LVŽS neatsitraukia: tautą blaivins, kaip sumąstė
Sei­me tę­sia­si ba­ta­li­jos dėl prie­mo­nių al­ko­ho­lio var­to­ji­mui ma­žin­ti. Įvai­rius pa­siū­ly­mus aps­vars­tęs par­la­men­ti­nis ko­mi­te­tas po­zi­ci­jos iš es­mės ne­pa­kei­tė ir ma­no, kad va­duo­ti ša­lį iš al­ko­ho­liz­mo ža­ban­gų rei­kia ra­di­ka­liais spren­di­mais.

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas (SRK) va­kar svars­tė Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis sie­kia­ma ma­žin­ti svai­gių­jų gė­ri­mų prie­ina­mu­mą. Pri­tar­ta siū­ly­mui, kad nuo ki­tų me­tų al­ko­ho­lį ga­lė­tų var­to­ti tik 20 me­tų su­lau­kę as­me­nys. Be to, su­tin­ka­ma, kad ne­mo­ka­muo­se ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se tu­rė­tų bū­ti įreng­tos spe­cia­lios zo­nos, kur bū­tų pre­kiau­ja­ma al­ko­ho­liu. Šios ir ki­tos „vals­tie­čių“ ini­cia­ty­vos vėl su­lau­kė dau­gy­bės opo­nen­tų kri­ti­kos.

Sa­vo nuo­mo­nę dėl už­mo­jų ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą par­eiš­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Prie dis­ku­si­jų pri­si­dė­jo ir Baž­ny­čia.

Ga­lės bal­suo­ti, bet ne gerti

Sei­mo SRK ne­su­ti­ko su pa­siū­ly­mais pa­lik­ti da­bar ga­lio­jan­čią tvar­ką ir pa­lai­mi­no „vals­tie­čių“ ini­ci­juo­tas įsta­ty­mo pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias pa­di­din­ti am­žių žmo­nių, ku­riems pa­gal įsta­ty­mą bū­tų lei­džia­ma var­to­ti al­ko­ho­lį. Da­bar iš­lenk­ti bo­ka­lą alaus ar pa­kel­ti tau­rę vy­no le­ga­lu nuo 18 me­tų, o nuo 2018-ųjų tai ga­lė­tų da­ry­ti tik 20 su­lau­kę as­me­nys. Tie­sa, tam dar tu­ri pri­tar­ti Sei­mas.

To­kius pa­kei­ti­mus kri­ti­ka­vo ne vie­nas opo­zi­ci­jos at­sto­vas. Pa­lik­ti da­bar ga­lio­jan­čią tvar­ką ra­gi­nę li­be­ra­lai aiš­ki­no, kad toks siū­ly­mas yra ne­lo­giš­kas, nes 18 su­lau­kę jau­nuo­liai ga­li bal­suo­ti rin­ki­muo­se, su­da­ry­ti san­tuo­ką, bū­ti pa­šauk­ti tar­nau­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je. Ta­čiau, įsi­ga­lio­jus mi­nė­toms pa­tai­soms, ne­be­ga­lės iš­ger­ti al­ko­ho­lio.

Sei­mo SRK pir­mi­nin­kė Ag­nė Ši­rins­kie­nė at­si­kir­to sa­ky­da­ma, kad al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ne­ga­li­ma ly­gin­ti su Tė­vy­nės gy­ny­ba.

„Vi­so ge­ro Palangai“

Da­lies par­la­men­ta­rų pa­si­pik­ti­ni­mo su­lau­kė ir pla­nuo­ja­mi pa­kei­ti­mai par­duo­dant al­ko­ho­lį per šven­tes ir ren­gi­nius. Rei­ka­la­vi­mas įreng­ti spe­cia­lias zo­nas, kur bū­tų pre­kiau­ja­ma svai­giai­siais gė­ri­mais, ku­rių stip­ru­mas ne­vir­šy­tų 7,5 proc., ir drau­di­mas į jas pa­tek­ti jau­nuo­liams iki 20 me­tų Sei­mo SRK vi­ce­pir­mi­nin­kui „tvar­kie­čiui“ Re­mi­gi­jui Že­mai­tai­čiui pri­me­na cir­ką.

Pik­tin­ta­si, kad per ren­gi­nį no­rė­da­mi iš­ger­ti alaus tė­vai tu­rės už spe­cia­lios zo­nos ri­bų pa­lik­ti vai­kus. „To­kį cir­ką Eu­ro­po­je tu­rė­si­me pir­mą kar­tą. Ne ag­ro­no­mo rei­ka­las kiš­tis į to­kius da­ly­kus“, – par­eiš­kė R. Že­mai­tai­tis, įgel­da­mas „vals­tie­čių“ ly­de­riui Ra­mū­nui Kar­baus­kiui.

Sei­mo SRK at­me­tė siū­ly­mą leis­ti sa­vi­val­dy­bėms spręs­ti, ka­da ri­bo­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ji­mą ren­gi­nių me­tu. Pla­nuo­ja­ma įtvir­tin­ti nuo­sta­tą, kad al­ko­ho­liu bū­tų ga­li­ma pre­kiau­ti tik per mo­ka­mus ren­gi­nius, o ne­mo­ka­mos šven­tės pri­va­lė­tų bū­ti blai­vios.

