LSDP prezidiumas – už alkoholio pardavimo laiko ribojimą, prieš amžiaus didinimą
Val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pre­zi­diu­mas siū­lo ko­le­goms par­la­men­te bal­suo­ti už al­ko­ho­lio pre­ky­bos lai­ko ri­bo­ji­mą, ta­čiau ne­pri­tar­ti svai­ga­lus pirk­ti lei­džian­čio am­žiaus di­di­ni­mui, drau­di­mui pre­kiau­ti ne­mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se ir lai­ki­no­se lau­ko ka­vi­nė­se.

„Di­džią­ją da­lį pa­siū­ly­mų so­cial­de­mo­kra­tai ti­krai rems, su­pras­da­mi al­ko­ho­liz­mo prob­le­mą, ta­čiau yra ke­le­tas pa­siū­ly­mų, ku­riems pa­na­šu, kad ne­pri­tar­si­me“, – po par­ti­jos pre­zi­diu­mo po­sė­džio ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė LSDP pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

„Pre­zi­diu­mas re­ko­men­duo­ja frak­ci­jai ne­pri­tar­ti dėl am­žiaus ri­bo­ji­mo, 20 me­tų yra per di­de­lis am­žius, nes ki­tos tei­sės, pvz., tuo­ktis, įgau­na­mos ge­ro­kai anks­čiau, nuo 18 me­tų, taip pat ir par­ei­ga ka­ri­nę tar­ny­bą at­lik­ti. Taip pat ne­pri­ta­ria skirs­ty­mui į pre­ky­bą mo­ka­muo­se ir ne­mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se, nes la­bai su­dė­tin­ga bus už­ti­krin­ti ir bus daug si­mu­lia­ci­nių „mo­ka­mų“ ren­gi­nių, taip pat pa­na­šu, kad ne­pri­tar­sim drau­di­mui pre­ky­bai lau­ko ka­vi­nė­se“, – par­ti­jos pre­zi­diu­mo po­zi­ci­ją pri­sta­tė G.Pa­luc­kas.

Sei­me ski­na­si ke­lią Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos, pa­gal ku­rias pir­ma­die­niais-šeš­ta­die­niais par­duo­tu­vė­se ir mai­ti­ni­mo įstai­go­se įsi­gy­ti al­ko­ho­lio bū­tų ga­li­ma nuo 10 val. ry­to iki 20 val. va­ka­ro, o sek­ma­die­niais – nuo 10 val. iki 15 va­lan­dos. Vė­liau mai­ti­ni­mo įstai­go­se pre­ky­ba bū­tų ga­li­ma tik pils­to­mais al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais var­to­ti vie­to­je. Da­bar svai­ga­lų nu­si­pirk­ti ga­li­ma nuo 8 val. iki 22 va­lan­dos.

Pa­gal pa­tai­sas, al­ko­ho­lio var­to­ji­mas as­me­nims iki 20 me­tų bū­tų drau­džia­mas – jie ne­ga­lė­tų nei var­to­ti, nei tu­rė­ti, nei lai­ky­ti svai­ga­lų. Kai ku­rios al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų lai­ky­mo iš­im­tys bū­tų tai­ko­mos dėl jų dar­bo veik­los, ta­da juos ga­lė­tų tu­rė­ti ir as­me­nys nuo 18 me­tų.

Al­ko­ho­lio pre­ky­bą ir var­to­ji­mą siū­lo­ma užd­raus­ti vi­sų spor­to var­žy­bų me­tu sa­lė­se. Taip pat sie­kia­ma užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą. Šis drau­di­mas ne­bū­tų tai­ko­mas tik al­ko­ho­lio ženk­li­ni­mui pre­ky­bos vie­to­je.

Nau­ja al­ko­ho­lio pre­ky­bos ir var­to­ji­mo tvar­ka siū­lo­ma mo­ka­muo­se ir ne­mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se. Ne­mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se al­ko­ho­liu bū­tų drau­džia­ma pre­kiau­ti, o mo­ka­muo­se bū­tų ga­li­ma pre­kiau­ti, bet tik iki 7,5 laips­nio stip­ru­mo al­ko­ho­liu.

Taip pat siū­lo­ma nuo 2020 me­tų užd­raus­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ne­sta­cio­na­rio­se vie­šo­jo mai­ti­ni­mo vie­to­se sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­to ku­ror­ti­nio, poil­sio ar tu­riz­mo se­zo­no lai­ko­tar­piu. To­kios ne­sta­cio­na­rios vie­tos iš­vis iš­nyks­ta iš įsta­ty­mo.

Vi­siems šiems pa­kei­ti­mams pri­ta­rė Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas.