LVŽS lyderiu perrinktas R. Karbauskis
Šeš­ta­die­nį Kau­ne vyks­tan­čia­me Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) su­va­žia­vi­me par­ti­jos pir­mi­nin­ku per­rink­tas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

„Lau­kia di­džiu­lis dar­bas ir Sei­me, ir Vy­riau­sy­bė­je. Bet svar­biau­sia yra at­ves­ti mū­sų par­ti­ją į sa­vi­val­dos rin­ki­mus ir juos lai­mė­ti“, – kal­bė­jo R.Kar­baus­kis, dė­ko­da­mas už jam par­ody­tą pa­si­ti­kė­ji­mą.

Jis LVŽS ly­de­riu per­rink­tas dar dve­jiem me­tams. Ly­de­rį „vals­tie­čiai“ rin­ko iš vie­nin­te­lio kan­di­da­to. Pa­sak R.Kar­baus­kio, ki­tų kan­di­da­tų į pir­mi­nin­kus ne­at­si­ra­do dėl sėk­min­gų rin­ki­mų.

„Aš ma­nau, kad kiek­vie­nas par­ti­jos va­do­vas po pra­lai­mė­tų rin­ki­mų tu­rė­tų pri­sim­ti at­sa­ko­my­bę, kad par­ti­ja ne­pa­sie­kė no­rė­to re­zul­ta­to. Šiuo at­ve­ji LVŽS na­riai ma­no, kad re­zul­ta­tas vir­ši­jo lū­kes­čius ir dėl to ti­kriau­siai ne­bu­vo ban­dy­mo kaž­ko­kios al­ter­na­ty­vos siū­ly­ti“, – žur­na­lis­tams sa­kė R.Kar­baus­kis.

Jis pa­brė­žė, kad tai ne­reiš­kia, jog par­ti­jo­je trūks­ta de­mo­kra­ti­jos ir ti­kė­jo­si, kad par­ti­jai pa­vyks iš­siug­dy­ti nau­jus ly­de­rius.

„Ti­kiuo­si, kad at­ėjo į są­jun­gą jau­ni­mo ir kad iš­augs nau­ji ly­de­riai. Ne­su ma­nan­tis, kad esu am­ži­nas kaip pir­mi­nin­kas ir ti­kiuo­si, kad jau­ni­mas pa­keis“, – pri­dū­rė jis.

Taip pat su­va­žia­vi­me pa­tvir­tin­ta dvy­li­ka pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų.

„Į pa­va­duo­to­jus kvie­čiau žmo­nes, ku­rie yra Sei­mo va­do­vy­bė­je, Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kai ir pa­va­duo­to­jai, frak­ci­jos va­do­vy­bė­je ir at­ski­rai du žmo­nės, ku­rie nė­ra Sei­me, bet bū­tų svar­būs kaip pa­va­duo­to­jai“, – pri­sta­ty­da­mas kan­di­da­tus sa­kė R.Kar­baus­kis.

Pir­muo­ju par­ti­jos pa­va­duo­to­ju ta­po eu­ro­par­la­men­ta­ras Bro­nis Ro­pė, taip pat pa­va­duo­to­jais iš­rink­ti Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė, Sei­mo na­riai Gre­ta Kil­di­šie­nė, Auš­ri­nė Nor­kie­nė, Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius, Min­dau­gas Pui­do­kas, To­mas To­mi­li­nas, And­rie­jus Stan­či­kas, Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, Pa­ne­vė­žio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Po­vi­las Ža­gu­nis, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas Ar­vy­das Ne­kro­šius ir Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to se­na­to na­rys Kęs­tu­tis Ma­žei­ka.

Tai pat „vals­tie­čiai“ pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją, ku­rio­je tei­gia­ma, jog ar­ti­miau­siais me­tais bū­ti­na „pa­ruoš­ti ir įgy­ven­din­ti es­mi­nes re­for­mas vi­so­se vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mo sri­ty­se, tarp ku­rių pa­grin­di­nės – so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mo, de­cen­tra­li­za­ci­jos, so­cia­liai ne­atri­bo­jan­čio švie­ti­mo ir įtrau­kios kul­tū­ros, kai­mo gy­vy­bin­gu­mo ir re­gio­nų at­gai­vi­ni­mo, svei­kos gy­ven­se­nos, smul­kaus ir vi­du­ti­nio vers­lo ska­ti­ni­mo, emig­ra­ci­jos stab­dy­mo, kraš­to ap­sau­gos stip­ri­ni­mo, vi­suo­me­nės sau­gu­mo ir tei­sin­gu­mo už­ti­kri­ni­mo“.

Pa­sak R.Kar­baus­kio, šie po­ky­čiai bu­vo nu­ma­ty­ti par­ti­jos prog­ra­mo­je, jie at­sis­pin­dės ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je.

R. Kar­baus­kis tei­gia, kad val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja yra tvir­ta ir „į­kal­ti pleiš­to“ tarp „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų.

„Da­bar tai yra nau­jas pleiš­tas, ku­rį ban­do įkal­ti, beieš­ko­da­mi, ko im­tis. Ga­liu už­ti­krin­tai pa­sa­ky­ti, nes man te­ko šne­kė­ti su so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos va­do­vais: ne­pa­vyks ir ši­to pleiš­to įkal­ti. Ne­pa­vyks“, – šeš­ta­die­nį Kau­ne vyks­tan­čia­me par­ti­jos su­va­žia­vi­me kal­bė­jo R.Kar­baus­kis.

Jis ti­ki­no, kad ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja apie kai ku­rių so­cial­de­mo­kra­tų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą dar­bu koa­li­ci­jo­je su „vals­tie­čiais“ yra da­lis koor­di­nuo­ja­mo iš­puo­lio prieš val­dan­čią­ją par­ti­ją.

„Da­bar aš drįs­tu ma­ny­ti, kad tai yra koor­di­nuo­ja­ma. Nes pa­sku­ti­nai da­ly­kai, ku­rie da­ro­si spau­do­je, yra pa­sa­ko­ji­mas, kaip soc­de­mai su­kly­do, kad ėjo į koa­li­ci­ją. Da­bar nau­ja te­ma at­si­ra­do. Ne­pa­vy­ko su­prie­šin­ti Sau­liaus ir ma­nęs, ne­pa­vy­ko pa­da­ry­ti, kad frak­ci­ja iš­si­vaikš­čio­tų po rin­ki­mų“, – kal­bė­jo „vals­tie­čių“ ly­de­ris.

Sa­vo kal­bo­je jis ra­gi­no „vals­tie­čius“ iš­lik­ti iš­ti­ki­mus sa­vo ver­ty­bėms.

„Mes tu­ri­me pir­miau­sia iš­lik­ti iš­ti­ki­mi sa­vo ver­ty­bėms. Jei­gu mes nors ko­kiu mo­men­tu pa­gal­vo­si­me, kad da­bar (svar­bu – BNS) val­džia, o ne ver­ty­bės, dėl ku­rių mes esa­me iš­rink­ti, dėl ku­rių žmo­nės bal­sa­vo, to­kiu at­ve­ju mus nu­ra­šys į is­to­ri­ją. Nu­ra­šys ne pa­čiais ge­riau­siais žo­džiais“, – sa­kė R.Kar­baus­kis.

LŽVS tu­ri per 4 tūkst. na­rių. Per per­nai spa­lį vy­ku­sius Sei­mo rin­ki­mus „vals­tie­čiai“ ga­vo 56 man­da­tus iš 141. Par­ti­ja tu­ri prem­je­ro pos­tą ir dau­gu­mą mi­nis­trų port­fe­lių.