Lukiškių aikštės tvarkymui 2 mln. eurų nepakanka
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė ir Vy­riau­sy­bė, anks­čiau skel­bu­sios, kad Lu­kiš­kių aikš­tė bus su­tvar­ky­ta už Vy­riau­sy­bės skir­tus 2,1 mln. eu­rų, sa­ko, kad tiek ne­pa­kan­ka: da­bar iš vi­so pra­šo­ma per 3,8 mln. eu­rų.

Bend­ros Vy­riau­sy­bės ir sa­vi­val­dy­bės dar­bo gru­pės pa­si­ta­ri­me pra­ėju­sią sa­vai­tę su­tar­ta, jog šie­met ir ki­tą­met už 2,1 mln. eu­rų su­tvar­kius aikš­tės inf­ras­truk­tū­rą, rei­kė­tų skir­ti dar 1,7 mln. eu­rų jos ar­chi­tek­tū­ri­nei da­liai įgy­ven­din­ti. Šie­met pro­jek­tui jau skir­ti 1,5 mln. eu­rų, ki­tais me­tais nu­ma­ty­ta at­sei­kė­ti dar 0,6 mln. eu­rų. Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ver­ti­na tai kaip pikt­nau­džia­vi­mą ir sa­ko, kad dėl to­kių veiks­mų da­bar vals­ty­bės biu­dže­to lė­šas pla­nuo­ja ne vals­ty­bė, o tie­kė­jai.

R.Ši­ma­šius: kad są­ma­ta di­dės, bu­vo aiš­ku nuo pradžių

Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius sa­ko, kad pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo pri­rei­kė dar­bo gru­pė­je ga­lu­ti­nai pa­tvir­ti­nus aikš­tės ar­chi­tek­tū­ri­nę idė­ją, ku­rios iki šiol ne­bu­vo.

„Spren­di­nius de­ri­nant, bu­vo aki­vaiz­du, kad pa­gal tuos kie­kius, kiek bu­vo nu­ma­ty­ta vi­sų da­ly­kų, ta aikš­tė bū­tų bu­vu­si pu­siau lup­ta, pu­siau skus­ta, su aš­tuo­niais suo­le­liais, kiek at­si­me­nu, ir ke­le­tu švies­tu­vų. Aki­vaiz­du, kad tai par­eng­ta pa­gal da­bar­ti­nį aikš­tės mo­de­lį ir tai nė­ra tas, kas tar­nau­tų mies­tie­čių lū­kes­čiams ir rep­re­zen­ta­ci­jai. Bu­vo pa­tvir­tin­tas ga­lu­ti­nis ar­chi­tek­tū­ri­nis spren­di­mas, pa­gal ku­rį rei­kia nu­pirk­ti pa­pil­do­mų dar­bų tam spren­di­mui rea­li­zuo­ti“, – BNS tei­gė R.Ši­ma­šius.

Jis var­di­ja, jog an­truo­ju eta­pu pla­nuo­ja­ma už­baig­ti įren­gi­nė­ti pės­čių­jų ta­kus, pa­sta­ty­ti suo­le­lius, švies­tu­vus, įreng­ti vai­kų žai­di­mo aikš­te­lę, o šiuo me­tu at­lie­ka­mas van­dens nuo­te­kų sis­te­mos at­nau­ji­ni­mas, ve­džio­ja­mos ko­mu­ni­ka­ci­jos. Me­ras ti­ki­no, jog si­tua­ci­ja, kad ga­lu­ti­niam aikš­tės at­nau­ji­ni­mui pri­reiks dau­giau lė­šų, nei skelb­ta, bu­vo aiš­ki nuo pat pra­džių. Vis dėl­to dar va­sa­rį sa­vi­val­dy­bės skelb­to­je in­for­ma­ci­jo­je bu­vo pa­brė­žia­ma, kad aikš­tės su­tvar­ky­mui bus ski­ria­ma per 2 mln. eu­rų ir apie pa­pil­do­mus kon­kur­sus ne­bu­vo už­si­me­na­ma.

„Tiks­liai fi­nan­sa­vi­mo ne­ži­no­jau, bet kad bus dar an­tras eta­pas, ži­no­jau, tai bu­vo ga­na aki­vaiz­du. Bu­vo sa­ky­ta vi­suo­me­nei, bet tuo me­tu ti­krai ne­aiš­ki są­ma­ta. Už­mo­jai bu­vo ir di­des­ni, pa­vy­ko su­ma­žin­ti“, – tei­gia Vil­niaus va­do­vas, pa­klaus­tas, ko­dėl apie ti­krą­jį lė­šų po­rei­kį aikš­tei ne­bu­vo skelb­ta anks­čiau.

