LSDP pirmininko postą paliekantis A.Butkevičius ragina partiją geriau komunikuoti
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­ko pos­tą ne­tru­kus pa­lik­sian­tis eksp­rem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko, kad nau­ja par­ti­jos va­do­vy­bė di­de­lį dė­me­sį tu­rė­tų skir­ti ko­mu­ni­ka­ci­jai su rin­kė­jais.

„Nau­ja­jai va­do­vy­bei rei­kės dar di­des­nį dė­me­sį skir­ti tam, kad LSDP in­for­ma­ci­nis srau­tas mak­si­ma­liai pa­sklis­tų vi­suo­me­nė­je, pa­siek­tų di­džiu­mą jos na­rių. Su­pran­tu, kaip tai ne­leng­va pa­da­ry­ti, kai vie­šo­ji erd­vė yra vei­kia­ma ko­mer­ci­nių in­te­re­sų vei­kia­mos ži­niask­lai­dos, kai vyk­do­mos už­sa­ko­mo­sios vie­šų­jų ry­šių kam­pa­ni­jos, kai nu­te­ki­na­mos pa­žy­mos ir jų ar­ba in­for­ma­ci­jos apie jas pa­grin­du for­muo­ja­ma vi­suo­me­nės nuo­mo­nė ir da­ro­mi po­li­ti­niai spren­di­mai. To­kio­mis są­ly­go­mis pra­si­muš­ti prie kon­kre­taus žmo­gaus yra la­bai ne­leng­va“, – par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je Sei­me penk­ta­die­nio va­ka­rą kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Sa­vo pa­ta­ri­mus A.But­ke­vi­čius penk­ta­die­nio va­ka­rą dės­tė par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je Sei­me. Į po­sė­dį so­cial­de­mo­kra­tai su­si­rin­ko ne­gau­siai – jų at­vy­ko kiek per šim­tą, tai yra ma­žiau, nei rei­kia kvo­ru­mui (iš vi­so ta­ry­bo­je yra 250 na­rių).

„Ne­ga­li­me bū­ti be­bal­siai šio­je be­si­for­muo­jan­čio­je įta­ru­mo ir bai­mės ap­lin­ko­je“, – apie bū­ti­ny­bę ko­mu­ni­kuo­ti su rin­kė­jais kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Po aš­tuo­ne­rių me­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­te, ku­rį ge­gu­žės pra­džio­je vyk­sian­čia­me par­ti­jos su­va­žia­vi­me jis už­leis nau­jam va­do­vui, A.But­ke­vi­čius taip pat pa­brė­žė da­ly­ki­nių dis­ku­si­jų par­ti­jos vi­du­je svar­bą.

„Čia įma­no­mi pa­tys įvai­riau­si for­ma­tai, ypač įver­ti­nant tai, kad LSDP iš­gy­ve­na kar­tų kai­tą – svar­biau­sia, kad vi­sa tai ves­tų ne prie konf­ron­ta­ci­jos bei ne­svei­kos kon­ku­ren­ci­jos, o prie stip­res­nės mo­ty­va­ci­jos da­ly­vau­ti par­ti­nė­je veik­lo­je“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Nau­ja­sis LSDP pir­mi­nin­kas dar­bą pra­dės ge­gu­žės 6 die­ną per par­ti­jos su­va­žia­vi­mą. Šiuo me­tu vyks­ta tie­sio­gi­nių par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mų an­tra­sis tu­ras, ja­me var­žo­si Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas ir ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius.

A.But­ke­vi­čius spren­di­mą ne­siek­ti per­rin­ki­mo aiš­ki­no par­ti­jos ne­sėk­me ru­de­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. LSDP per šiuos rin­ki­mus ga­vo 17 man­da­tų iš 141 ir li­ko tre­ti.