LSDP nusprendė pradėti derybas dėl koalicijos su „valstiečiais žaliaisiais“
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pre­zi­diu­mas penk­ta­die­nį nu­spren­dė pra­dė­ti de­ry­bas dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo su Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­sia Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS), po par­ti­jos po­sė­džio pra­ne­šė prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Pre­zi­diu­mas pri­ėmė ką tik spren­di­mą dėl da­ly­va­vi­mo de­ry­bo­se su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. Ką tik pa­skam­bi­nau po­nui Kar­baus­kiui, pra­ne­šiau, kad yra toks pri­im­tas spren­di­mas. Jis mū­sų spren­di­mą pa­svei­ki­no, pri­ėmė tei­gia­mai ir ti­ki­mės, kad ar­ti­miau­siu me­tu de­ry­bos pra­si­dės“, – žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris.

Jis tei­gė, kad so­cial­de­mo­kra­tai el­gia­si at­sa­kin­gai no­rė­da­mi pa­dė­ti LVŽS su­for­muo­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją.

„So­cial­de­mo­kra­tai pir­miau­sia el­gia­si la­bai at­sa­kin­gai ir jie ne­no­ri su­kel­ti jo­kios po­li­ti­nės kri­zės“, – pa­brė­žė A.But­ke­vi­čius.

Be to, pa­sak jo, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos prog­ra­mi­nės nuo­sta­tos pa­na­šios, pa­na­šūs rin­kė­jai.

„(...) Mes pir­miau­sia jau­čia­me at­sa­ko­my­bę, kad dau­ge­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pa­si­rin­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą ir mes ger­bia­me jų pa­si­rin­ki­mą, ir ti­ki­me, kad kar­tu ga­li­me jų ir mū­sų tiks­lus, no­rus įgy­ven­din­ti“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Jis vy­lė­si, kad de­ry­bos dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos pra­si­dės jau ki­tą sa­vai­tę, pir­miau­sia rei­kės su­de­rin­ti prog­ra­mi­nius da­ly­kus, o apie pos­tus esą bus kal­ba­ma vė­liau.

„Ne­no­rė­čiau apie mi­nis­te­ri­jas kal­bė­ti, ti­krai ne­no­rė­čiau kal­bė­ti apie mi­nis­te­ri­jų pa­sis­kirs­ty­mą, ne­no­rė­čiau kal­bė­ti apie kaž­ko­kių mi­nis­trų de­le­ga­vi­mą į at­ski­ras mi­nis­te­ri­jas. Pir­miau­sia su­si­tar­ki­me dėl prog­ra­mi­nių nuo­sta­tų. Ta­da, ka­da ma­ty­si­me, kad prog­ra­mi­nės nuo­sta­tos yra pa­na­šios, dėl jų ga­li­me su­tar­ti, jas per­kel­ti į Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą, ta­da ti­kriau­siai kal­bė­si­me apie žmo­nes, ku­rie ga­lė­tų užim­ti mi­nis­trų port­fe­lius, pir­miau­sia at­siž­vel­giant į kom­pe­ten­ci­ją, o ne į mi­nis­te­ri­jų pa­sis­kirs­ty­mą ar tam ti­krų žmo­nių iš anks­to de­le­ga­vi­mą“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Jis taip pat sa­kė, kad prem­je­ro pos­tas pri­klau­so LVŽS, o dėl Sei­mo pir­mi­nin­ko par­ei­gų esą dar ga­li vyk­ti de­ry­bos.

„Ma­nau, kad mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pos­tas jau yra aiš­kus, jis tu­ri pri­klau­sy­ti Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai, o dėl Sei­mo pir­mi­nin­ko aš iš­gir­dau vi­siš­kai ne­se­niai, kad ga­li pa­siū­ly­ti ir par­tne­riams. Bet jei­gu Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga par­ei­ka­laus ir Sei­mo pir­mi­nin­ko, ma­nau, dėl to di­de­lio pa­sip­rie­ši­ni­mo ne­bus. Sei­mo na­rių san­ty­kis, pa­ly­gin­ti, kiek yra jų par­ti­jo­je, ir mū­sų par­ti­jo­je, skir­tu­mas di­džiu­lis“, – tei­gė so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris.

Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, jei­gu su­si­tars dėl koa­li­ci­jos, so­cial­de­mo­kra­tams nau­jo­je Vy­riau­sy­bė­je ga­li pri­klau­sy­ti nuo tri­jų iki pen­kių mi­nis­trų port­fe­lių. Tarp jų esą ga­lė­tų bū­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja.

