LSDP vadovybė neremia nė vieno kandidato į Vilniaus merus
Val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos va­do­vy­bė tre­čia­die­nį nu­spren­dė ne­iš­sa­ky­ti par­amos nė vie­nam kan­di­da­tui į Vil­niaus me­rus, pra­ne­šė par­ti­jos va­do­vas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, dėl par­amos li­be­ra­lui Re­mi­gi­jui Ši­ma­šiui ar­ba da­bar­ti­niam me­rui Ar­tū­rui Zuo­kui pa­lik­ta tei­sė ap­sisp­ręs­ti par­ti­jos Vil­niaus sky­riui.

„Vil­niaus mies­te yra abu li­be­ra­lai, nė­ra kai­rių­jų ir cen­tro pu­sės žmo­nės, ir mes dėl Vil­niaus pa­lie­ka­me tei­sę, jei­gu sky­rius no­rės, te­gu pri­ima spren­di­mą dėl vie­no ar ki­to kan­di­da­to par­ėmi­mo. (...) Bet mes aiš­kiai pa­sa­ko­me, kad vil­nie­čiai te­gu pa­si­ren­ka iš abe­jų kan­di­da­tų de­ši­nio­jo spar­no li­be­ra­lų pa­gal sa­vo są­ži­nę“, - po pre­zi­diu­mo po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė A.But­ke­vi­čius.

An­tra­sis me­ro rin­ki­mų tu­ras vyks ko­vo 15 die­ną.

So­cial­de­mo­kra­tų są­ra­šo ly­de­ris į Vil­niaus mies­to ta­ry­bą Gin­tau­tas Pa­luc­kas pa­tvir­ti­no, kad de­ra­si dėl ga­li­my­bės su­da­ry­ti koa­li­ci­ją su dau­giau­sia man­da­tų Vil­niu­je lai­mė­ju­siu Li­be­ra­lų są­jū­džiu, ta­čiau pri­dū­rė, kad kai ku­rie prog­ra­mi­niai punk­tai tarp šių par­ti­jų ne­su­tam­pa „ra­di­ka­liai“.

„Vil­niu­je su li­be­ra­lais ne­su­tar­tu­mė­me dėl dar­že­lių sis­te­mos pri­va­ti­za­vi­mo ir iš sa­vi­val­dy­bių lė­šų re­mia­mų pri­va­čių, čia vie­nas da­ly­kas. An­tras da­ly­kas, dėl ne­for­ma­laus ug­dy­mo sis­te­mos ir­gi pri­va­ti­za­vi­mo. Ir tre­čias da­ly­kas dėl vie­šo­jo trans­por­to pri­va­ti­za­vi­mo (...). Ma­no­me, kad vis tik­tai tai yra sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nė funk­ci­ja ir ji tu­ri tai už­ti­krin­ti. Pri­va­tus ve­žė­jas jei­gu bū­tų to­kio­mis pat są­ly­go­mis fi­nan­suo­ja­mas, tai yra jiems bū­tų taip pat ne­pri­mo­ka­ma kaip sa­vi­val­dy­bės įmo­nei, taip pat ne­ga­lė­tų gy­ven­ti. Jo­kių čia ste­buk­lų nė­ra“, - sa­kė G.Pa­luc­kas.

Jis tei­gė, kad an­tra­ja­me tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų tu­re da­ly­vau­jan­tys R.Ši­ma­šius ir A.Zuo­kas ne­pra­šė so­cial­de­mo­kra­tų par­amos, ta­čiau tei­gė, kad par­ti­jos Vil­niaus sky­rius ga­li nu­spręs­ti par­em­ti ku­rį nors kan­di­da­tą tak­ti­niais su­me­ti­mais.

„Tos kon­sul­ta­ci­jos vyks­ta kiek­vie­ną die­ną, joks kan­di­da­tas nė­ra pra­šęs par­em­ti kaž­ku­rį iš jų as­me­niš­kai. (...) Po­li­ti­koj tai vis­ko bū­na, su­si­rinks sky­riaus val­dy­mo or­ga­nas ta­ry­ba ir nu­spręs kad, kaip sa­ky­ti, kad tak­ti­niu, stra­te­gi­niu su­me­ti­mu mes no­rė­tu­mė­me par­em­ti vie­ną ar ki­tą as­me­nį“, - kal­bė­jo G.Pa­luc­kas.