa­klaus­tas, ar kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis ga­lė­tų tap­ti prem­je­ru, jei vals­tie­čiai – ža­lie­ji lik­tų an­tra par­ti­ja po an­tro­jo tu­ro, R.Kar­baus­kis kar­to­jo, jog šiuo me­tu ne­si­de­ra dėl koa­li­ci­jos su ki­to­mis par­ti­jo­mis, o LŽVS bus pir­mi ir for­muos koa­li­ci­ją.

„Mes dar sy­kį kar­to­ja­me, kad jo­kių de­ry­bų ne­ve­da­me, mes bū­si­me pir­mi po an­tro­jo tu­ro ir dėl to mes bū­si­me for­muo­jan­tie­ji koa­li­ci­ją“, – tei­gė R.Kar­baus­kis. Anot jo, vis dar ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė de­rė­tis tiek su so­cial­de­mo­kra­tais, tiek ir su kon­ser­va­to­riais.

R.Kar­baus­kis kar­to­jo, kad iš pa­te­ku­sių į Sei­mą par­ti­jų koa­li­ci­jo­je ne­dirb­tų tik su „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mu“, o su ki­to­mis par­ti­jo­mis, tarp jų ir li­be­ra­lais, ga­lė­tų kal­bė­tis apie bend­rą dar­bą.

„Sup­ran­tu, kad vie­na tik li­ko par­ti­ja, ku­rią mes lai­kė­me su ku­ria ne­bū­si­me koa­li­ci­jo­je. Tai yra „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, ku­ri pra­ėjo 5 proc. Ki­ta, kol kas, at­ro­do, ne­praė­jo dau­gia­man­da­tė­je (Dar­bo par­ti­ja– BNS). (...) Jei­gu kaž­ko­kie kal­ti­ni­mai ty­ri­mo me­tu bus iš­reikš­ti Li­be­ra­lų są­jū­džiui, ne­ga­lė­si­me dirb­ti kar­tu, kol kas to nė­ra“, – ti­ki­no LŽVS pir­mi­nin­kas.