„Tai nė­ra, kad bus su­perp­ra­ban­gi ta aikš­tė, to­li gra­žu ne, va­rian­tai pri­ima­mi skai­čiuo­jant. Bet to­kį pu­si­nį va­rian­tą pa­leis­ti bū­tų ne­lo­giš­ka“, – dės­tė jis.

Tą pa­tį ti­ki­na ir dar­bo gru­pė­je da­ly­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus.

„Nie­kas ne­bu­vo sle­pia­ma – vis­kas bu­vo da­ro­ma at­vi­rai ir skaid­riai. Gal ne­la­bai do­mė­jo­si? Vi­si pro­jek­tai bu­vo vie­ši­na­mi“, – aiš­ki­no R.Vait­kus.

Pir­miau­sia dar­bai, pa­skui – planai

Dar 2011-ai­siais skelb­ta­me kon­kur­se ge­riau­sia ar­chi­tek­tū­ri­ne Lu­kiš­kių aikš­tės at­nau­ji­ni­mo idė­ja at­rink­tas ar­chi­tek­to Ro­lan­do Pa­le­ko pro­jek­tas „Ra­my­bė“ – juo abu aikš­tės at­nau­ji­ni­mo eta­pus (inf­ras­truk­tū­rą ir ar­chi­tek­tū­ri­nę da­lį) bu­vo siū­lo­ma at­lik­ti už 11 mln. eu­rų. Vy­riau­sy­bei tai pa­si­ro­dė per bran­gu. 2013-ai­siais skelb­tas nau­jas kon­kur­sas, ku­ria­me ge­riau­sia ar­chi­tek­tū­ri­ne idė­ja vėl at­rink­tas R.Pa­le­ko jau pa­ko­re­guo­tas pro­jek­tas: jis jau siū­lė įgy­ven­din­ti tik pir­mą­jį eta­pą už maž­daug 2 mln. eu­rų, an­tro­ji vie­ta ati­te­ko ko­le­gai Gin­ta­rui Čai­kaus­kui. Ta­čiau abie­jų idė­jų vėl at­si­sa­ky­ta po il­gų dis­ku­si­jų bei Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) iš­sa­ky­tos kri­ti­kos, jog R.Pa­le­ko „at­pi­gin­tas“ pa­siū­ly­mas ne­ga­li bū­ti ver­ti­na­mas, nes pa­žeis­tų ki­tų da­ly­vių in­te­re­sus. VPT ra­gi­no skelb­ti nau­ją kon­kur­są.

Vis dėl­to per­nai Vy­riau­sy­bė nu­spren­dė leis­ti Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei skelb­ti pir­ki­mą aikš­tės at­nau­ji­ni­mo dar­bams be ar­chi­tek­tū­ri­nės idė­jos. Tą šiuo me­tu da­ro kon­kur­są lai­mė­ju­si bend­ro­vė „In­fes“ su par­tne­riais „Eks­tra sta­ty­ba“ ir „Pa­ma­rio res­tau­ra­to­riu­mi“. Ran­go­vų pa­slau­gos pirk­tos ne­pat­vir­ti­nus ar­chi­tek­tū­ri­nės idė­jos, nors įpras­tai da­ro­ma prieš­in­gai. Me­ras pri­pa­žįs­ta, kad „ve­ži­mas pa­sta­ty­tas prieš ark­lį“ ir dėl to kal­ti­na Vy­riau­sy­bę, ku­ri po il­gų pro­ce­dū­rų per­nai ga­liau­siai at­si­sa­kė pri­pa­žin­ti lai­mė­to­ją.

Ko­mi­si­jo­je da­ly­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris su­tin­ka, kad to­kia pra­kti­ka nė­ra įpras­ta, bet ki­taip, anot jo, grė­sė aps­kri­tai ne­sut­var­ky­ti aikš­tės iki 2018-ųjų, kuo­met bus mi­ni­mas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tis.

„Pap­ras­tai pir­ma pa­da­ro­mas pro­jek­tas, pa­gal jį tiks­liai su­skai­čiuo­ja­ma , kiek ko rei­kės, ir ran­gai da­ro­mas at­ski­rai. Na, no­rė­ta kar­tu su­spė­ti į 2018-ųjų me­tų žai­di­mą, nes jei bū­tų­me taip da­rę, bū­tu­me iki šiol tos Lu­kiš­kių aikš­tės ne­tu­rė­ję. Vi­suo­me­nė ga­lės ti­krin­ti vi­sas są­ma­tas, vis­kas yra la­bai tvar­kin­ga, ma­no su­pra­ti­mu, ti­krai ne­rei­kia įžvelg­ti, kad kaž­kas nu­si­ne­ša ir įsi­de­da ga­ba­lą ka­be­lio kaž­kur“, – pro­jek­to skaid­ru­mu ra­gi­no ne­abe­jo­ti R.Vait­kus.

