LVAT nusprendė nenagrinėti Lietuvos gėjų lygos skundo
Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas nu­spren­dė, kad teis­mui nė­ra pa­grin­do nag­ri­nė­ti Lie­tu­vos gė­jų ly­gos (LGL) skun­dą dėl Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­bos (ŽEIT) iš­va­dos.

Or­ga­ni­za­ci­ja skun­de tei­gė, kad re­mian­tis iš­va­da te­le­vi­zi­ja at­si­sa­kė ro­dy­ti vaiz­do kli­pą apie sek­sua­li­nes ma­žu­mas, ta­čiau teis­mas nu­ro­dė, kad iš­va­da yra tik re­ko­men­da­ci­nio po­bū­dio do­ku­men­tas, ir pa­tvir­ti­no že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą.

„Tei­sė­jų ko­le­gi­ja kons­ta­tuo­ja, kad gin­či­ja­ma iš­va­da bu­vo re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio, ne­su­kė­lė par­eiš­kė­jui tei­si­nių pa­sek­mių, to­dėl pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas pa­grįs­tai kons­ta­ta­vo, jog toks ak­tas ne­ga­li bū­ti gin­čo ad­mi­nis­tra­ci­nia­me teis­me ob­jek­tu“, - ra­šo­ma teis­mo nu­tar­ty­je.

Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­rė Zi­ta Zam­žic­kie­nė rug­sė­jį pa­tvir­ti­no eks­per­tų gru­pės iš­va­dą, ku­rio­je nu­ro­do­ma, kad vaiz­do kli­pas apie sek­sua­li­nes ma­žu­mas tu­ri ne­igia­mą po­vei­kį ne­pil­na­me­čių emo­ci­nei, dva­si­nei, psi­chi­nei rai­dai bei svei­ka­tai, pa­ma­ti­nių ver­ty­bių gy­ve­ni­me tin­ka­mam for­ma­vi­mui­si.

Eks­per­tų iš­va­do­je pa­žy­mi­ma, jog vaiz­do kli­pe „die­gia­ma idė­ja, kad šei­mą ga­li su­kur­ti ir tos pa­čios ly­ties as­me­nys“ ir „iš­reiš­kia­mas ra­gi­ni­mas keis­ti po­žiū­rį į vie­na­ly­tę šei­mą“.

LGL at­sto­vai tvir­ti­na, jog rem­da­ma­si iš­va­da TV3 te­le­vi­zi­ja vaiz­do kli­pą su­ti­ko trans­liuo­ti tik nuo 23 iki 6 va­lan­dos ir pa­žy­mė­jus rai­de S.

Iš­va­dą su­kri­ti­ka­vo Lie­tu­vos psi­cho­lo­gų są­jun­ga, ku­ri par­eiš­kė, kad ne­igia­mą įta­ką ne­pil­na­me­čiams da­ro ne sek­sua­li­nių ma­žu­mų rek­la­ma, o jos drau­di­mas.

Lie­tu­vos gė­jų ly­ga tei­gia, kad vaiz­do kli­pu siek­ta „pa­ro­dy­ti, kad vi­suo­me­nė­je eg­zis­tuo­ja ki­tą sek­sua­li­nę orien­ta­ci­ją tu­rin­tys as­me­nys, ku­rie (...) ne­no­ri bū­ti en­gia­mi ar dis­kri­mi­nuo­ja­mi“, ta­čiau kli­pas „nie­kaip ne­ska­ti­na žiū­ro­vų tap­ti ho­mo­sek­sua­liais ir kur­ti to­kią šei­mą“.

Vaiz­do kli­pe skel­bia­mi „ste­reo­ti­pai“ apie sek­sua­li­nes ma­žu­mas ir ro­do­mos ho­mo­sek­sua­lių as­me­nų po­rų gy­ve­ni­mo aki­mir­kos, pa­tei­kia­mi sta­tis­ti­niai duo­me­nys, kad tik 12 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų tei­gia pa­žįs­tan­tys bent vie­ną les­bie­tę, gė­jų ar bi­sek­sua­lų as­me­nį ir tei­gia­ma, kad „li­kę 88 proc. taip pat pa­žįs­ta, tik to ne­ži­no“. Rek­la­mo­je ma­ty­ti vai­ki­nas, vil­kin­tis marš­ki­nė­lius su už­ra­šu „Už šei­mų įvai­ro­vę“, o po vai­vo­rykš­tės spal­vų vė­lia­va skel­bia­mas už­ra­šas „Šei­ma yra šei­ma“.

Ne­pil­na­me­čių ap­sau­gos nuo ne­igia­mo vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos po­vei­kio įsta­ty­mas nu­ma­to, kad ne­pil­na­me­čiams ken­kia ir tu­ri bū­ti ri­bo­ja­ma to­kia in­for­ma­ci­ja, ku­ria nie­ki­na­mos šei­mos ver­ty­bės, ska­ti­na­ma ki­to­kia, ne­gu Kons­ti­tu­ci­jo­je ir Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se įtvir­tin­ta, san­tuo­kos su­da­ry­mo ir šei­mos kū­ri­mo samp­ra­ta.

LGL pir­mi­nin­kas Vla­di­mi­ras Si­mon­ko BNS penk­ta­die­nį sa­kė, kad šis tei­sės ak­tas „pri­me­na ho­mo­sek­sua­lu­mo pro­pa­gan­dos drau­di­mo įsta­ty­mą Ru­si­jo­je“, ir ne­at­me­tė ga­li­my­bės skųs­tis Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mui Stras­bū­re.

„Liūd­na, kad Lie­tu­vo­je ga­lio­ja Vla­di­mi­ro Pu­ti­no įsta­ty­mas - mums vi­siems ži­no­ma, kad yra kri­ti­kuo­ja­mas V.Pu­ti­no an­ti­gė­jiš­kas ho­mo­fo­biš­kas įsta­ty­mas, bet jis iš es­mės Eu­ro­pos Są­jun­go­je, Lie­tu­vo­je, yra la­bai pa­na­šus. Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ką mes da­ry­si­me, ka­dan­gi tik­tai va­kar ga­vo­me teis­mo spren­di­mą. Yra įvai­rių min­čių, be abe­jo, tei­si­nin­kai tu­ri iš­nag­ri­nė­ti, ar ši­ta by­la ga­lė­tų ke­liau­ti į Stras­bū­rą. Man, kaip ne tei­si­nin­kui, aiš­ku, no­rė­tų­si pa­sa­ky­ti - ge­rai, ke­liau­jam į Stras­bū­rą“, - tei­gė V.Si­mon­ko.