LSDP skaidrumo grupė siūlo ministrei R.Šalaševičiūtei atsistatydinti
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) Skaid­ru­mo gru­pė, va­do­vau­ja­ma par­la­men­ta­ro Ju­liaus Sa­ba­taus­ko, įver­ti­nu­si par­ti­jos de­le­guo­tos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės Ri­man­tės Ša­la­še­vi­čiū­tės pri­si­pa­ži­ni­mą apie jos pa­čios duo­tą ky­šį me­di­ci­nos per­so­na­lui ir, ypač, vė­les­nę in­for­ma­ci­ją vie­šo­jo­je erd­vė­je, skel­bian­čią, kad mi­nis­trė įta­ria­ma rei­ka­la­vu­si ky­šių iš li­go­ni­nių va­do­vų, re­ko­men­duo­ja jai at­sis­ta­ty­din­ti iš ei­na­mų par­ei­gų. 

„Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) skaid­ru­mo gru­pė siū­lo par­ti­jos na­rei svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trei Ri­man­tei Ša­la­še­vi­čiū­tei at­sis­ta­ty­din­ti.Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) Skaid­ru­mo gru­pė, įver­ti­nu­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės Ri­man­tės Ša­la­še­vi­čiū­tės pri­si­pa­ži­ni­mą apie jos pa­čios duo­tą ky­šį me­di­ci­nos per­so­na­lui ir, ypač, vė­les­nę in­for­ma­ci­ją pa­si­ro­džiu­sią vie­šo­jo­je erd­vė­je, re­ko­men­duo­ja mi­nis­trei at­sis­ta­ty­din­ti iš ei­na­mų par­ei­gų“, ra­šo­ma LSD pra­ne­ši­me spau­dai.

„Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos Skaid­ru­mo gru­pė, įver­ti­nu­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės Ri­man­tės Ša­la­še­vi­čiū­tės pri­si­pa­ži­ni­mą apie jos pa­čios duo­tą ky­šį me­di­ci­nos per­so­na­lui ir, ypač vė­les­nę in­for­ma­ci­ją pa­si­ro­džiu­sią vie­šo­jo­je erd­vė­je, re­ko­men­duo­ja mi­nis­trei at­sis­ta­ty­din­ti iš ei­na­mų par­ei­gų“, – tei­gia­ma penk­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Mi­nė­ta skaid­ru­mo gru­pė par­ti­jo­je su­da­ry­ta per­nai lap­kri­tį. Jai pri­klau­so LSDP pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jai.

Mi­nis­trė R.Ša­la­še­vi­čiū­tė penk­ta­die­nį vie­ši Ša­kiuo­se. Ją ly­din­ti pa­ta­rė­ja Jur­gi­ta Kin­de­rie­nė BNS sa­kė, kad kol kas mi­nis­trė bend­rau­ja su me­di­kais ir su ži­niask­lai­da kal­bė­ti ne­ga­li.

R.Ša­la­še­vi­čiū­tė ket­vir­ta­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui pri­si­pa­ži­no prieš ke­le­rius me­tus da­vu­si ky­šį me­di­kams.

„At­vi­rai pa­sa­kius, prieš pen­kis ar še­šis me­tus aš ir vo­ke­lį esu ne­šu­si, nes vie­nas ar­ti­mų gi­mi­nai­čių ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kė da­ry­tis ope­ra­ci­ją, kol ne­bus su gy­dy­to­ju į prie­kį at­sis­kai­ty­ta: ma­no pa­stan­gos įkal­bė­ti ne­pa­dė­jo (...)“, – tei­gė ji.

Vė­liau R.Ša­la­še­vi­čiū­tė BNS pa­tiks­li­no, kad jos skai­čia­vi­mu, įvy­kis bu­vęs maž­daug prieš de­šimt me­tų.

Į klau­si­mą, ar ky­šio da­vi­mas ne­truk­dys ei­ti mi­nis­trės par­ei­gų ir ar ne­gal­vo­ja trauk­tis iš par­ei­gų, R. Ša­la­še­vi­čiū­tė ket­vir­ta­die­nį BNS sa­kė: „Y­ra la­bai skir­tin­gų nuo­mo­nių, ne­no­rė­čiau šio­je da­ly­je ko­men­tuo­ti nie­ko.“

Ji pa­brė­žė sa­vo poel­gį ver­ti­nan­ti la­bai ne­igia­mai, juo ne­si­di­džiuo­jan­ti.

„Pa­sa­kiau ne pir­mą kar­tą. Tai yra kaip pa­vyz­dys, ku­riuo aš ti­krai ne­si­di­džiuo­ju, gai­liuo­si, kad taip bu­vo, kad aš ne­su­ge­bė­jau bū­ti tvir­ta ta­da, ka­da bu­vo kal­ba­ma apie tai, kad gal rei­kė­tų at­si­dė­ko­ti gy­dy­to­jui“, – tvir­ti­no po­li­ti­kė.

„Tas pa­vyz­dys, ku­rį aš pa­tei­kiau, tu­ri pa­dė­ti dau­gu­mai su­si­mąs­ty­ti, kad ši­taip da­ry­ti ne­ga­li­ma ir taip elg­tis ne­ga­li­ma“, – pa­brė­žė ji.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė sa­kė, kad pa­cien­tai tu­ri pa­si­ti­kė­ti me­di­kais, jog jie at­liks tin­ka­mai sa­vo dar­bą ir be pa­pil­do­mo at­ly­gio.

Be to, penk­ta­die­nį Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė, kad svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė apk­laus­ta kaip liu­dy­to­ja Šiau­lių li­go­ni­nės iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, ku­ris at­lie­ka­mas dėl ga­li­mų ko­rup­ci­nių vei­kų to­je gy­dy­mo įstai­go­je.