VPT va­do­vė: tai są­mo­nin­gas ar­ba ne­są­mo­nin­gas piktnaudžiavimas

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) va­do­vė Dia­na Vi­ly­tė to­kius ins­ti­tu­ci­jų veiks­mus įver­ti­no kaip pikt­nau­džia­vi­mą ir ne­at­me­ta, kad an­tra­ja­me dar­bų eta­pe ga­li ne­bū­ti tie­kė­jų kon­ku­ren­ci­jos.

„Sta­ty­bos bend­ro­vės pa­pras­tai ne­no­ri pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės už anks­tes­nių ran­go­vų at­lik­tus dar­bus, tad ti­kė­ti­na, jog nu­ma­to­ma­me an­tro­jo eta­po, apie ku­rį anks­čiau ne­bu­vo ko­mu­ni­kuo­ta, dar­bų įsi­gi­ji­mo kon­kur­se kon­ku­ren­ci­jos ne­bus“, – BNS tei­gė D.Vi­ly­tė.

Anot jos, tvar­ka, kuo­met pir­mi­nia­me eta­pe nu­ma­to­ma ge­ro­kai ma­žes­nė kai­na, ta­čiau vyk­dant su­tar­tį ji ge­ro­kai iš­au­ga, yra ydin­ga.

„Iš vi­sos da­bar ma­to­mos si­tua­ci­jos ga­li­ma įžvelg­ti są­mo­nin­go ar ne­są­mo­nin­go pikt­nau­džia­vi­mo at­ve­jus. Vyk­dant pro­jek­to idė­jos kon­kur­są pir­mą vie­tą užė­mu­sio au­to­riaus pro­jek­tas ne­bu­vo pri­im­ti­nas dėl per bran­gių spren­di­nių, ta­čiau su­da­rius su­tar­tį dėl ran­gos dar­bų ir pro­jek­ta­vi­mo, ma­to­ma, kad pro­jek­ti­niai spren­di­niai kai­ną iš­au­gi­na ko­ne dvi­gu­bai. Api­bend­ri­nant ga­li­ma teig­ti, kad per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja šiam pir­ki­mui tin­ka­mai ne­pa­si­ruo­šė, o vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das lei­džia pla­nuo­ti kon­kur­są lai­mė­ju­siems tie­kė­jams“, – tvir­ti­no ji.

Spren­di­mus pri­ims nau­ja Vyriausybė

R.Ši­ma­šius pa­tvir­ti­na, kad ga­lu­ti­nius spren­di­mus dėl pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo tu­rės pri­im­ti jau nau­ja Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas. Jis taip pat sa­ko, kad vi­si 3,8 mln. eu­rų bū­tų skir­ti tik dar­bams aikš­tė­je, o sa­vi­val­dy­bė tu­rės dar nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mų lė­šų aikš­tės prie­igų tvar­ky­mui, ti­ki­ma­si ir pri­va­čių rė­mė­jų au­kų kai ku­riems aikš­tės ele­men­tams, pa­vyz­džiui, fon­ta­nui.

R.Ši­ma­šius pa­tvir­ti­no, kad sa­vi­val­dy­bė kon­kur­są aikš­tės ar­chi­tek­tū­ri­nei da­liai skelbs ki­tą­met – per­ka­mi bus tik „fi­zi­niai dar­bai“.

R.Vait­kus ža­da, kad ne­pai­sant to, jog sta­ty­bi­nin­kai dir­bo be ar­chi­tek­tū­ri­nio pro­jek­to, dar­bų tai­sy­ti ne­rei­kės.

„Jie su­sip­ro­jek­ta­vo, pa­ma­tė, kad to­je pir­mi­nė­je vi­zi­jo­je bu­vo per ma­žai su­pla­nuo­ta tų pa­čių švies­tu­vų, suo­le­lių, ka­be­lių ir pa­na­šiai. Ne, ne­rei­kės – inf­ras­truk­tū­ri­niai dar­bai bus, o ap­dai­lai rei­kės nau­ją kon­kur­są or­ga­ni­zuo­ti (...) Ne, an­trą kar­tą ne­rei­kės ka­si­nė­ti ti­krai“, – sa­ko R.Vait­kus.

