LSDP pirmininko rinkimams artėjant keliami klausimai dėl koalicijos
Pa­si­kei­tus So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kui val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja iš­liks, sa­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos de­le­guo­tas Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Kad tas žmo­gus (nau­ja­sis pir­mi­nin­kas) mums bus pri­im­ti­nas ir koa­li­ci­jai bus pri­im­ti­nas, ir­gi taip pat ne­abe­jo­ju. Nie­kas ne­abe­jo­ja, kad mū­sų koa­li­ci­ja tu­ri bū­ti iš­sau­go­ta“, – tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė par­la­men­to va­do­vas.

Tie­sio­gi­niai so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vo rin­ki­mai pra­si­dės ket­vir­ta­die­nį. Par­ti­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gų sie­kia pen­ki kan­di­da­tai, tarp jų nė­ra da­bar­ti­nio ly­de­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus.

Bal­sa­vi­mas sky­riuo­se vyks ba­lan­džio 6–8 die­no­mis. An­tra­sis rin­ki­mų tu­ras nu­ma­ty­tas ba­lan­džio 28–29 die­no­mis. Re­zul­ta­tus pla­nuo­ja­ma pa­skelb­ti ge­gu­žės 2 die­ną, o ofi­cia­liai dar­bą nau­ja­sis pir­mi­nin­kas pra­dės per so­cial­de­mo­kra­tų su­va­žia­vi­mą ge­gu­žės 6 die­ną.

Iki šiol par­ti­jos pir­mi­nin­kai bū­da­vo ren­ka­mi su­va­žia­vi­muo­se.