Ap­lin­ky­bių, ku­rias apk­lau­sos me­tu liu­di­jo mi­nis­trė, pro­ku­ra­tū­ra ne­atsk­lei­džia.

Pre­zi­den­tė ma­no, jog mi­nis­trė tu­ri trauktis

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė so­cial­de­mo­kra­tė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė tu­ri trauk­tis iš pos­to po pa­aiš­kė­ju­sių ap­lin­ky­bių dėl ga­li­mų ko­rup­ci­nių vei­kų, ma­no pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Ma­ny­čiau, kad ši­to­je si­tua­ci­jo­je mi­nis­trė tu­rė­tų trauk­tis“, – žur­na­lis­tams penk­ta­die­nį sa­kė pre­zi­den­tė.

Ji R.Ša­la­še­vi­čiū­tės si­tua­ci­ją įver­ti­no kaip „la­bai blo­gą“ bei dėl ga­li­my­bę jai lik­ti pos­te ža­da ap­tar­ti su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi, kai šis grįš iš at­os­to­gų.

„To­kios ga­li­my­bės (lik­ti mi­nis­trei pos­te) po­li­tiš­kai aš ne­ma­tau“, – sa­kė pre­zi­den­tė.

Tu­rė­tų pa­ti pasitraukti

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė tu­rė­tų pa­ti pa­si­trauk­ti iš par­ei­gų, o jei to ne­pa­da­rys – to­kį spren­di­mą pri­ims par­ti­ja, BNS penk­ta­die­nį sa­kė šiuo me­tu at­os­to­gau­jan­tis prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­kev­čiius.

„Aiš­ku, ge­riau­sia bū­tų iš­ei­tis, jei ji pa­ti su­vok­tų ir su­pras­tų, kad ji pa­siel­gė ne­tei­sin­gai ir pa­ti par­ašy­tų (at­sis­ta­ty­di­ni­mo – BNS) par­eiš­ki­mą. Bet net jei ji to par­eiš­ki­mo ne­pa­ra­šys, vis tiek par­ti­jos bus ati­tin­ka­mas spren­di­mas, rei­ka­lau­jant at­sis­ta­ty­din­ti iš uži­ma­mų par­ei­gų“, – BNS te­le­fo­nu sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Anot prem­je­ro, jei mi­nis­trė pa­ti ne­pa­ra­šys par­eiš­ki­mo, spren­di­mas dėl jos at­sis­ta­ty­di­ni­mo grei­čiau­siai ga­li bū­ti pri­im­tas mi­nis­trui pir­mi­nin­kui grį­žus iš at­os­to­gų, t. y. po va­sa­rio 7 die­nos.

„Ma­nau, kad ji pui­kiai su­pran­ta ir kaip Sei­mo na­rė, ir kaip po­li­ti­kė, kad kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už tam ti­krus žings­nius ir aš ma­nau, kad ji ti­krai pa­sielgs tei­sin­gai ir at­sa­kin­gai“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Ne­ma­to pa­grin­do trauktis

Pa­ti R.Ša­la­še­vi­čiū­tė BNS penk­ta­die­nį sa­kė kol kas ne­ma­tan­ti pa­grin­do trauk­tis iš par­ei­gų, ta­čiau pa­klu­sian­ti par­ti­jos spren­di­mui, jei toks bus.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė sa­ko, kad pa­klus­tų par­ti­jos spren­di­mui, jei­gu ši nu­spręs­tų, kad jai rei­kia at­sis­ta­ty­din­ti, nors pa­ti pa­grin­do trauk­tis iš par­ei­gų nu­ma­to.

„Par­ti­jos nuo­mo­nės ne­ko­men­tuo­siu, nes pra­ktiš­kai su par­tie­čiais pa­ti dar ne­kal­bė­jau, nie­ko ne­ži­nau. Aš tą ra­gi­ni­mą iš­gir­dau tik iš spau­dos. Mū­sų par­ti­ja pri­ėmė spren­di­mą ma­ne skir­ti, par­ti­ja tu­ri pri­im­ti spren­di­mą ir dėl to, ar at­sis­ta­ty­din­ti man ne­pa­si­bai­gus ty­ri­mams. Aš lauk­siu mū­sų par­ti­jos ko­le­gia­lių or­ga­nų spren­di­mų“, – BNS sa­kė ministrė

R.Ša­la­še­vi­čiū­tė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­ja nuo 2014 me­tų lie­pos 17 die­nos. Ji pos­te pa­kei­tė eu­ro­ko­mi­sa­ru ta­pu­sį Vy­te­nį Po­vi­lą And­riu­kai­tį.

Mi­nis­trus prem­je­ro tei­ki­mu ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tė.

STT iki­teis­mi­nio ty­ri­mo nepradės

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) penk­ta­die­nį nu­spren­dė ne­pra­dė­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trei Ri­man­tei Ša­la­še­vi­čiū­tei pri­si­pa­ži­nus, jog ji yra da­vu­si ky­šį me­di­kui, nu­sta­čius, kad su­ėjo se­na­ties ter­mi­nas.

„I­ki­teis­mi­nis ty­ri­mas ne­pra­dė­tas, su­ėjus tre­jų me­tų se­na­ties ter­mi­nui“, – BNS sa­kė STT at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas.

Anot jo, nu­sta­ty­ta, kad mi­nis­trė me­di­kui pi­ni­gus įtei­kė 2011 me­tais.

BNS ži­nio­mis, R.Ša­la­še­vi­čiū­tė pa­liu­di­jo da­vu­si 100 li­tų (apie 29 eu­rų) ky­šį.