Taip ti­ki­na ir R.Ši­ma­šius, aiš­kin­da­mas, kad or­ga­ni­zuo­jant pir­mą­jį eta­pą bu­vo įver­tin­ti dar­bai, ku­rių pri­reiks „bet ko­kiu at­ve­ju“, pa­vyz­džiui, aikš­tės dan­gos, įvai­rių že­mės dar­bų, žel­di­nių ge­nė­ji­mo.

Pa­pil­do­mi dar­bai – dar šiemet

Tie­sa, pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­aiš­kė­jo, kad pa­pil­do­mų dar­bų pri­reiks jau ir pir­ma­ja­me eta­pe. Cen­tri­nia­me vie­šų­jų pir­ki­mų por­ta­le nu­ro­do­ma, kad dar ke­lio­se vie­to­se rei­kės ar­dy­ti ir iš nau­jo lie­ti as­fal­tą, klo­ti ša­li­gat­vius.

Dar­bus, at­siž­vel­giant į pra­kti­ką, tu­rė­tų at­lik­ti ta pa­ti bend­ro­vė. Vis dėl­to „In­fes“ Sta­ty­bos pro­jek­tų di­rek­to­rius Do­vy­das Lat­vins­kas BNS pa­ti­ki­no, kad pro­jek­tas dėl to ne­tu­rė­tų pa­brang­ti.

„Y­ra dar­bų pa­si­kei­ti­mai, kai ku­rie dar­bai da­bar ne­vyk­do­mi, tai pa­na­šiai ši su­ma ir iš­ei­na“, – sa­ko jis, pa­klaus­tas, ar pri­reiks dau­giau nei 2,1 mln. eu­rų dar­bams.

Pa­bai­gą me­ras ža­da ki­tą­met, kanc­le­ris abejoja

Me­ras ti­ki­si, kad klū­čių už­baig­ti aikš­tę iki ki­tų me­tų pa­bai­gos ne­kils.

„Jei kas nors su vie­šai­siais pir­ki­mais ne­užs­trigs ir su fi­nan­sa­vi­mo da­ly­kais, tai taip – tai yra įma­no­ma, pla­nuo­ja­me jau ki­tų me­tų ru­dens pra­džio­je tu­rė­ti aikš­tės ati­da­ry­mą“, – sa­ko R.Ši­ma­šius.

Tuo me­tu R.Vait­kus nė­ra toks op­ti­mis­tiš­kas. Jis sa­ko, kad ki­tą­met bus skir­ta tik 0,5 mln. eu­rų iš pra­šo­mo pa­pil­do­mo 1,7 mln. eu­rų fi­nan­sa­vi­mo, o es­mi­nė pi­ni­gų da­lis, t.y. 1,2 mln. eu­rų, tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­ta tik 2018-ųjų biu­dže­te.

Vi­ce­kanc­le­ris aiš­ki­na, kad dėl lė­šų sky­ri­mo sa­vi­val­dy­bė tu­rės pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su nau­ją­ja Vy­riau­sy­be, kon­kre­čiai – Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, tad baig­ti dar­bus jau ki­tą­met, anot jo, įma­no­ma ne­bent jei sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo biu­dže­to juos ap­mo­kės avan­su. R.Vait­kus įsi­ti­ki­nęs, kad li­ku­sius sta­ty­bos dar­bus at­liks ne­bū­ti­nai da­bar­ti­niai ran­go­vai, nes kon­ku­ruo­ti dėl jų ga­lės vi­si.

Kon­sul­tan­tas – kon­kur­so an­tro­sios vie­tos laimėtojas

R.Vait­kus BNS pa­tvir­ti­no, kad fak­tas, jog pri­reiks pa­pil­do­mų iš­lai­dų, dar­bo gru­pė­je pa­aiš­kė­jo maž­daug prieš pus­me­tį, ėmus nag­ri­nė­ti vi­zi­jas, pa­teik­tas sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tų bei anks­čiau skelb­to ar­chi­tek­tū­ri­nio kon­kur­so an­tro­sios vie­tos lai­mė­to­jo Gin­ta­ro Čai­kaus­ko. Jį kon­kur­są lai­mė­ju­si įmo­nių gru­pė sam­dė kaip kon­sul­tan­tą, ta­čiau ar sa­va­no­riš­kai, ar sa­vi­val­dy­bės įpa­rei­go­ti, R.Vait­kus pa­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo.

Pa­sak vi­ce­kanc­le­rio, bū­tent dėl to pro­jek­tas bus „ar­ti­mas G.Čai­kaus­ko vi­zi­jai“.

„Jis ne­bus nau­jas, bus iš­vys­ty­tas pro­jek­tas ar­ti­mes­nis į G.Čai­kaus­ko vi­zi­ją. Jis ir­gi bus ne vi­siš­kai toks, jis pa­si­kei­tė, bus ak­cen­tai ki­ti, kur pa­dė­ti tuos švies­tu­vus“, – dės­tė jis.