„Vals­tie­čiai“ yra mi­nė­ję, kad pri­ori­te­tą tei­kia švie­ti­mo ir kul­tū­ros sri­čiai. Jie net no­rė­tų Sei­me įkur­ti at­ski­rus ko­mi­te­tus: vie­ną – Švie­ti­mo rei­ka­lų, ki­tą – Kul­tū­ros. Da­bar par­la­men­te vei­kia Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tas.

So­cial­de­mo­kra­tų pre­zi­diu­mas pa­tvir­ti­no ir pen­kių na­rių de­ry­bi­nin­kų gru­pę, ku­rio­je – A.But­ke­vi­čius, Ire­na Šiau­lie­nė, Ju­lius Sa­ba­taus­kas, And­rius Pa­lio­nis ir Al­gir­das Sy­sas.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas BNS sa­kė, kad spren­di­mas pra­dė­ti de­ry­bas dar ne­reiš­kia da­ly­va­vi­mo val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je. Anot jo, jei­gu per de­ry­bas pa­aiš­kės, kad yra prog­ra­mi­nių nuo­sta­tų, dėl ku­rių ne­pa­vyks­ta su­si­tar­ti, so­cial­de­mo­kra­tai ga­li lik­ti kons­truk­ty­vio­je opo­zi­ci­jo­je.

„Čia yra de­ry­bų pa­sek­mė. Jei su­ta­ria­me dėl Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos, ku­ri vi­sus ten­ki­na, nė­ra gin­čy­ti­nių da­ly­kų, tai yra vie­nas da­ly­kas. Ga­li­me bū­ti koa­li­ci­jo­je ir dirb­ti. Jei­gu dėl ko­kių nors aš­trių klau­si­mų ne­su­tar­si­me la­bai, ga­li bū­ti va­rian­tas – kons­truk­ty­vi opo­zi­ci­ja su su­tar­ti­mi, ku­rio­je pa­sa­ko­me: čia, čia, čia re­mia­me, o čia ne­su­tin­ka­me, lai­ky­si­mės sa­vo po­žiū­rio ir bal­suo­si­me lais­vai. Bet tą pa­tį ga­li­me pa­da­ry­ti ir su­tar­ty­je, jei­gu su­si­ta­ria­me, kad dėl tam ti­krų punk­tų mes jų ne­rem­si­me ir bal­suo­si­me, kaip nu­spręs frak­ci­ja“, – aiš­ki­no so­cial­de­mo­kra­tas.

Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­si LVŽS kon­sul­ta­ci­jas dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo pra­dė­jo ir su kon­ser­va­to­riais, ir su so­cial­de­mo­kra­tais. Ta­čiau pir­mie­ji kol kas ne­priė­mė ofi­cia­laus spren­di­mo, kad no­ri da­ly­vau­ti val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je.

Vie­nas iš LVŽS ly­de­rių Sau­lius Skver­ne­lis tei­gė, kad kon­ser­va­to­riams del­siant, jie pra­dės de­ry­bas su so­cial­de­mo­kra­tais, jei­gu šie dėl to ap­sisp­ręs.

De­ry­bas ga­li pa­vyk­ti baig­ti ki­tą savaitę

De­ry­bas dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su so­cial­de­mo­kra­tais ga­li pa­vyk­ti baig­ti per sa­vai­tę, BNS sa­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

„Aš ma­nau, kad mums sa­vai­tės ti­krai pa­kaks. Ne­abe­jo­ju tuo“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė R.Kar­baus­kis.

Tai jis tei­gė so­cial­de­mo­kra­tams penk­ta­die­nį nu­spren­dus de­rė­tis su „vals­tie­čiais“ dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo.

R.Kar­baus­kis svei­ki­no to­kį spren­di­mą.

„Man at­ro­do, kad jie iš ti­krų­jų vals­ty­bės ir žmo­nių in­te­re­są iš­kė­lė aukš­čiau sa­vo par­ti­nių in­te­re­sų. Tas ro­do par­ti­nę bran­dą“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Jis tvir­ti­no, kad de­ry­bos pra­si­dės ki­tą pir­ma­die­nį.

Pa­sak R.Kar­baus­kio, so­cial­de­mo­kra­tų ir „vals­tie­čių“ prog­ra­mi­nė­se nuo­sta­to­se dau­ge­lis da­ly­kų yra su­de­ri­na­mi, iš­sky­rus „vie­ną ar ki­tą po­žiū­rių skir­tu­mą“.

„Iš ti­krų­jų, jei­gu so­cial­de­mo­kra­tai yra pa­si­ren­gę dirb­ti gal­vo­da­mi apie vals­ty­bę, apie jos žmo­nes, ką jie pa­da­rė ši­tuo ap­sisp­ren­di­mu da­ly­vau­ti de­ry­bo­se, tai aš ma­nau, kad vis­ką su­de­rin­si­me ir ga­lė­si­me la­bai sėk­min­gai dirb­ti“, – tei­gė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas.