Taip pat Sei­mo SRK ne­pri­ta­rė ke­lių par­la­men­ta­rų siū­ly­mui leis­ti al­ko­ho­liu pre­kiau­ti pa­vil­jo­nuo­se, juos pri­sky­rus maž­me­ni­nės pre­ky­bos vie­toms. „Pa­lan­gai vi­so ge­ro“, – taip šį spren­di­mą įver­ti­no R. Že­mai­tai­tis. Ta­čiau svai­giai­siais gė­ri­mais ir to­liau bū­tų ga­li­ma pre­kiau­ti ne­sta­cio­na­rio­se lau­ko ka­vi­nė­se.

Grei­čiau­siai par­odo­se ne­bus ga­li­ma par­agau­ti stip­res­nių kaip 13 proc. al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, nors kai ku­rie Sei­mo na­riai siū­lė, kad per spe­cia­liuo­sius ren­gi­nius bū­tų leis­ta ska­nau­ti gė­ri­mus, ku­riuo­se tū­ri­nė eti­lo al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ja sie­kia 14 pro­cen­tų. Aiš­kin­ta, kad aukš­čiau­sios rū­šies rau­do­na­sis vy­nas daž­nai yra stip­res­nis nei 13 laips­nių, bet to­kie ar­gu­men­tai dau­gu­mos Sei­mo SRK na­rių ne­įti­ki­no.

Rei­kia ma­žiau ge­rian­čios Lietuvos

Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė tei­gia­mai ver­ti­na in­ten­sy­vias dis­ku­si­jas dėl al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ma­ži­ni­mo. „Al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mas tu­ri bū­ti ma­ži­na­mas, bet vis­kas tu­ri vyk­ti ne­per­žen­giant pro­to ri­bų, kad ne­su­kel­tų la­bai ne­ga­ty­vių eko­no­mi­nių pa­sek­mių, ne­pa­di­din­tų še­šė­li­nio vers­lo, įvai­rių kon­tra­ban­di­nių reiš­ki­nių. To­dėl ti­kiuo­si, kad po vi­sų dis­ku­si­jų ma­ty­si­me ra­cio­na­les­nį pa­siū­ly­mą ant sta­lo“, – sa­kė ša­lies va­do­vė.

Lie­tu­vos Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­kas Gin­ta­ras Gru­šas įver­ti­no Lie­tu­vo­je vyks­tan­čias dis­ku­si­jas dėl al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mo ir kon­tro­lės.

Alinos Ožič nuotrauka

„Gin­či­ja­ma­si, ar ti­krai mes pir­mi pa­sau­ly­je (o gal ne pir­mi? Gal an­tri ar tre­ti?..). Dis­ku­tuo­ja­ma, ar al­ko­ho­lio kon­tro­lės prie­mo­nės tu­rė­tų pa­lies­ti tuos, ku­rie ne­tu­ri al­ko­ho­liz­mo prob­le­mos. Vie­šo­ji erd­vė įgar­si­na bal­sus tų, ku­rie sėk­min­gi, ku­rie lais­vi, ku­rie mo­ka sai­kin­gai ger­ti, vers­li­nin­kų, sce­nos žvaigž­džių – vi­sų, ku­rie sa­ko: „Tai jų, o ne mū­sų prob­le­ma.“

Iš šių dis­ku­si­jų at­ro­do, kad mū­sų vi­suo­me­nė svei­ka, tik jo­je yra pa­vie­nių li­go­nių – jais ir rei­kia pa­si­rū­pin­ti. Mū­sų vi­suo­me­nė pa­mir­šo, ką reiš­kia so­li­da­ru­mas. Yra ko­vų, ku­rių ne­lai­mė­si­me, jei stip­rie­ji ne­su­tiks pri­siim­ti naš­tos kar­tu su silp­nai­siais, svei­kie­ji – su ser­gan­čiais“, – iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas.

Da­bar iš­lenk­ti bo­ka­lą alaus ar pa­kel­ti tau­rę vy­no le­ga­lu nuo 18 me­tų, o nuo 2018-ųjų tai ga­lė­tų da­ry­ti tik 20 su­lau­kę as­me­nys. Tie­sa, tam dar tu­ri pri­tar­ti Sei­mas.

G. Gru­šas pri­mi­nė, kad mū­sų ša­lį ne kar­tą su­krė­tė bai­sios tra­ge­di­jos, ku­rių au­ko­mis ta­po ma­ža­me­čiai vai­kai. Jis ak­cen­ta­vo, jog moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad tri­mis iš ke­tu­rių smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jais smur­tau­ja nuo al­ko­ho­lio aps­vai­gę as­me­nys.

„Mums rei­kia sau­gios Lie­tu­vos. Sau­gios pir­miau­sia aug­ti vai­kui. Ta­čiau tam mums rei­kia ma­žiau ge­rian­čios Lie­tu­vos. Jei al­ko­ho­lio var­to­ji­mas ne­su­ma­žės, mums nie­ka­da ne­pa­kaks vai­ko tei­sių ap­sau­gos dar­buo­to­jų, ga­lin­čių ap­sau­go­ti vai­kus. Rei­kia su­pras­ti, kad ma­žiau su­var­to­jant al­ko­ho­lio bus ma­žiau jo par­duo­da­ma, o tai yra tam ti­kri kaš­tai vers­lui. Pre­ky­bos ri­bo­ji­mas ga­li pa­lies­ti kiek­vie­ną iš mū­sų, ir tai bus mū­sų su­mo­ka­mi kaš­tai. Ta­čiau svei­kes­nės ir sau­ges­nės Lie­tu­vos ne­pa­siek­si­me, jei ne­su­tik­si­me sa­va­no­riš­kai pri­siim­ti da­lies kaš­tų už to­kią Lie­tu­vą“, – ti­ki­no ar­ki­vys­ku­pas.