Bend­ro­vės „In­fes“ at­sto­vas D.Lat­vins­kas BNS pa­ti­ki­no, kad G.Čai­kaus­ko pa­gal­bą nu­spręs­ta pa­si­telk­ti ne sa­vi­val­dy­bės, o pa­čių ran­go­vų ini­cia­ty­va.

„Ne, prie ko čia pir­ma ar an­tra vie­ta? G.Čai­kaus­ko pro­jek­tas mums bu­vo pri­im­ti­nes­nis, dėl to ir dir­bo­me. Nor­ma­lu, kad rin­ko­mės tarp pir­mų vie­tų lai­mė­to­jų, pa­si­ro­dė pri­im­ti­nes­nis G.Čai­kaus­ko pro­jek­tas. Vi­siš­kai lais­vai pri­ėmė­me spren­di­mą, ne­bu­vo jo­kių nu­ro­dy­mų“, – ti­ki­no jis.

D.Lat­vins­kas pri­mi­nė, kad jo at­sto­vau­ja­ma įmo­nė su par­tne­riais įsi­pa­rei­go­jo tik su­tvar­ky­ti aikš­tę ir pa­klo­ti kie­tą dan­gą, o G.Čai­kaus­ko pro­jek­te nu­ma­ty­ti ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tai at­si­ras po an­tro­jo eta­po.

Ais­tros dėl paminklo

Aikš­tė­je, pa­gal sa­vi­val­dy­bės nu­ma­ty­tas są­ly­gas, tu­rės bū­ti įreng­tas 5 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų kie­tos dan­gos plo­tas, nu­ma­ty­ta vie­ta pa­mink­lui ko­vo­to­jų už Lie­tu­vos lais­vę at­mi­ni­mui įam­žin­ti.

R.Ši­ma­šius sa­ko, kad kon­kur­są pa­mink­lui siū­lo­ma or­ga­ni­zuo­ti Vy­riau­sy­bei, jei ji ne­su­tiks, pa­mink­lo kū­rė­jų ieš­kos sa­vi­val­dy­bė. Pra­ėju­sią sa­vai­tę vi­suo­me­ni­nin­kai „Vy­čio par­amos fon­das“ pra­ne­šė sa­vo ini­cia­ty­va pa­skel­bę kon­kur­są Vy­čio skulp­tū­rai aikš­tė­je, me­ras sa­ko, kad spren­di­mas dėl pa­mink­lo pri­va­lo bū­ti pri­im­tas vals­ty­bi­niu ly­giu, o ne vi­suo­me­ni­nin­kų. R.Vait­kus tei­gia, kad skulp­tū­ros sta­ty­bai ga­li bū­ti pa­si­tel­kia­ma ir vi­suo­me­ni­nin­kų su­rink­tos lė­šos, at­siž­vel­gia­ma į jų pa­teik­tus es­ki­zus.

Ran­go­vai tu­rės ne tik su­tvar­ky­ti aikš­tę, bet ir pa­siū­ly­ti pa­mink­lo po­bū­dį, t.y. ar jis tu­rė­tų bū­ti ho­ri­zon­ta­lus, ar ver­ti­ka­lus, nu­ma­ty­ti, ko­kio dy­džio, me­džia­gos jis tu­rė­tų bū­ti.

Su­tvar­ky­ti Lu­kiš­kių aikš­tę nu­ma­ty­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo pla­ne.

Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je su­tvar­ky­mo ir pa­mink­lo jo­je pa­sta­ty­mo klau­si­mas spren­džia­mas nuo 1999 me­tų. 2013-ai­siais iš­rink­tas ge­riau­sias pro­jek­tas Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų at­mi­ni­mui įam­žin­ti – Ro­lan­do Pa­le­ko „Ra­my­bė“, an­tro­ji vie­ta ati­te­ko G. Čai­kaus­ko va­do­vau­ja­mų ar­chi­tek­tų pro­jek­tui „Rė­dos ra­tas“. 2014-ai­siais taip pat iš­rink­tas ge­riau­sias mo­nu­men­tas žu­vu­sių už Lie­tu­vos lais­vę ko­vo­to­jų at­mi­ni­mui įam­žin­ti – skulp­to­riaus Vid­man­to Gy­li­kio „Tau­tos dva­sia“, ta­čiau jo dėl prieš­ta­rin­gų vi­suo­me­nės ir eks­per­tų ver­ti­ni­mų nu­spręs­ta at­si­sa­ky­ti.