Kon­ser­va­to­riai de­ry­bo­se su „vals­tie­čiais“ ne­da­ly­vaus, kol šie de­rė­sis su socialdemokratais

Į „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lo lzi­nios.lt už­duo­tą klau­si­mą apie pra­dė­tas de­ry­bas So­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ tie­sio­gi­nė­je trans­lia­ci­jo­je Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­ris pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis sa­kė: „Tai, kad so­cial­de­mo­kra­tai nu­spren­dė pra­dė­ti de­ry­bas dėl koa­li­ci­jos mū­sų ne­ste­bi­na. To bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis, da­bar svar­biau­sias da­ly­kas yra, kad vals­tie­čiai ža­lie­ji pa­sa­ky­tų, ką jie da­ro ir ku­riuo ke­liu jie ei­na. Jei­gu vals­tie­čiai ža­lie­ji nu­spren­džia, kad vis dėl to jie ei­na de­rė­tis su so­cial­de­mo­kra­tais, to­kiu at­ve­ju mes ti­krai de­ry­bo­se ne­da­ly­vau­jam, mes ra­miai lau­kiam kuo vyk­sian­čios de­ry­bos pa­si­baigs. Ir jei­gu jos pa­si­bai­gia sėk­min­gai, tai mes pa­svei­ki­nam nau­ją Lie­tu­vos vy­riau­sy­bę, jei­gu ma­to­me, kad jos strin­ga ir kliū­na, nes ga­li­me bū­ti pa­si­ruo­šę tęs­ti kon­sul­ta­ci­jas to­liau su vals­tie­čiais ža­liai­siais.“

K. Gir­nius: koa­li­ci­ja bū­tų trapi

„Vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų koa­li­ci­ja bū­tų la­bai tra­pi dėl ne­di­de­lės dau­gu­mos Sei­me, sa­ko apž­val­gi­nin­kas Kęs­tu­tis Gir­nius.

Jis at­krei­pia dė­me­sį, kad su­dė­jus Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ir so­cial­de­mo­kra­tų Sei­mo na­rių man­da­tus jie Sei­me tu­rė­tų 73 man­da­tus iš 141, o tai ga­li bū­ti ne­sau­gu, esant ga­li­my­bei „vals­tie­čių“ frak­ci­jai at­ei­ty­je su­skil­ti.

To­kia ne­di­de­lė Sei­mo dau­gu­ma taip pat ga­li daž­nai žlug­ti dėl pra­sto Lie­tu­vos par­la­men­ta­rų po­sė­džių lan­ko­mu­mo, pri­dū­rė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to do­cen­tas.

„Juos su­dė­jus bū­tų 73 bal­sai, o dar yra ga­li­my­bė, kad iš „vals­tie­čių“ da­lis nu­by­rės. Jei­gu bū­tų kon­ser­va­to­rių ir „vals­tie­čių“ koa­li­ci­ja, tai jau kal­bė­tu­mė­me apie 87 man­da­tus. Tai jei­gu jau ir nu­by­rė­tų, bū­tų kaž­ko­kie ne­pa­si­ten­ki­ni­mai, ta koa­li­ci­ja bū­tų tvir­tes­nė“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė K.Gir­nius.

„Be to, Lie­tu­vo­je skir­tin­gai nuo dau­gu­mos ki­tų ša­lių, la­bai daž­nai Lie­tu­vo­je de­pu­ta­tai ne­da­ly­vau­ja bal­sa­vi­muo­se. Tai jei­gu tu tu­ri tik­tai tru­pu­tį virš dau­gu­mos, yra ne­ge­rai, rei­kė­tų tu­rė­ti ko­kius 10 – 13 virš dau­gu­mos. Tai bū­tų to­kia sau­gu­mo ga­ran­ti­ja“, – pri­dū­rė jis.

Po­li­to­lo­go tei­gi­mu, „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų koa­li­ci­ja ti­krai ne­ten­kin­tų pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės.

„Pre­zi­den­tė ne­kei­čia sa­vo nuo­sta­tų dėl so­cial­de­mo­kra­tų ir ma­no, kad tai ne­vy­ku­si par­ti­ja, jos san­ty­kiai su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi bu­vo la­bai įtemp­ti. Be to, ži­nant pre­zi­den­tės už­sis­py­ri­mą, ne­ma­ny­ti­na, kad ji grei­tai keis­tų sa­vo nuo­sta­tą“, – sa­kė K.Gir­nius.