LSDP vairo sieks ir Gintautas Paluckas
Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas an­tra­die­nį par­tie­čiams pra­ne­šė siek­sian­tis va­do­vau­ti so­cial­de­mo­kra­tams.

„No­riu pa­tvir­tin­ti, jog su­tin­ku bū­ti ke­lia­mas kan­di­da­tu par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se. Da­rau tai są­mo­nin­gai, nes man rū­pi par­ti­jos ir kai­rių­jų ver­ty­bių pers­pek­ty­vos Lie­tu­vo­je“, – sa­vo laiš­ke par­ti­jos na­riams tei­gia G.Pa­luc­kas.

Jis sa­ko tu­rin­tis pla­ną, kaip Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai (LSDP) „iš­trūk­ti iš ak­li­gat­vio“ ir ža­da, jog sieks „ne kos­me­ti­nių, bet es­mi­nių, vi­sa api­man­čių pa­si­kei­ti­mų“.

Da­bar­ti­nis par­ti­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius pra­ėju­sią sa­vai­tę in­for­ma­vo, kad ne­be­sieks bū­ti per­rink­tas. Apie sa­vo da­ly­va­vi­mą rin­ki­muo­se be G.Pa­luc­ko yra pra­ne­šęs ir bu­vęs Jo­na­vos me­ras, da­bar­ti­nis ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius.

Tie­sio­gi­nius pir­mi­nin­ko rin­ki­mus so­cial­de­mo­kra­tai rengs pir­mą kar­tą, iki šiol pir­mi­nin­kai bū­da­vo ren­ka­mi su­va­žia­vi­muo­se. Pre­li­mi­na­riai nu­ma­to­ma par­ti­jos na­rių bal­sa­vi­mą su­reng­ti ba­lan­dį, o re­zul­ta­tai bū­tų pa­tvir­tin­ti ge­gu­žės pra­džio­je.

So­cial­de­mo­kra­tams Sei­mo rin­ki­muo­se li­kus tre­tiems ir ga­vus 17 man­da­tų, par­ti­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius lap­kri­čio pra­džio­je vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pra­ne­šė no­rin­tis at­sis­ta­ty­din­ti, ta­čiau ta­ry­ba tam ne­pri­ta­rė.